Hotărârea nr. 318/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 2 NUMERE CADASTRALE 149634 149635 128835 128911 128927 intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii platforma parcaje cabina poarta cladire post trafo copertine carucioare pilon publicitar panouri publicitate si reclama construire statie carburanti-magazin copertine pompe pompe rezervoare subterane gura descarcare carburanti bloc aerisire punct aer/apa aspirator panou publicitar amplasat pe sol semnalistica separator de grasimi construire centru comercial tip supermarket imprejmuire si semnale publicitare pe teren proprietate privata persoane juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL PRIMAVERII NR. 2, NUMERE CADASTRALE 149634, 149635,

128835, 128911, 128927 intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii, platforma, parcaje, cabina poarta, cladire post trafo, copertine carucioare, pilon publicitar, panouri publicitate si reclama; construire statie carburanti-magazin, copertine pompe, pompe rezervoare subterane, gura descarcare carburanti, bloc aerisire, punct aer/apa aspirator, panou publicitar amplasat pe sol, semnalistica, separator de grasimi; construire centru comercial tip supermarket, imprejmuire si semnale publicitare, pe teren proprietate privata persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 588 din 02.03.2015;

Avand in vedere cererea nr. 35294 din 17.04.2015 prin care domnul S.C. IASITEX S.A. si S.C. GREEN PLAZA S.R.L. solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iasi BULEVARDUL PRIMĂVERII NR. 2, NUMERE CADASTRALE 149634, 149635, 128835, 128911, 128927;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 329 din 05.03.2015 ;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 94/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 22.07.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, BULEVARDUL PRIMĂVERII NR. 2, NUMERE CADASTRALE 149634, 149635, 128835, 128911, 128927, intocmit in vederea construirii unui spatiu magazin materiale de constructii , construire statie carburanti-magazin si construire centru comercial tip supermarket pe teren proprietate privata persoane juridice.

Suprafata terenului studiat prin PUZ este 50203,51 mp, conform actului de alipire nr. 2479/16.12.2009 si a actului de dezmembrare nr. 7089/31.10.2007; Indicatori urbanistici: UTR1 (statie de carburanti) :POT=60%, CUT=3,3mp/ADCmp, Regim de inaltime: parter, Hmax. 7,0 m ; UTR2 (centru comercial tip supermarket) :POT=60%, CUT=3,3mp / ADCmp, Regim de inaltime: parter, Hmax. 9,0 m, UTR3 (magazin materiale de constructii) :POT= 60%, CUT= 3,3mp / ADC mp, Regim de inaltime: parter+etaj partial, Hmax. 11,0 m;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru investitia propusa.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Consiliului Județean Iași,Serviciului Urbanism; S.C. IASITEX S.A. Iasi, bd. Primaverii nr. 2 si S.C. GREEN PLAZA S.R.L Bucuresti, sector 1, Calea Victoriei nr. 63-81, corp II, intrarea B2, parter, camera 5 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

21

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 318 din 30 septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 318 din 30 septembrie 2015