Hotărârea nr. 312/2015

HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi a imobilelor (constructii si teren aferent) situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A) si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B) avand destinatia de ‘’Muzeu de Istorie Naturala’’

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind atestarea la domeniului public al Municipiului Iasi, a imobilelor (constructii si teren aferent), situate in b-ul Independentei nr. 16 (corp A) , si respectiv b-dul Independentei nr. 3 (corp B), avand destinatia de ‘'Muzeu de Istorie Naturala''

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 85759/21.09.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere Sentinta Civila nr. 2464/10.02.2012 a Tribunalului Iasi;

Având în vedere Decizia nr. 658/26.02.2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

Având în vedere adresa nr. 10417/19.06.2015 a Universitatii Al. I. Cuza;

Având în vedere adresa nr. 59235/29.06.2015 a Ministerului Educatiei si Cercetarii

Stiintifice;

Având în vedere adresa nr. 69931/30.07.2015 a Ministerului Finantelor Publice;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al

Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea la domeniului public al Municipiului Iași, a imobilelor (constructii si teren aferent) avand destinatia de ‘'Muzeu de Istorie Naturala'', situate in b-dul Independentei nr. 16 (corp A) si respectiv in b-dul Independentei nr. 3 (corp B).

Art.2. Elementele de identificare ale imobilelor sunt urmatoarele:

•    Corpul A

-    suprafata construita 847 mp ;

-    suprafata construita desfasurata 1820 mp ;

-    subsol tehnic 125 mp ;

-    teren aferent 2919 mp ;

-    valoarea de inventar 1.677.382,00 lei

•    Corpul B

-    suprafata construita 205 mp ;

-    suprafata construita desfasurata 205 mp ;

-    teren aferent 205 mp ;

-    valoarea de inventar 631.364,00 lei

Art.3. Predarea - primirea se va efectua pe bază de proces verbal încheiat între Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza ” și o comisie nominalizată prin dispoziție a Primarului.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnice si Investitii; Institutiei Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directiei Economice si de Finanate Publice Locale - Serviciul Contabilitate, Universitatii „Alexandru Ioan Cuza'' Iasi; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Directia Tehnica si Investitii; Institutia Arhitectului Sef - Serviciul Gis Cadastru; Directia Economica si de Finanate Publice Locale -Serviciul Contabilitate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza'' Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 312 din 30 Septembrie 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 312 din 30 septembrie 2015