Hotărârea nr. 316/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T145 NUMAR CADASTRAL 9968/5 (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN) intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fiz

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 9968/5 (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN) intocmit in vederea extinderii intravilan

municipiul Iași - construire locuința pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr. 2031 din 18.07.2014;

Avand in vedere cererea nr. 22920 din 12.03.2015 prin care doamna COZMA

DANIELA si domnul COZMA SORIN CRISTIAN solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 9968/5 ; (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN) ;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Avand in vedere avizul de oportunitate nr. 234 din 22.09.2014;

Avand in vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 90/PUZ/2015;

Avand in vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 19.06.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Avand in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Avand in vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal -Iași, ZONA BUCIUM, T145, NUMAR CADASTRAL 9968/5, (STRADA STEFAN OCTAVIAN IOSIF FN) intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi - construire locuinta pe teren proprietate privata persoana fizica.Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 600,0 mp, conform contractului de vanzare cumparare nr. 1341 din 03.06.2007. Indicatori    urbanistici:

POT=30%;CUT=0,80mp / ADCmp; Regim de inaltime:S+P+1E, Hmax.10,0m (la cornisa masurata de la CTA).

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuintei.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi, Serviciului Urbanism; Consiliului Județean Iași, Doamnei COZMA DANIELA din Iasi, Strada Amurgului nr.10, bl. 258B, Sc. C, et.7, ap.23 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 316 din 30 septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 316 din 30 septembrie 2015