Hotărârea nr. 32/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Tehnopolis SRL

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Tehnopolis SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.10683/03.02.2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.”Tehnopolis” S.R.L. și estimări ani 2016-2017;

Având în vedere fundamentarea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.”Tehnopolis” S.R.L. pe anul 2015 și estimare 2016 - 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Tehnopolis S.R.L. Iași, cuprins in anexele nr. 1-8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. Tehnopolis S.R.L.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iași; Consiliului Județean al Județului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași; SC “Tehnopolis” SRL. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Tehnopolis S.R.L.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 32 din 13 februarie 2015

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Adresa IAȘI, B-dul POITIERS, nr. 10 (incinta FORTUS)

Cod unic de înregistrare 16704673

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016

Estimări an 2017

%

9=7/5

10=8/7

0

i

2

3

4

5

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.005,24

1.022,91

1,018

1.06S.60

1.082,05

LOM

1,627

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

967,71

1.000.86

1.034

1 030.89

1.058.72

1,030

1,027

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

283,11

313,86

1,109

323.23

332.00

1.030

1.027

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

37.53

22.05

0,588

22.71

23.32

1.030

1,027

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8*Rd.20«Rd.21)

7

911,15

1.022,91

1,123

1.053,59

1.082,04

1.030

1,027

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

883.50

1 012.91

I 146

1 043.29

1 071 45

1.030

1,027

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

130.65

202.60

1,551

208.68

214.31

1.030

1.027

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

1.48

1,50

1.014

1.55

1.59

1.030

1.027

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

745.13

793.81

1.065

817,62

839,70

1,030

1.027

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13*Rd-14)

12

588.36

645.26

1.097

664.62

682,56

1.030

1.027

C1

ch. cu salariile

13

588.36

645,26

1.097

664.62

682.56

1.030

1.027

C2

bonusurl

14

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuioll aferente contractului de mandat si a altor

organe de conducere si control, comisii si comitete

17

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale șl alte obligații legale

18

158.77

148,55

0.948

153.00

157,13

1.030

1 027

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6,24

15.00

2.404

15.45

15,87

1,030

1.027

2

Cheltuieli financiare

20

27.65

10.00

0,362

10.30

10,58

1,030

1,027

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profrt/pierdere)

22

94,09

0,00

0.000

0,00

0,00

0.000

0.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

14,21

0,00

0.000

0.00

0.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

?4

79,88

0,00

0.000

0,00

0,00

1

Rezerve legale

25

4,7

0,00

0,00

0

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

S

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26. 27. 28. 29

30

75,18

0,00

0.-00

0,00

0

0

7

Participarea salarlațllor la profit in limita a 10% din

profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsâminte la bugetul de stat sau local in

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor. în cazul societăților? companiilor naționale și societăților cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

32

37,589

0

0

0

0

0

0

a)

• dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

• dividende cuvenite bugetului local

33a

37,589

0

0

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

37,589

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

283,11

313,86

1.109

323,28

332.00

1.030

1,027

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat/ Realizat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări an 2016

Estimări

an 2017

%

9-7/5

10=8/7

0

2

3

4

5

7

B

9

10

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

471,86

523,10

1,109

538,79

553,34

1,030

1,027

cheltuieli materiale

38

10,98

19,50

1.776

20,09

20,63

1,030

1.027

b)

cheltuieli cu salariile

39

304,88

307,00

1,007

316,21

324,75

1,030

1.027

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

15,46

128.60

8.331

132,00

130,25

1.030

1.027

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

8.68

34.50

3,975

35,54

36.49

1,030

1.027

e,

alto cheltuieli

42

131,86

33.30

0.253

34,30

35,23

1,030

1,027

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, (lin care:

43

12,2

0,00

0,000

0

0

0

0

1

Alocații de la buget

44

0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0

0,00

0,000

0

0

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

14

17

18

18

2

Nr.mediu de salariați total

49

15

16,52

17

18

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată <Rd.12/Rd.49V12’1000

50

3.269

3.255

0,996

3.258

3.160

1.001

0,970

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)f12*1000

51

3.269

3.255

0.996

3.258

3 160

1,001

0,970

5

Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lel/persoanâ) (Rd.2/Rd.49)

52

64.51

60.58

0,939

60,64

58,82

1.001

0.970

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

906.40

1000.00

1,103

1000,00

999.99

1.000

1.000

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.

Adresa IAȘI, B-dul POITIERS, nr. 10 (incinta FORTUS)

Cod unic de înregistrare 16704673

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

conform

Preliminat/

Realizat

TOTAL Propuneri, din care:

Propunere

SC

Propunere

proiect

ERBSN

7-6/5

HCJ 15/2014 HCL 32/2014

0

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

1.

VENITURI TOTALE (Rd.2*Rd 22+Rd.28)

1

986,66

1.005,24

1.022.91

709.05

313.86

1,018

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

936,81

967,71

1.000.86

687.00

313.86

1,034

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6*Rd.7), din care:

3

653.80

653.81

684.00

684.00

0.00

1,046

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

653,80

653,81

684.00

684,00

0,00

1,046

a 3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

dm subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10*Rd.1"1), din care:

9

280.00

283.11

313,86

0.00

313,86

1,109

c1

subvenții, cf prevederilor legale in vigoare

10

280.00

283,11

313.86

0,00

313,86

1,109

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de Imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

3.01

30,79

3,00

3,00

0,00

0,097

f1>

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzaroa activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18). din care:

16

• active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvonțil pentru investiții

19

3.01

30.79

3.00

3.00

0.00

0.097

f4|

dm valorificarea cerfHicațelor CQ2

20

*5}

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24*Rd.25*Rd.26*Rd.27). din caro-

22

49.85

37.53

22.05

22.05

0.00

0,588

a>

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

19.80

13.20

10.00

10,00

0,00

0,758

c)

din diferențe de curs

25

30,00

24.32

12,00

12.00

0,00

0.493

d)

din dobânzi

26

0,05

0,01

0.00

5.000

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30*Rd.136+Rd.144)

29

986.66

911.15

1.022.91

499,81

523.10

1,123

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31*Rd.79+Rd.86+Rd.12O), din care

30

976.66

883.50

1.012.91

499.81

513.10

1,146

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32*Rd.40*Rd.46), din care:

31

140.41

130,65

202.60

13.00

189.60

1,551

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33*Rd,34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

12,50

14,35

19,50

0.00

19,50

1,359

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

9,50

10,78

14,50

0.00

14.50

1,345

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0,00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2.50

0.95

2,50

2,50

2,632

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

3.00

3.57

5,00

5.00

1,401

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

o)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terii (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

4.00

0.51

6.80

0.00

6.80

13.281

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

4.00

0.27

6.00

6.00

22.059

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

conform

Preliminat/

Realizat

TOTAL Propuneri, din care:

Propunere

SC

Propunere

pro«ect

ERBSN

7=6/5

HCJ 15/2014 KCL 32/2014

0

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritarde

stat

43

b2>

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

0,24

0.80

0.80

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47*Rd.48+Rd.50+Rd 57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

Rd 68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

123,91

115.79

176,30

13,00

163,30

1.523

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.5URd.53), din care:

50

19,50

9,42

38.50

4.00

34.50

4,087

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

1,00

0,35

5,50

1,00

4.50

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

C2)

cheltuieli dc reclama și publicitate, dm care:

53

18.50

9,07

33.00

3.00

30.00

3.638

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările .ulte.rig.arg

54

• tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2306, cu modificările ulterioare

55

• ch.de promovare a produselor

56

1)

Ch. cu sponsorizarea {Rd.58+Rd.59*Rd.60*Rd.61),

din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sl sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri $i persoane

62

0.10

0,02

0,10

0,00

0,10

5.000

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care.

63

53,80

51.63

64,70

5,00

59.70

1.253

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.56), din care:

64

-interna

65

•externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

11,97

15,05

20.00

20.00

1,329

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2,50

3,61

4,00

4.00

1,108

■>

alte cheltuieli cu serviciile executata de terți, din care:

69

36,04

36,06

49,00

4.00

45.00

1,359

H)

cheltuieli de asigurare și pază

70

1,00

0,00

0,00

0,00

i2)

cheltuieli privind întreținerea si funcționaroa tehnicii de calcul

71

I3)

choltuieli cu pregătirea profesională

72

1.80

0.00

2,50

0,00

2,50

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

■aferente bunurilor de natura domeniului public

74

>5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6>

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urqcnțâ a Guvernului nr. 109/2011

76

•7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

J)

alte cheltuieli

78

8 Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81*Rd.82-rRd.83+Rd.84*Rd.85), din care:

79

1,20

1.48

1,50

0,00

1,50

1.014

a)

ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch cu redevența pentru concesionarea bununlor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch cu taxa de mediu

84

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

conform

Preliminat/

Realizat

TOTAL Propuneri, din care:

Propunere

SC

Propunere

proiect

ERBSN

7=6/5

KCJ 15/2014 HCL 32/2014

0

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1,20

1,48

1,50

1,50

1,014

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care

86

828,15

745,13

793,81

486,81

307,00

1.065

CO

Cheltuieli do natura salariată (Rd.88+ Rd.92)

87

646,88

588.36

645,26

395,71

249,55

1.097

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89* Rd 90+Rd 911, din care;

88

646,88

588,36

645.26

395,71

249.55

1,097

a) salarii de baza

89

646,88

588.36

645.26

395.71

249.55

1,097

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bazâ (conform CCM)

S0

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din

care:

92

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

a) ch 571/2

corn

eltuieli sociale prevăzute la art 21 din Legea nr. 003 privind Codul fiscal, cu modificările și aletările ulterioare, din care:

93

• tichete de creșâ, cf. Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

• tichote cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichote do masa;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alto cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri ludecătorestl

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comlteto (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112). din care:

104

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de adminlstrație/consillul do supraveghere, din care:

108

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații logalc

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

caro:

113

181.27

156.77

148,55

91,10

57,45

0.948

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

137.28

116.79

104,67

64,19

40,48

0.896

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

4.86

4,38

4,84

2,97

1.87

1,105

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

33.63

30,98

33,55

20,58

12,98

1,083

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

5,50

4.62

5,48

3,36

2,12

1.187

o) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:

120

6.90

6.24

15,00

0,00

15,00

2,404

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

- către buqetul qeneral consolidat

122

- către alți creditori

123

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

conform

Preliminat/

Realizat

TOTAL Propuneri, din care:

Propunere

SC

Propunere

proiect

ERBSN

7=6/5

HCJ 15/2014 HCL 32/2014

0

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

0.00

0,13

e)

ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporale șl necorporale

127

6,90

6,11

15,00

0.00

15,00

2,455

0

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1,

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

•provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

1303

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140*Rd.143), din

care;

136

10,00

27,65

10,00

0.00

10.00

0,362

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138*Rd,139), din

care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar <Rd.141+Rd.142), din care:

140

10.00

27.65

10,00

0,00

10,00

0,362

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

0.00

94.09

0,00

209.24

-209,24

0,000

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

142

14.21

0.00

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)

150

646.88

588.36

645,26

1,097

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

646,88

588.36

645.26

1.097

3

Nr. de personal proqnozat la fmole anului

152

16

14

17

1,214

4

Nr.mediu de salariați

153

17

15

16.52

1,101

S

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile <Rd.151/Rd.1531/12*1000

154

3.197

3 269

3 255

0,996

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialâ (Rd.150/Rd.153)/12*1000

155

3.197

3 269

3 255

0,996

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoanâ) (Rd.2/Rd.i53)

156

55,56

64,51

60 58

0.939

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.1S3

157

0,00

0,00

0.00

d)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0,00

0.00

0.00

7

Plăți restante

163

0.00

0,00

0.00

8

Creanțe restante, din care:

164

0,00

0,00

0.00

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2013

%

4=3/2

Prevederi an 2014

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

i

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

1.018,27

1.021,25

100,29

986,66

1.005,24

101,88

1

Venituri din exploatare

964,80

961,76

99.68

936,81

967,71

103,30

2.

Venituri financiare

53.47

59.49

111,26

49,85

37.53

75,29

3.

Venituri extraordinare

0.00

0,00

0,00

0,00

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

1.022,91

255,73

255,73

255.73

255.74

1

Venituri totale din exploatare

2

1.000,86

250.21

250,21

250,21

250.21

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5*Rd.6+Rd.7), din care:

3

684,00

171.00

171,00

171.00

171.00

a11

din vânzarea produselor

4

a2i

din servicii prestate

5

684.00

171,00

171.00

171,00

171.00

a3i

din redevențe și chirii

6

a4i

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

313,86

78.46

78.46

78.46

78,46

c1

subvenții, cf. prevederilor legale in viqoare

10

313,86

78.46

78 46

78.46

78,46

c2

transferuri, cf prevederilor leaale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

alte venituri din exploatare

{Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

3,00

0.75

0,75

0,75

0.75

«)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

3,00

0,75

0.75

0.75

0.75

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare <Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R±27).

22

22,05

5,51

5,51

5,51

5.52

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

10,00

2,50

2.50

2,50

2,50

c)

din diferențe do cure

25

12,00

3.00

3,00

3.OU

3,00

d)

din dobânzi

26

0,05

0,01

0,01

0,01

0,02

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

1.022.91

261.11

255,81

255,32

250.68

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.12O;, din

30

1.012,91

259,11

252.81

252,32

248,68

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din

31

202,60

56,63

50,33

49.83

45,81

A1

Cheltuieli privind stocurile

32

19,50

7,00

3,50

6.00

3,00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

14,50

5,50

2,50

4.50

2.00

b1j

cheltuieli cu piesele de schimb

35

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

2,50

0.70

0.60

0,60

0,60

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

37

5,00

1.50

1.00

1,50

1,00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

6,80

2,80

1,00

2.00

1.00

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

6,00

2,00

1,00

2,00

1.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de

stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

0,80

0,80

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 ■ Rd.62+Rd.G3*Rd.G7+

46

176,30

46.83

45,83

41,83

41.81

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

chetuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

Nr. Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

M)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53). din care:

50

38,50

9.62

9.62

9,63

9.63

C1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

5,50

1.37

1.37

1.38

1,38

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu

52

C2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din cara:

53

33,00

8,25

8,25

8.25

8.25

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioara

54

-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Leqii nr.193/2006, cu modificările

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

0,10

0.03

0.03

0,03

0.01

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

64,70

16,18

16,18

16.17

16.17

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

•interna

65

•externa

56

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

4,00

1.00

1,00

1.00

1 00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

49,00

15,00

14,00

10.00

10.00

11}

cheltuieli de asiqurare și pază

70

0,00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea

71

13)

cheltuieli cu preqâtirea profesională

72

2,50

2.50

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de uraentă a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimila’.e (Rd.80*-Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

1,50

0,50

0.50

0.50

0.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe șl impozite

85

1,50

0.50

0,50

0,50

C.

din

Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+RdJ04+Rd.113),

care:

86

793,81

198.49

198.49

198,49

198.37

CO

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

645,26

161,32

161.32

161.32

161.32

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

645,26

161.32

161,32

161.32

161.32

a) salarii de bază

89

645,26

161,32

161,32

161.32

161.32

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

90

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

Nr. Cri

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.1C3),

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

104

a) pentru directori/directorat

105

-componenta fixă

106

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de

108

-componenta fixă

109

•componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

113

148,55

37,17

37.17

37.17

37.05

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

104,67

26,17

26.17

26.17

26.16

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

4,84

1.21

1,21

1.21

1.21

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de

116

33,55

8.39

8.39

8.39

8.38

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

5,48

1,40

1.40

1,40

1.30

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128). din care:

120

15,00

3.50

3.50

3.50

4.50

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

15,00

3.50

3.50

3.50

4,50

0

provizioane (Rd.129-Rd.131). din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru

131

f2.1)

din anularea provizioanelor

132

- provizioane in legătură contractul de mandat

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

10,00

2.00

3.00

3.00

2.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b?

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

140

10.00

2.00

3.00

3.00

2.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

0,00

-5.38

-0.08

0.41

5,06

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0

0

0

0

0

Nr.Crt

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

V

VI

Plăți restante

149

0

Creanțe restante

150

0

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

16,52

15,38

16.7

17

17

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

15

17

17

17

Programul de investiții, dotări ți sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

an 2014

Valoare

Aprobat

Realizau

Preliminat

an 2015

an 2016

an 2017

0

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR. din care-

12,20

0,00

0,00

0,00

000

1

Surse propnl, din care:

12.20

0,00

0,00

0,00

000

a) • amortizare

b| • profit - Rezerve pentru dezvoltare constituite din profitul anilor precedentă

12,20

0.00

0.00

0,00

0.00

2

Aloctțli de la bugot

3

Credie bancare, «fin care:

a) - Interne

b| • ixterne

4

Alte surse, «fin care:

- (denumire sursa)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care.

12,20

0,00

0,00

0,00

0.00

1

Investiții in curs, din care:

a) pentru bunurile proprielalea privata a operatorului economic:

- («^numire obecriv)

b) penlru Cununie de natura domeniuto public al staiuta sa: al unitiții administrativ teritoriale

- (Oiiuxnire otxectiv)

c) pentru bunurile de natura demonului privat al statului sau ai uniUțn

administrativ tcntcnalc

- (djnumre obiectiv)

-

d) pentru birturile luate in corweswne. Închinate sau in tocațio do

gestiune, excfiusiv cele dn domeniul public sau privat al statului sau a, unități administrativ teritoriale

- tdmumi-a obiectiv)

2

Investiți noi, «fin care:

a) pentru bunurile proprietatea pnvala a operaionAn «concmic

- suwturism ''

b) pentru bunurile de natura demersului public el statului sau al unității administrativ teritoriala:

-

c) pentru Cununie de naiura domeniului pnvat al statului sau al untății administrativ teritoriale

-

d) pentru burunle luate In concesiune. închinate sau in locație de

gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități admmstratrv terilonaie

- (dsrumire obiectiv)

3

Investiții cfoctuaie la imobriizdnle corporale existente (modernizări), din circ:

a| pevtru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

b) peitru bunurile de natura domeniuta public al statului sau al unității

adrrusstrativ tentoriaie

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al stătuta sau al unității admnstratrv teritoriale

d| po'itiu Cununie luate in concesiune închiriate sau in locație de

gestunc. exclusiv ceie din dementa public sau privai al stătuta sau al uiitâli adrnirtstrativ teritoriale

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

12,20

0.00

0,00

0.00

0,00

- aiuem supraveghere

sep 14

S60

-

0.00

0.00

C.00

14

Z«1

-

003

000

coo

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, dm care:

a)-Interne

b)-externe

<

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial an 2015

Reduceri

Sold final an 2015

Reduceri

Total

an 2016

Sold final an 2016

Reduceri

Total

an 2017

Sold final

an 2017

Total

an 2015

din care: Surse an 2015

încasări

creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

NU ESTE CAZUL

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mu lei

Nr.crt

Valoarea

împrumutului

conform

contractului

Perioada de

rambursare

în ani

Sold sf. an precedent 2014

Valoarea anuală scadentă in anul 2015

Valoarea anuală scadentă în anul 2018

Valoarea anuală scadentă in anul 2017

TOTAL ar

care:

rute

dobânzi

Uferențe de

curs

nefavorabSe

comisioane

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

TOTAL din care

rate

dobânzi

diferențe de curs

nefavorabile

comisioane

0

1

2

3

4

5

8

7

H

10

11

12

13

t<

16

16    17

10

A .Credite pentru activitatea curentă

NU ESTE CAZUL

Total A

B. Credite pentru investiții

NU ESTE CAZUL

rotat B

Total

General

A»B

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.

crt.

Masuri

Termen de realizare

an 2014

an 2015

an 2016

an 2017

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe

(+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut

și reducere a plăților restante

1

Măsura 1.........................

X

X

2

Măsura 2.........................

X

X

Măsură n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct I + Pct IIPagina 1 din 1

Data 19 01 2015 Ora 13.12