Hotărârea nr. 322/2015

HOTĂRÂRE privind participarea Municipiului Iaşi la acţiunea Uniunii Europene “Capitale europene ale culturii” pentru anul 2021 în Romania urmată de susţinerea financiară în perioada 2017- 2022

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului Iași la acțiunea Uniunii Europene “Capitale europene ale culturii” pentru anul 2021 în Romania, urmată de susținerea financiară în perioada 2017- 2022

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 08.10.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 91281/05.10.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 255/02.10.2015 întocmită de Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană și Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 124/2013 privind participarea Municipiului Iași ca fondator unic al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, precum și aprobarea Actului constitutiv și a Statutului Fundației, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consililui Local nr. 236/30.06.2015 privind aprobarea Strategiei Culturale Cadru a Municipiului Iași până în anul 2025;

Având în vedere Decizia nr. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;

Având în vedere Ghidul pentru orașele care se pregătesc pentru depunerea candidaturii pentru acțiunea Uniunii Europene „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033;

Având în vedere apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România (care prezintă criteriile, procedura și chestionarul de selecție adresat orașelor candidate);

Având în vedere dezvoltarea unor noi oferte culturale, a unor noi competențe și a unor noi oportunități pentru artiști și pentru organizațiile culturale;

Având în vedere "O mai bună dezvoltare a turismului în Municipiul Iași, cât și atragerea către actul cultural-artistic a unor categorii de public a căror participare e mai puțin probabilă";

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă candidatura Municipiului Iași la acțiunea Uniunii Europene “Capitale europene ale culturii” pentru anul 2021 în Romania.

Art.2. Se aprobă susținerea financiară a Municipiului Iași în perioada 2017-2022, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale de 15.450.000 euro, după cum urmează:

Anul 2017 =

800.000 euro

Anul 2018 =

1.300.000 euro

Anul 2019 =

1.550.000 euro

Anul 2020 =

2.000.000 euro

Anul 2021 =

7.300.000 euro

Anul 2022 =

2.500.000 euro

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile; Fundației Iași -Capitală Culturală Europeană; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 322 din 08 octombrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

20

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

f

4

3 / 3 la H.C.L. nr. 322 din 08 octombrie 2015