Hotărârea nr. 317/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA IPSILANTE NR. 26 NUMAR CADASTRAL 146867 întocmit in vederea construirii de locuinte colective amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTE NR. 26, NUMAR CADASTRAL 146867 întocmit in vederea construirii de locuinte colective, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 979 din 15.04.2014;

Avand in vedere cererea nr. 91102 din 14.10.2014 prin care HRITCU MIHAI

solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA IPSILANTE NR. 26;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 189/12.06.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 83/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 07.04.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata-Iasi, STRADA IPSILANTE NR. 26, NUMAR CADASTRAL 146867 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, amenajare parcare si imprejmuire teren proprietate privata persoane fizice. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 641,00 mp, in baza Actului de alipire nr.415/26.03.2014 si Contractului de vanzare cumparare afectat de conditie rezolutorie nr.211/14.02.2014. Indicatori urbanistici: POT=50%,CUT=3,0mp/ADCmp, Regim de inaltime S+P+3E, Hmax. 14,0 m (la atic);

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 7 ani de la data aprobarii.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru constuire imobil locuinte colective.

Documentatia de autorizare va asigura, dupa caz, luarea masurilor de protejare a constructiilor adiacente, rezultate in urma unui raport de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași, Domnului HRITCU MIHAI din JUD. IASI, COMUNA LETCANI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 317 din 30 septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 317 din 30 septembrie 2015