Hotărârea nr. 302/2015

HOTĂRÂRE Ref: privind aprobarea vânzării unor spaţii comerciale proprietate privată a statului şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi conform Legii nr. 550/2002

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor spații comerciale proprietate privată a statului și aflate în administrarea Municipiului Iași, conform Legii nr. 550/2002

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.85255/18.09.2015 întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 550/2002, privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului ;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1341/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.550/2002 ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 412/2002 privind aprobarea listei spațiilor, proprietate privată a statului, ce intră sub incidența Legii nr. 550/2002 ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă suplimentarea listei spațiilor comerciale ce intră sub incidența Legii nr.550/2002, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.412/2002, cu următoarele poziții:

1.1.    Spațiu comercial situat în municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 711, județul Iași, cu suprafața construită de 162,00 mp (suprafața utilă de 122,24 mp) și teren în suprafață de 162 mp (cota parte indiviză aferentă de 28 % din terenul intravilan cu suprafața de 579 mp, înscris în Cartea funciară colectivă nr. 124968 a UAT Iași, având nr. cadastral 13522);

1.2.    Spațiu comercial situat în municipiul Iași, str. Vasile Alecsandri nr. 711, județul Iași, cu suprafața construită de 66,00 mp (suprafața utilă de 44,82 mp) și teren în suprafață de 66 mp (cota parte indiviză aferentă de 11,40% din terenul intravilan cu suprafața de 579 mp, înscris în Cartea funciară colectivă nr. 124968 a UAT Iași, având nr. cadastral 13522);

Art.2. Vânzarea spațiilor menționate la art.1 din prezenta hotărâre se va realiza prin licitație publică cu strigare organizată în condițiile Legii nr.550/2002.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 302 din 30 septembrie 2015

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 302 din 30 septembrie 2015