Hotărârea nr. 311/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii proprietatea Municipiului Iasi aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 87301/24.09.2015 întocmita de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 86252/22.09.2015 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi;

Având în vedere H.C.L. nr. 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniu public al municipiilor, oraselor, comunelor si in administrarea consiliilor locale;

Având în vedere Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba inchirierea prin licitație publica a spatiilor cuprinse in Anexa 1, proprietatea Municipiului Iasi, aflate in administrarea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi.

Art.2. Se împuternicește Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Sf. Spiridon lasi să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitația publică cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de catre DAPPP. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 1-2 reprezentanți ai Primăriei Municipiului Iași.

Art.3. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon lasi va vira la bugetul local un procent de 50% stabilit de Consiliul Local Iași, din suma încasată prin închirierea spațiilor.

Art.4. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut în hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale in vigoare, funcție de zona și grupa de activitate.

Art.5. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon lasi are obligatia de a comunica catre DAPPP, copii dupa toate contractele de inchiriere incheiate de acesta.

Art.6. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi; Direcției Tehnice si Investitii; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Economice si Finante Publice Locale; Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi și Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.7. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de către: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, Directia Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0


Nr. 311 din 30 Septembrie 2015


ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 311 din 30 sepembrie 2015

Nr.

crt.

Spațiul de închiriat/suprafața

Adresa

Tipul de activitate

1.

Spatiu/teren situat langa parcarea

UPU, suprafata 25.20 mp

B-dul Independentei nr. 1

Comercializare produse alimentare.

2.

Spatiu situat in incinta spitalului - hol, suprafata 3.76 mp

B-dul Independentei nr. 1

Xerox.

3.

Spatiu situat in incinta spitalului - hol, suprafata 5.00 mp

B-dul Independentei nr. 1

Comercializare flori.

4.

Spatiu situat in incinta spitalului - hol, suprafata 6.00 mp

B-dul Independentei nr. 1

Comercializare presa, carte.

5.

Spatiu situat in incinta Ambulatoriului Integrat de Specialitate - hol, suprafata 2.00 mp

Str. V. Conta nr. 2

Bancomat.

6.

Spatiu situat in incinta Ambulatoriului Integrat de Specialitate - hol, suprafata 2.00 mp

Str. V. Conta nr. 2

Automat bauturi calde.

7.

Spatii in suprafata totala de 23 mp, situate in holul de la intrarea diverselor clinici medicale ale spitalului.

B-dul Independentei nr. 1

Automat bauturi calde.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 311 din 30 septembrie 2015