Hotărârea nr. 31/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.10580/03.02.2015 întocmit de către

D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Termo-Service S.A. nr.1/26.01.2015

Având în vedere Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Termo-Service S.A pe anul

2015

Având în vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

1 / 2 la H.C.L. nr. 31 din 13 februarie 2015

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.Termo-Service S.A cuprins in Anexele care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; S.C. Termo - Service S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Termo-Service S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 31 din 13 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 31 din 13 februarie 2015

MUNICIPIUL IAȘI

Operatorul economic........S..C T...E...R..M O...-..S..E...R..V...I..C...E S..A

Sediul/Adresa.....................A...l.e..e..a...G...r..ă..d..i.n..a..r..i..n...r..8...I..a.ș.i

Cod unic de înregistrare...R...O...1..4..1..3..4..8..7..8........................

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări

2016

Estimări

2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

7264

7948

109.42

7992

7999

100.55

100.09

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

7264

7948

109.42

7992

7999

100.55

100.09

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

7126

7797

109.42

7812

7819

100.19

100.09

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

7126

7797

109.42

7812

7819

100.19

100.09

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1301

1360

104.53

1375

1372

101.10

99.78

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

70

90

128.57

90

100

100.00

111.11

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

5520

6165

111.68

6165

6165

100.00

100.00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

4160

4792

115.19

4792

4792

100.00

100.00

C1

ch. cu salariile

13

4100

4677

114.07

4677

4677

100.00

100.00

C2

bonusuri

14

60

115

191.67

115

115

100.00

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

208

208

100.00

208

208

100.00

100.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1152

1165

101.13

1165

1165

100.00

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

235

182

77.45

182

182

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

138

151

109.42

180

180

119.21

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

22

24

109.09

29

29

120.83

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

116

127

109.48

151

151

118.90

100.00

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plați dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

i 28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

116

127

109.48

151

151

118.90

100.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

116

127

109.48

151

151

118.90

100.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

12

12

100.00

15

15

125.00

100.00

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integra sau majoritar de stat, din care:

l 32

58

64

110.34

76

76

118.75

100.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

58

64

110.34

76

76

118.75

100.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

46

51

110.87

60

60

117.65

100.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an 2014

Propuneri an 2015

%

Estimări

2016

Estimări

2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

239.5

400

167.01

180

180

45.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

66

400

606.06

180

180

45.00

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

326

326

100.00

326

326

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

270

270

100.00

270

270

100.00

100.00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1280.3

1443.6

112.75

1443.6

1443.6

100.00

100.00

4

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1275

1443.6

113.22

1443.6

1443.6

100.00

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu

(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

26.9

29.44

109.44

29.6

29.63

100.54

100.09

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale    (Rd.7/Rd.1)x1000

54

981

981

100.00

978

983.00

99.69

100.51

8

Plăți restante

55

1900

1800

94.74

1700

1500

94.44

88.24

9

Creanțe restante

56

2600

2100

80.77

1900

1800

90.48

94.74

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare n

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,

IOAN CIPRIAN CHIRIȚA

FLORENȚA TOMA


MUNICIPIUL IA ȘI

Operatorul economic.......SC TERMO-SERVICE SA

Sediul/Adresa...................Aleea Grădinari nr 8 Iași

Cod unic de înregistrare..RO14134878

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

7 562.00

7 562.00

7 264.00

7 948.00

109.42

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7 562.00

7 562.00

7 264.00

7 948.00

109.42

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7 562.00

7 562.00

7 264.00

7 548.00

103.91

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7 220.00

7 220.00

6 782.00

7 548.00

111.29

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

342.00

342.00

482.00

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei d afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

e

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

400.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

7 315.60

7 315.60

7 126.00

7 797.00

109.42

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

7 315.60

7 315.60

7 126.00

7 797.00

109.42

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1 455.60

1 455.60

1 301.00

1 360.00

104.53

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

772.00

772.00

813.00

778.00

95.69

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

595.00

595.00

633.00

603.00

95.26

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

60.00

60.00

48.00

50.00

104.17

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

90.00

90.00

82.00

85.00

103.66

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

97.00

97.00

97.00

90.00

92.78

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

80.00

80.00

83.00

85.00

102.41

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

238.00

238.00

225.00

230.00

102.22

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

137.00

137.00

127.00

127.00

100.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

81.00

81.00

83.00

83.00

100.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

81.00

81.00

83.00

83.00

100.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

c)

prime de asigurare

45

20.00

20.00

15.00

20.00

133.33

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

445.60

445.60

263.00

352.00

133.84

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

bl) |cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

123.00

123.00

47.00

59.00

125.53

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

30.00

30.00

13.00

14.00

107.69

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

93.00

93.00

34.00

45.00

132.35

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

11.00

11.00

1.00

0.00

0.00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

1.00

1.00

1.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

10.00

10.00

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

11.60

11.60

8.00

25.00

312.50

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0.50

0.50

0.35

1.08

308.57

-interna

65

0.50

0.50

0.35

1.08

308.57

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

90.00

90.00

79.00

70.00

88.61

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

10.00

10.00

8.00

8.00

100.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

200.00

200.00

186.00

190.00

102.15

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

80.00

80.00

79.00

80.00

101.27

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

113.00

113.00

100.00

100.00

100.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

7.00

7.00

7.00

10.00

142.86

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale ș necorporale, din care:

i 73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

90.00

90.00

70.00

90.00

128.57

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

5 520.00

5 520.00

5 520.00

6 165.00

111.68

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4 160.00

4 160.00

4 160.00

4 792.00

115.19

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4 100.00

4 100.00

4 100.00

4 677.00

114.07

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an

2015

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

a) salarii de bază

89

3 314.00

3 314.00

3 314.00

3 705.00

111.80

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

786.00

786.00

786.00

922.00

117.30

c) alte bonificații (conform CCM)

91

50.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

60.00

60.00

60.00

115.00

191.67

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

17.00

17.00

17.00

103.00

605.88

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

16.00

16.00

16.00

0.00

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

27.00

27.00

27.00

12.00

44.44

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

208.00

208.00

208.00

208.00

100.00

a) pentru directori/directorat

105

108.00

108.00

108.00

108.00

100.00

-componenta fixă

106

95.00

95.00

95.00

95.00

100.00

-componenta variabilă

107

13.00

13.00

13.00

13.00

100.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

51.00

51.00

51.00

51.00

100.00

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

49.00

49.00

49.00

49.00

100.00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

care:

113

1 152.00

1 152.00

1 152.00

1 165.00

101.13

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

813.00

813.00

784.00

758.00

96.68

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

32.00

32.00

31.00

24.00

77.42

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

256.00

256.00

254.00

249.00

98.03

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

51.00

51.00

51.00

134.00

262.75

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

250.00

250.00

235.00

182.00

77.45

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

7.00

7.00

12.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

122

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

- către alți creditori

123

5.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalulu

i 125

d)

alte cheltuieli

126

61.00

61.00

55.00

0.00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

182.00

182.00

180.00

182.00

101.11

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investitii

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investitii

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

246.40

246.40

138.00

151.00

109.42

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

39.00

39.00

22.00

24.00

109.09

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

4 160.00

4 160.00

4 160.00

4 792.00

115.19

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:

151

4 100.00

4 100.00

4 100.00

4 677.00

114.07

- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată

151 a

68.00

68.00

68.00

148.00

217.65

- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pețară garantat în plată

151 b

171.00

171.00

171.00

429.00

250.88

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

326

326

326

326

100.00

4

Nr.mediu de salariati

153

270

270

270

270

100.00

Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată

153 a

9.00

9.00

9.00

9.00

100.00

Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată

153 b

5.00

5.00

5.00

9.00

180.00

5

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile    (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154

1 265.50

1 265.50

1 265.50

1 443.60

114.07

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000

155

1 270.40

1 270.40

1 270.40

1 443.60

113.63

6

a)

Productivitatea muncii în unităti valorice pe total persona mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

l 156

28.00

28.00

26.90

29.44

109.44

b)

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153

157

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităti fizice, din care

158

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

- pret mediu (p)

160

- valoare=QPF x p

161

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

1900

1900

1900

1800

94.74

8

Creante restante, din care:

164

2000

2000

1900

1800

94.74

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

- de la operatori cu capital privat

166

- de la bugetul de stat

167

- de la bugetul local

168

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2014

Propuneri an 2015

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

7=6/5

conform

HG/Ordin

comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

L

| - de la alte entitati

169

2000

2000

1900

1800

94.74

*) în limita prevazuta la art.21 alin.3 lit.c din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificăș iricleompletarile ulterioare

DIRECTOR GENERAL IOAN CIPRIAN CHIRIȚA


DIRECTOR ECONOMIC FLORENȚA TOMA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2013

%

4=3/2

Prevederi an 2014

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

6 900

7 261

105

7 562

7 264

96.06

1

Venituri din exploatare

6 900

7 261

105

7 562

7 264

96.06

2.

Venituri financiare

3.

Venituri extraordinare

DIRECTOR GENERAL IOAN CIPRIAN CHIRȚI A


DIRECTOR ECONOMIC, FLOREN ȚA TOMA

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

7948

2053

2000

2005

1890

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

7948

2053

2000

2005

1890

a)

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

7548

1853

1800

2005

1890

a1)

din vânzarea produselor

4

a2)

din servicii prestate

5

7548

1853

1800

2005

1890

a3)

din redevențe și chirii

6

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

400

200

200

0

0

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

7797

1953

1953

1953

1953

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

7797

1953

1953

1953

1953

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

1375

344

344

344

343

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

778

194

195

195

194

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

603

150

152

152

149

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

50

10

13

13

14

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

85

22

20

21

22

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

90

22

23

23

22

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

85

21

21

22

21

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

230

58.75

57.75

57.75

55.75

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

127

33

32

32

30

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

83

20.75

20.75

20.75

20.75

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

83

20.75

20.75

20.75

20.75

b2)

- către operatori cu capital privat

44

c)

prime de asigurare

45

20

5

5

5

5

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd. Propuneri Nr. rd. 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

12

3

4

5

6

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

352

93.25

93.25

90.25

83.25

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

bl) | cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

59

14.25

14.25

16.25

14.25

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

14

3

3

5

3

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

45

11.25

11.25

11.25

11.25

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

25

10

10

5

0

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1.08

0.40

0.40

0.28

0

-interna

65

1.08

0.40

0.40

0.28

0

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

70

17.5

17.5

17.5

17.5

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

8

4

4

4

4

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

190

47.5

47.5

47.5

47.5

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

80

20

20

20

20

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

100

25

25

25

25

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10

2.5

2.5

2.5

2.5

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

90

22.5

22.5

22.5

22.5

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

6165

1519.75

1561.75

1527.25

1557.25

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

4792

1177

1214

1179.5

1207.5

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4677

1152

1177

1154.5

1179.5

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd. Propuneri

Nr. rd. 2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

12

3

4

5

6

a) salarii de bază

89

3705

924

924

925.5

925.5

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

922

228

228

229

229

c) alte bonificații (conform CCM)

91

50

25

25

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

115

25

37

25

28

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

103

25

25

25

28

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

12

12

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

104

208

55.75

55.75

55.75

55.75

a) pentru directori/directorat

105

108

30.25

30.25

30.25

30.25

-componenta fixă

106

93

27

27

27

27

-componenta variabilă

107

13

3.25

3.25

3.25

3.25

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

51

13.25

13.25

13.25

13.25

-componenta fixă

109

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

49

12.25

12.25

12.25

12.25

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din

care:

113

1165

287

292

292

294

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

757

188

189

189

191

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

24

5

6

6

7

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

249

62

63

63

61

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

134

32

34

34

34

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

182

45.5

45.5

45.5

45.5

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

- către bugetul general consolidat

122

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

182

45.5

45.5

45.5

45.5

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

f1)    | cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri

2015

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

f1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2)

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

151

37.75

37.75

37.75

37.75

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

24

6

6

6

6

V

Plăți restante

149

1800

450

450

450

450

VI

Creanțe restante

150

1900

475

475

475

475

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

270

270

270

270

270

VIII

Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru

152

326

326

326

326

326

DIRECTOR GENERAL, IOAN CIPRIAN CHIRIȚA


DIRECTOR ECONOMIC, FLORENTA TOMA

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

239.5

66

400

180

180

1

Surse proprii, din care:

239.5

66

400

180

180

a) - amortizare

129

0

296

180

180

b) - profit

58

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

110.5

66

46

- Fond de dezvoltare creat din profitul anilor precedenți

110.5

66

46

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

239.5

66

400

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

224.5

66

400

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- Modernizare sediu PT1METALURGIEI

224.5

66

113

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

287

- Modernizare sediu PT28

59

- Modernizare sediu PT2 Galata

20

- Modernizare sediu PT Bularga

58

- Modernizare sediu PT 25 Tătărași

64

- Modernizare sediu PT 17 Tătărași

56

- Modernizare sediu PT 8 Socola

30

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2015

2016

2017

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

INDICATORI

Data

finalizării

investiției

An 2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

2015

2016

2017

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

15

0

0

180

180

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b)- externe

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,

IOAN CIPRIAN CHIRIȚA

FLORENȚA TOMA


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

Crt.

Plăți restante

Sold inițial

2015

Reduceri

Sold final 2015

Reduceri

Total

2016

Sold final 2016

Reduceri

Total

2017

Sold final 2017

Total

2014

din care: Surse an 2015

încasări

creanțe

credite

alte

surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din

care:

1900.00

100.00

40.00

60.00

1800.00

100.00

1700.00

200.00

1500.00

1a.

- buget general consolidat

1b.

- alți creditori

1900.00

100.00

40.00

60.00

1800.00

100.00

1700.00

200.00

1500.00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

IOAN CIPRIAN CHIRIȚA    FLORENȚA TOMA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c

rt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2014

An curent 2015

An 2016

An 2017

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere

a plăților restante

138

2000

151

1900

180

1800

180

1700

1

Măsura 1 Trecerea pe venituri a sumelor din procesul v

13

-60

29

-42

0

-60

2

M.ăsura 2 Încasarea sumelor pentru care s-au constituit

-40

-58

-40

-200

3

Masura n............

X

X

TOTAL Pct. I

151

1900

180

1800

180

1700

180

1500

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la

Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

.    TOTAL Pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

151

1900

180

1800

180

1700

180

1500

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

IOAN CIPRIAN CHIRȚI A

FLORENȚA TOMA


Pagina 1 din 1

Data 25/02/2015 Ora 11:33