Hotărârea nr. 308/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 496 mp situat în Iaşi Str. Elena Doamna nr. 27 identificat prin sector cadastral 17 parcela CAT 583 - parţial

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 496 mp, situat în Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 85675/21.09.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 73614/22.08.2014, completată cu documente în 2015, prin care SC M CHIM SRL reprezentată de d-nul Cristin Zamosteanu solicită concesionarea terenului situat în Iași Str. Elena Doamna nr. 27, în vederea construirii unui imobil cu spații comerciale, birouri, parcaje și funcțiuni complementare;

Având în vedere Certificatul de urbanism înregistrat cu nr. 2193/04.08.2014;

Având în vedere Procesul verbal nr. 13963/12.02.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 57544/23.06.2015, întocmit S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza contractului de servicii nr. 36737/22.04.2015;

Având în vedere Referat nr. 85672/21.09.2015 al Comisiei de Negociere a

redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere H.C.L. nr. 320/2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Iasi, str. Elena Doamna nr.27, intocmit in vederea construirii unui imobil cu spatii comerciale, birouri, parcaje si functiuni complementare pe teren aflat in proprietate privata persoana juridica si teren proprietate a Municipiului Iasi;

Având în vedere H.C.L. nr. nr. 11/2015 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat

Având în vedere adresa nr. 75820/03.10.2014 emisă de Serviciul Juridic -Compartimentul Aplicare a Legilor Proprietății;

Având în vedere Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafață de 496 mp, situat în Iași, Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Elena Doamna nr. 27, în suprafață de 496 mp, sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 329,07 euro, respectiv 163.218 euro pentru toată suprafața.

Art.3. Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 35.000 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.4. Durata concesionării va fi de 15 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.5. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 496 mp, Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea componență:

Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Art.8. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.9. Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din OUG nr. 54/2006.

Art.11. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției Economică și de Finante Publice Locale, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; S.C. M CHIM S.R.L. reprezentată de dnul Cristin Zamosteanu, Iași, str. V. Lupu nr. 95 F, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale;Comisia de licitatie.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total Consilieri Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 308 din 30 Septembrie 2015

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 30 septembrie 2015

CAIET DE SARCINI

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 496 mp, situat în Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial

CAPITOLUL 1 - PRINCIPII GENERALE

1.1    Organizarea licitației publice deschise se va efectua în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

-    Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală;

-    Art. 13 din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

CAPITOLUL 2 - OBIECTUL CONCESIUNII

2.1    Terenul în suprafață de 496 mp, se află situat în intravilanul municipiului Iași, Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial, conform planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

2.2    Bunul ce face obiectul prezentei licitații va fi concesionat cu obligația realizarii unei constructii si amenajari conform reglementarilor urbanistice, pe cheltuiala concesionarului, fără pretenții față de concedent.

2.3    Orice investiție sau amenajare necesară în vederea realizării scopului pentru care se concesionează terenul respectiv, se va face numai în baza Autorizației de construire, cu respectarea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

2.4    Elaborarea studiilor și a proiectelor se asigură de către concesionar pe cheltuiala acestuia. Prin soluțile adoptate se va asigura protecția construcțiilor învecinate precum și protecția mediului.

CAPITOLUL 3 - CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

3.1 Terenul necesar realizării obiectului concesiunii

- suprafața de teren pentru realizarea obiectului concesiunii va fi pusă la dispoziția concesionarului pe durata concesiunii;

- concesionarul va suporta cheltuielile pentru lucrarile care se vor efectua in conformitate cu reglementarile urbanistice;

3.2    Drepturile și obligațiile concesionarului

-    concesionarul se bucură de toate drepturile oferite de legea română pentru agenții economici;

-    concesionarul are obligația să respecte legile române pe toată durata concesiunii în toate acțiunile pe care le întreprinde pentru realizarea contractului;

-    concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a terenului care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului;

-    concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii;

-    concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

-    concesionarul se va conforma prevederilor legale privind asigurarea exercițiului funcțiunii organelor de poliție, pompieri, salvare, protecție civilă, apărare națională și altele asemenea;

-    concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.);

3.3    Cheltuieli în sarcina concesionarului

-    toate cheltuielile necesare obtinerii autorizatiilor si executarii lucrarilor, precum si a exploatarii obiectului concesiunii, conform reglementarilor legale.

3.4    Regimul bunurilor care se pun la dispoziția concesionarului

- terenul în suprafață de 496 mp cu o valoare unitară de 329,07 euro, respectiv 163.218 euro sau 731.705 lei pentru suprafata totală, se află în proprietatea privată a Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași.

3.5    Impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului local:

-    concesionarul are obligația să suporte plata impozitelor, taxelor locale și a altor venituri datorate bugetului local, prevăzute de legislația română.

CAPITOLUL 4 - DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii este de 15 de ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, cu functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

CAPITOLUL 5 - DURATA DE EXECUȚIE A OBIECTIVULUI

J

Se stabilește prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL 6 - REDEVENȚA

J

Valoarea de pornire la licitație este o redevență de 35.000 euro/an.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

CAPITOLUL 7 - ORGANIZAREA LICITATIEI SI TAXE

7.1    Pot participa la licitatie persoane fizice și juridice de drept privat.

7.2    Ofertanții interesați în a participa la licitația publică deschisă privind concesionarea terenului situat în municipiului Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, în suprafață de 496 mp, identificat prin sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial vor depune la Registratura

Primăriei Municipiului Iași până în data de .........................., ora .............,

următoarele acte :

A) Persoane juridice:

-    sa prezinte certificat de inmatriculare la ORC;

-    sa prezinte certificat constatator emis de ORC;

-    certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul de stat, care să certifice faptul că societatea nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte cazierul fiscal al societatii eliberat de Directia Judeteana a Finantelor Publice pe raza careia isi are sediul ofertantul;

-    sa prezinte declaratie pe propria raspundere ca nu este in procedura de reorganizare, lichidare judiciara sau faliment;

-    să prezinte certificat de cazier judiciar care să ateste lipsa sancțiunilor penale pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelătorie și delapidare, pentru reprezentantul legal al societății;

-    sa prezinte adeverinta de la Serviciul Juridic ca nu este în litigiu cu Municipiul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi ;

-    sa prezinte declaratie notariala ca isi asuma realizarea investitiilor consemnate in Caietul de Sarcini, in caz contrar fiind de acord cu sanctiunile stabilite de concedent si isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

-    sa prezinte dovada achitării taxei de participare în valoare de 200 lei;

-    sa prezinte garanția de participare este de 5.000 lei;

-    sa prezinte dovada cumpărării Caietului de sarcini în valoare de 36 lei.

B) Persoane fizice

-    sa prezinte certificat fiscal privind achitarea obligatiilor de plata fata de bugetul local, care să certifice faptul că nu figurează cu sume restante;

-    sa prezinte adeverinta de la Serviciul Juridic ca nu este în litigiu cu Municipiul Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi;

-    sa prezinte declaratie notariala ca isi asuma realizarea investitiilor consemnate in Caietul de Sarcini, in caz contrar fiind de acord cu sanctiunile stabilite de concedent si isi asuma obligatiile cu privire la protejarea mediului înconjurător, PSI, condițiile privind folosirea și conservarea patrimoniului, respectarea normelor igienico-sanitare;

-    sa prezinte dovada achitării taxei de participare în valoare de 200 lei;

-    sa prezinte garanția de participare este de 5.000 lei;

-    sa prezinte dovada cumpărării Caietului de sarcini în valoare de 36 lei.

7.3    Organizatorul licitatiei are dreptul să descalifice orice opțiune, care nu îndeplineste, prin documentele prezentate, condițiile de participare.

7.4    Garantia de participare se va restitui participantilor care au pierdut licitatia, în termen de 15 zile lucrătoare de la data licitatiei.

7.5    Pentru ofertantul câștigător, garanția de participare se constituie în plata redevenței.

7.6    Garanția de participare se poate pierde în situația în care solicitantului căștigător, nu se prezintă pentru încheierea contractului de concesionare în termen de 15 zile calendaristice de la notificare.

CAPITOLUL 8 - PREZENTAREA OFERTELOR ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

8.1    Deschiderea licitației are loc în data de____, ora__, la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru terenul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost inscrisi cel putin 2 ofertanti care indeplinesc conditiile de participare.

În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu s-au înscris cel puțin 2 solicitanți, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Licitatia va începe prin citirea listei participanților înscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertantul va participa la licitație prezentând actul de identitate si eventualele procuri în cazul mandatarilor.

Licitatia va incepe de la pretul minim de 35.000 euro/an.

Licitația va fi deschisă cu strigare, pasul fiind egal cu 50 euro. Suma adjudecată va constitui redevența anuală, timp de 15 ani și va fi achitată în lei la cursul B.N.R. din ziua plătii.

8.2    Licitația va fi valabilă după parcurgerea a cel puțin 3 pași și minim 3 strigări, iar între două strigări se va acorda un interval de două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcându-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

8.3    După încheierea fiecărei licitatii, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbal încheiat privind derularea licitației.

8.4    În cazul în care la prima licitatie nu s-au inscris cel puțin 2 ofertanti care indeplinesc conditiile de participare sau în situația în care nu sunt declarați 2 participanți care să îndeplinească condițiile de participare, licitația se reia.

8.5    La reluarea licitației, aceasta se va desfășura și în situația în care s-a depus numai o ofertă valabilă. În situația în care s-a înscris numai un ofertant, ce îndeplinește condițiile, comisia va negocia direct cu acesta, pornind de la prețul minim stabilit.

8.6    Valoarea redevenței adjudecate va constitui redevență anuală, timp de 15 ani și va fi achitată în lei la cursul BNR din ziua plății.

8.7    Ofertantul câștigător va încheia contractul de concesiune în termen de maxim 15 zile calendaristice de la primirea comunicării, conform art. 7.6 din prezentul caiet de sarcini.

8.8 Concesionarul are obligația ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune să depună cu titlu de garanție o sumă reprezentând 30% din redevența datorată pentru primul an de exploatare. Din această sumă sunt reținute, dacă este cazul, penalitățile și alte sume datorate concedentului de către concesionar, în baza contractului de concesiune.

CAPITOLUL 9 - PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

•    se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale;

•    în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, în termen de 1 zi de la semnarea procesului verbal.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație, cu votul a 2/3 din numărul membrilor, și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior, până la semnarea contractului de concesiune, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

CAPITOLUL 10 - RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI

9.1    Nerespectarea de către concesionar a clauzelor contractuale atrage răspunderea pentru despăgubire și aplicarea de penalități contractuale.

CAPITOLUL 11 - ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

10.1    Prin simplul acord de vointa al partilor

10.2    La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

10.3    In cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

10.4    La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

10.5    In cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune

10.6    In cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

10.7    In cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere :

-    cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

-    in situatia in care constructia este finalizata, atunci aceasta trece in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii financiare din partea concesionarului.

La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

În cazul vânzării terenului, concesionarul va beneficia de dreptul de preempțiune. Director D.A.P.P.P

Letiția PALAGA

Insp. S.A.S.C.

Irina BUTNARU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 308 din 30 septembrie 2015

CONTRACT DE CONCESIUNE

I.    Părțile contractante

9

Între: 1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Primar - , pe de o parte, și

2.................. cu sediul în ............................., înregistrată la Registrul

Comerțului cu nr............, reprezentată prin administrator ................, în calitate de

concesionar, pe de altă parte,

la data de..........................,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 215/2001 republicată, a Hotărârii Consiliului

Local al Municipiului Iași nr.........precum și a procesului verbal nr..........de la licitația

din data de........................... s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.    Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea terenului situat în Iași, Str. Elena Doamna nr. 27, avand suprafața de 496 mp, sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial, identificat prin schița ce face parte integrantă din contract.

III.    Termenul

Art. 2

(1)    Durata concesiunii este de 15 ani, și intră în vigoare începând cu data de

(2)    Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp,in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

IV.    Redevența

9

Art. 3

Redevența este de............Euro/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu. Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice, respectiv ___________ lei.

V. Plata redeventei

9

Art. 4

(1)    Plata redevenței se face prin contul concedentului nr. RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria concedentului.

(2)    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevența pentru anul 2015.

(3)    Începând cu anul 2016, plata redevenței se face din inițiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

(4)    Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe și impozite.

(5)    Neexecutarea obligației de plată a redevenței sau a taxelor și impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, timp de 3 luni consecutiv, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(6)    Prezentul contract constituie titlu de creanță și titlu executoriu.

VI DREPTURILE PARTILOR

Art. 5 Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 Drepturile concedentului

(1)    Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

(2)    Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

(3)    Concedentul are dreptul de a executa orice lucrari, de interes public, pe care acesta le considera a fi necesare, conditionat de obtinerea autorizatiilor si avizelor necesare;

(4)    Concedentul are dreptul de a modifica valoarea redeventei functie de hotararile de consiliu local sau functie de legislatia in domeniu.

VI. Obligațiile părților

Art. 7 - Obligațiile concesionarului

(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de

continuitate și de permanență a imobilului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze și să exploateze obiectul concesiunii cu diligență maximă pentru a conserva și dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

(2)    Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunul care face obiectul concesiunii.

(3)    Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. Concesionarul poate inchiria parti din bunul concesionat, cu acordul concedentului, jumatate din valoarea inchirierii revenind acestuia.

(4)    Concesionarul este obligat să plătească redevența.

(5)    Concesionarul are obligația să plătească taxele și impozitele pentru obiectul concesiunii, functie de legislatia in domeniu.

(6)    Conform art. 36, alin. 1, din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, concesionarul are obligația să obțină autorizația de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii contractului de concesionare a terenului. Exceptie fac situatiile in care autorizatia nu s-a obtinut din vina autoritatilor locale emitente.

(7)    Concesionarul are obligatia intretinerii bunului concesionat pe intreaga perioada a derularii contractului de concesiune .

(8)    Concesionarul are obligatia de a a permite accesul proprietarului bunului, la solicitarea acestuia din urma, pentru executarea oricaror lucrari de interes public pe care acesta le considera a fi necesare.

(9)    Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).

Concesionarul va respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor prevederi legale în vigoare.

Concesionarul va respecta condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, începând de la preluarea bunului până la încetarea contractului de concesiune, respectiv refacerea cadrului natural după realizarea lucrărilor de orice fel (investiție, organizare de șantier, intervenție, exploatare, demolare

14 / 18 la H.C.L. nr. 308 din 30 septembrie 2015

etc.) și menținerea acestuia în condiții normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant și lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare și întreținere, precum și pentru așezările umane.

(10)    Concesionarul are obligația de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(11)    La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, imobilul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(12)    În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă reprezentând 30% din redevența datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care concesionarul nu respectă această obligație, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului și fără intervenția instanței.

(13)    Concesionarul este obligat ca la finalizarea lucrarilor de investitii sa prezinte concedentului procesul verbal de receptie a lucrarilor executate si valoarea acestora.

(14)    Concesionarul este obligat să pună la dispoziția organelor de control ale concedentului toate evidențele și informațiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

(15)    Concesionarul este obligat să continuie exploatarea bunurilor în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia, daca este posibila continuarea exploatarii acestora cu aceeasi destinatie pentru care au fost concesionate.

(16)    În cazul in care concesionarul intentioneaza sa vanda constructia realizata pe terenul concesionat, acesta are obligația de a notifica concedentul cu cel puțin 15 zile anterior înstrăinării.

(17)    Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condițiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se poate face numai cu acordul concedentului, cu renegocierea redeventei.

Art. 8 - Obligațiile concedentului

(1)    Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2)    Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VII. Încetarea/rezilierea contractului de concesiune

Art. 9

(1)    Prezentul contract de concesiune încetează/se reziliaza în următoarele situații:

a)    prin acordul de voință al părților;

b)    la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

d)    la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

e)    în cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune

f)    în cazul în care concesionarul nu își respectă obligația de a depune garanția prevăzută la art. 7 alin. 10 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere și fără nici o altă formalitate;

g)    in cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere :

-    cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand contravaloarea lucrarilor executate in vederea aducerii bunului la starea fizica de la data concesionarii, in situatia in care constructia nu este finalizata;

-    in situatia in care constructia este finalizata, atunci aceasta trece in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii financiare din partea concesionarului.

(2)    La încetarea/rezilierea contractului, din culpa concesionarului, acesta este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit și liber de orice sarcini.

(3)    Neexecutarea obligațiilor contractuale, conferă concedentului, Municipiul Iași, dreptul să solicite instantei rezilierea contractului de concesionare.

(4) În cazul vânzării terenului, concesionarul va beneficia de dreptul de

preempțiune.

VIII. Răspunderea contractuală Art. 10

(1)    Pentru nerespectarea obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune,

partea în culpă datorează majorări de întârziere.

(2)    Forța majoră apără de răspundere, în condițiile legii.

IX. Litigii Art. 11

a)    Litigiile de orice fel ce decurg din executarea sau incetarea prezentului contract

de concesiune va fi solutionata de catre parti pe cale amiabila.

b)    In măsura în care partile nu ajung la o solutie pe cale amiabila, soluționarea

litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se

realizeaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si

completarile ulterioare.

X. Alte clause Art. 12

Schimbarea situației juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de

despăgubire în acest caz.

Art. 13

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine din orice

motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parțial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu

va afecta nici o altă dispoziție a contractului, iar acesta va fi interpretat ca și când astfel de dispoziții nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

Art. 14

Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părți prin semnarea unui act adițional.

Art.15

La încetarea/rezilierea contractului de concesiune din culpa concesionarului bunurile vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

- bunul de retur, constând in terenul concesionat, se va reintoarce, în posesia concedentului; daca pe acesta exista o constructie nefinalizata atunci concesionarul va

evacua terenul ; in situatia in care constructia este finalizata, atunci aceasta intra in proprietatea Municipiului Iasi, fara pretentii din partea concesionarului ;

- bunurile proprii, constand din bunuri achizitionate de concesionar, ce pot fi

ridicate fara a afecta functionarea imobilului pot reveni concedentului, în măsura în care

acesta își manifestă intenția de a le prelua, în schimbul unei compensații banesti; in caz contrar concesionarul isi va ridica bunurile.

XI. Definiții

9

Art. 16

(1)    Prin forța majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.

(2)    Prin caz fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului in suprafata de 496 mp, situat in Iasi, Str. Elena Doamna nr. 27, avand suprafața de 496 mp, sector cadastral 17, parcela CAT 583 - parțial, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Bunul se consideră predat la data semnării prezentului contract de concesiune.

CONCEDENT,    CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI IAȘI    .........................

PRIMAR,

SECRETAR,

Denisa Liliana IONAȘCU

Director D.E.F.P.L.

Maria Simionescu

Director D.A.P.P.P.

Letiția PALAGA

Direcția Juridică

cons. jr. Doina FLORESCU

Intocmit,

Insp. Irina Butnaru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

18 / 18 la H.C.L. nr. 308 din 30 septembrie 2015