Hotărârea nr. 305/2015

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 10 17 mp (Lot 2) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12 către SC ESTER FARM SRL în vederea extinderii spaţiului comercial

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 10,17 mp (Lot 2), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 către SC ESTER FARM SRL, în vederea extinderii spațiului comercial

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 79189/01.09.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 6967/23.01.2015, prin care SC ESTER FARM SRL, reprezentată de Ochiuz Doru - Emil și Ochiuz Lăcrămioara, solicită concesionarea terenului, situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 în vederea extinderii spațiului comercial;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare înregistrat cu nr. 433/21.03.2008 la BNP Asociați Kamelia Norocea&Saniela Cremenițchi;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului nr. 57486/23.06.2015, întocmit de S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza contractului de servicii nr.

36737/22.04.2015;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1206/06.05.2014;

Având în vedere Procesul verbal nr. 24073/16.03.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Procesul verbal nr. 68331/23.07.2015 al Comisiei de

Negociere a redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere prevederile HCL nr. 208/30.06.2015 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași însușit prin HCL nr. 11/2015;

Având în vedere prevederile Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a terenului, proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 10,17 mp (Lot 2), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12, cuprins in Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, către SC ESTER FARM SRL, în vederea extinderii spațiului comercial.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12, în suprafață de 10,17 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 50,52 euro, respectiv 514 euro pentru toată suprafața.

Art.3. Redevența valorică a concesiunii va fi de 400 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.4. Durata concesionării va fi de 15 ani. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.5. Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art.7. Conform art. 36, alin 1 și 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, persoanele fizice și juridice, care beneficiază de teren în condițiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune încetează de drept, fără punere în întârziere.

Art.8. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea

funciară.

Art.9. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; SC ESTER FARM SRL, Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale; SC ESTER FARM SRL.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 305 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 305 din 30 septembrie 2015