Hotărârea nr. 303/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iaşi în suprafaţă de 21 27 mp (Lot 4) situat în Iaşi Pţa Voievozilor nr. 25 bl. A12 Ref:

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului proprietate privată a Municipiului Iași, în suprafață de 21,27 mp (Lot 4), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 79194/01.09.2015 întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 19804/03.03.2014, prin care SC BARBY COMP SRL reprezentată de d-nul Bărbieru Constantin solicită concesionarea terenului situat în Iași Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12, în vederea ridicarii unei constructii comerciale;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1206/06.05.2014;

Având în vedere Procesul verbal nr. 24073/16.03.2015 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea/închirierea terenurilor constituită prin Dispoziția nr. 707/2012 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 57487/23.06.2015, întocmit S.C. Diaconu si Asociații S.R.L. în baza contractului de servicii nr. 36737/22.04.2015;

Având în vedere Referat nr. 67909/23.07.2015 al Comisiei de Negociere a

redevențelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 140/29.06.2012;

Având în vedere Hotărârea privind completarea și modificarea Anexei 1.1. a HCL 98/2015 privind înșușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere adresa nr. 56768/31.08.2015 emisă de Serviciul Juridic -Compartimentul Aplicare a Legilor Proprietății;

Având în vedere adresa nr. 56771/30.06.2015 emisă de Serviciul Juridic;

Având în vedere prevederile Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea concesionării, a terenului în suprafață de 21,27 mp (Lot 4), situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12, identificat conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare a terenului situat în Iași, Pța Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 4, în suprafață de 21,27 mp, care stabilește că valoarea unui mp de teren este de 70,72 euro, respectiv 1.504 euro pentru toată suprafața.

Art.3. Redevența valorică a concesiunii va avea o valoare de pornire la licitație de 735 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății.

Art.4. Durata concesionării va fi de 15 ani și poate fi prelungit pentru o perioadă determinata de timp, in functie de legislatia in domeniu, prin simplul acord de vointa al partilor.

Art.5. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea terenului în suprafață de 21,27 mp, Piața Voievozilor nr. 25, bl. A12, Lot 4, cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă contractul cadru de concesionare conform Anexei nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă constituirea Comisiei de licitație în următoarea

componență:

Președinte:    Surdu Gabriel Mihai

Membru:    Boișteanu Paul Corneliu

Membru:    Dangă Marius Sorin

Membru:    Leonte Constantin

Membru:    Bulgariu Cătălin

Membru:    Anca Preda

Membru:    Palaga Letiția

Art. 8. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concendentului.

Art. 9. Conform art. 36, alin. 1 și 2 din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei hotărâri, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de zile de la data încheierii contractului de concesiune. În cazul neîndeplinirii cumulative a obligațiilor menționate, contractul de concesiune își pierde valabilitatea.

Art.10. Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în Cartea funciară, conform art. 71 din OUG nr. 54/2006.

Art.11. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; SC BARBY COMP SRL reprezentată de d-nul Bărbieru Constantin, Iași, str. Sucidava, nr. 13, bl. P5, sc. A, parter, ap. 3 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Direcția Economică și de Finante Publice Locale; Comisia de licitatie.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 303 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

4 / 4 la H.C.L. nr. 303 din 30 septembrie 2015