Hotărârea nr. 321/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072 41 lei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi alte măsuri

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 29.909.072,41

lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 82612/11.09.2015, elaborată de către Directia Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei lo.cale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

Având în vedere prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de maximum 29.909.072,41 lei, cu o maturitate de maximum 15 ani.

ART.2. Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru finanțarea integrală sau parțială, a cheltuielilor neeligibile asociate, pre-finanțarea și/sau co-finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, pentru care va fi întocmită cererea pentru autorizarea contractării împrumutului.

ART.3. Din bugetul local al Municipiului Iași se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

ART.4.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Iași următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea împrumutului contractat/în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Primăriei Municipiului Iași;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Iași.

ART.6. Copie după prezenta hotărâre se comunică: Primarului Municipiului Iași, Institutiei Prefectului Judetului Iasi; Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Dezvoltare si Proiecte Europene; Ministerul Finanțelor Publice în termenul prevăzut de lege și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primaria-iasi.ro.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

4

Abțineri

0

Nr. 321 din 30 Septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 321 din 30 septembrie 2015