Hotărârea nr. 310/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a HCL 10/2015 privind insusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 86256/22.09.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere cadresa nr. 85089/18.09.2015 a Colegiului National Mihai Eminescu;

Având în vedere planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit de ing. Leoras Bucsa;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba modificarea Anexei 8 (Unitati de invatamant) a H.C.L nr. 10/2015 in sensul ca bunurile administrate de catre Colegiul National Mihai Eminescu, au elementele de identificare si valorile de inventar prezentate in Anexa 1;

Art.2. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator Contractul de administrare incheiat de intre Municipiul Iasi si Colegiul National M. Eminescu.

Art.3.Copie după prezenta hotărîre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași;Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Colegiului National M. Eminescu și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Colegiul National M. Eminescu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0


Nr. 310 din 30 Septembrie 2015


2 / 2 la H.C.L. nr. 310 din 30 septembrie 2015