Hotărârea nr. 319/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IAŞI ŞOSEAUA BÂRNOVA nr.12 NUMĂR CADASTRAL 127107 Întocmit în vederea construirii unei locuinţe şi împrejmuirea teren proprietate

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IAȘI, ȘOSEAUA BÂRNOVA nr.12 , NUMĂR CADASTRAL 127107 Întocmit în vederea construirii unei locuințe și împrejmuirea teren proprietate

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr.554 din 25.02.2015 emis de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 43882 din 13.05.2015 prin care domnul LEONTE SEBASTIAN MIHAI și doamna LEONTE ANGELA, în calitate de proprietari solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu—Iași ȘOSEAUA BÂRNOVA NR.12, NUMĂR CADASTRAL /CF 127107;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.380/ 28.09.2007 prin care s-a aprobat documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal în urma căruia proprietatea solicitanților a fost introdusă în intravilanul municipiului Iași în vederea construirii de locuințe individuale pe terenuri aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice ;

Având în vedere toate avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic și de stabilitate cu verificare Af, plan de situație pe suport topografic vizat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism din data de 2.09.2015 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic de Detaliu-Iași, ȘOSEAUA BÂRNOVA NR. 12, NUMAR CADASTRAL 127107/ CARTE FUNCIARĂ 127107 întocmit în vederea construirii unei locuințe și împrejmuirea terenului proprietate. Suprafața terenului studiat prin P.U.D. este de 601,00 mp, deținut conform Contractului de vânzare autentificat cu nr.2086/2014, însoțit de Act adițional nr.1 autentificat sub nr. 6328/1014, NP Iulia Păduraru ;UTR LV1 , Indicatori urbanistici: - POT = 20%, CUT=0,7mp ADC/mp, regim de înălțime P+1E, Hmax.= 6m la cornișă de la CTA;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 3 ani de la data aprobarii.

Art.3. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași Domnului LEONTE SEBASTIAN MIHAI și doamnei LEONTE ANGELA domiciliați în Iași, str. Cazangiilor nr.22 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 319 din 30 septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 319 din 30 septembrie 2015