Hotărârea nr. 320/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI str. VITICULTORI nr.8 număr cadastral /CF 148168 întocmit pentru Construire locuinţă anexe garaj fântână fosă septică amplasare panouri solare şi împrejmuire pe teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, str. VITICULTORI nr.8, număr cadastral /CF 148168

întocmit pentru Construire locuință, anexe, garaj, fântână, fosă septică, amplasare panouri solare și împrejmuire pe teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 17 din 05.01.2015 emis de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 51269 din 5.06.2015 prin care domnul Dorofte Dan Constantin, în calitate de proprietar solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași str. Viticultori nr.8, număr cadastral 148168, CF 148168 UAT Iași

Având în vedere toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași ;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr.337/18.03.2015 emis de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism ;

Având în vedere Avizul Unic nr. 91/PUZ/2015 al Consiliului Județean Iași din data de 28.08.2015 ;

Având în vedere Avizul Comisiei de Urbanism din ședința din data de 5.06.2015 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, str. VITICULTORI nr. 8, număr cadastral 148168, CF 148168 UAT Iasi întocmit pentru Construire locuință, anexe, garaj, fântână, fosă septică, amplasare panouri solare și împrejmuire pe teren proprietate.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. este de 1269 mp, intravilan, deținut de beneficiarul documentației de urbanism, dl.Dorofte Dan Constantin căsătorit cu Dorofte Lilia, în baza Contractului de vînzare-cumpărare autentificat cu nr.2193/18.11.2014 , NP

Vlad Cerasela ;

Se constituie UTR 1-zona locuința ,anexe și dotări aferente. Funcțiune permisă- locuință individuală, anexe gospodărești și dotări aferente (parcări, spații verzi, căi de comunicații și amenajări aferente).

Indicatori urbanistici: POTmaxim=30,4%, CUTmaxim =1,20mp ADC/mp, regim de înălțime D+P+1E, Hmax.= 9,00 m la streașină de la CTA (min.6,50m) .

Anexa planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Consiliului Județean Iași, Domnului DOROFTE DAN CONSTANTIN, domiciliat în Iași, str.Gării nr.21, bl.LI, sc.B., et.10, ap.25 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 320 din 30 septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 320 din 30 septembrie 2015