Hotărârea nr. 313/2015

HOTĂRÂRE privind transmiterea fara plată a 50 de tarabe scoase din uz către comunele Costesti Mosna si Dolhesti din Judeţul Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fara plată, a 50 de tarabe scoase din uz, către comunele

Costesti, Mosna si Dolhesti din Județul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 85433 din 21.09.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere H.G. nr. 841/23.10.1995 modificata si completata prin H.G. nr. 966/1998 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice;

Având în vedere adresa nr. 82399/10.09.2015 a SC Ecopiata SA;

Având în vedere adresa nr. 2134/22.05.2015 a Primăriei Comunei Costesti;

Având în vedere adresa nr. 8377/28.01.2015 a Primăriei Comunei Mosna;

Având în vedere adresa nr. 14366/13.02.2015 a Primăriei Comunei Dolhesti;

Având în vedere procesele verbale de scoatere din uz a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar nr. 61040/01.10.2013, 61041/01.10.2013 si 102655/20.11.2014.

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea, fară plată, a 50 tarabe scoase din uz, către unele comune din Județul Iași, astfel :

-    10 tarabe de piata Comunei Costesti ;

-    20 tarabe de piata Comunei Mosna;

-    20 tarabe de piata Comunei Dolhesti.

cu obligatia de a asigura exploatarea si functionarea conform prevederilor stabilite prin regulamentele de functionare ale pietelor.

Art.2. Bunurile menționate la art. 1, vor fi predate către comunele Costesti, Mosna si Dolhesti pe bază de proces - verbal.

Art.3. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi; Directiei Economice și de Finanțe Publice Locale; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; SC Ecopiața SA; Comunelor Costesti, Mosna si Dolhesti și Institutiei Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea in aplicare a acestei hotarari va fi asigurata de catre: S.C Ecopiața S.A. Directia Economica si de Finante Publice Locale Iasi; Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Comunele Costesti, Mosna si Dolhesti.

Aducerea la cunostintă publică prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 313 din 30 Septembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 313 din 30 septembrie 2015