Hotărârea nr. 301/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român şi aflate în administrarea Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile

proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 83810/15.09.2015, întocmită de către Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 126/1997 privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași a spațiilor cu altă destinație decât locuință din fondul locativ de stat;

Având în vedere măsurătorile efectuate de SC Grup Cinci SRL, anexate;

Având în vedere prevederile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea elementelor de identificare ale unor bunuri imobile proprietate privată a Statului Român și aflate în administrarea Municipiului Iași, cuprinse în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 126/21.07.1997, după cum urmează:

1.1 La numerele de ordine 499-500 „ Spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Ciric nr. 40A, bloc V2-2, parter, ap.9, județul Iași, având suprafață construită de 14,33 mp (suprafață utilă 11,56 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 2,87 mp (cota de 0,82%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 349 mp) identificat cu nr.cadastral 1277, înscris în Cartea Funciară nr. 120608”.

1.2.    La numărul de ordine 611 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Neptun nr. 24, bloc 774, sc.C, parter, parter, județul Iași, având suprafață construită de 87,04 mp (suprafață utilă 67,61 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 12,43 mp (cota de 0,95%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 1310 mp) identificat cu nr.cadastral 1227, înscris în Cartea Funciară nr. 120953”.

1.3.    La numărul de ordine 682 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, Șos. Arcu nr. 23, bloc CL3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 44 mp (suprafață utilă 35,07 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 4,89 mp (cota de 1,35%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 363 mp) identificat cu nr.cadastral 1948, înscris în Cartea Funciară nr. 120521”.

1.4.    La numărul de ordine 732 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 3, bloc 909, tr.2, parter, județul Iași, având suprafață construită de 138,82 mp (suprafață utilă 105,53 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 19,83 mp (cota de 1,80%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața 1103 mp) identificat cu nr.cadastral 779, înscris în Cartea Funciară nr. 122280”.

1.5.    La numărul de ordine 801 „ Spațiu comercial proprietate privată a Statului Român aflat în administrarea Municipiului Iași, situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 35, bloc 919, tr.3, parter, județul Iași, având suprafață construită de 104,89 mp (suprafață utilă 84,54 mp) și teren-cotă parte indiviză în suprafață 11,65 mp (cota de 0,84%) din imobilul (teren intravilan cu suprafața de 1380 mp) identificat cu nr.cadastral 2543, înscris în Cartea Funciară nr. 120057”.

Art. 2. Se modifică în mod corespunzător orice alte hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Iași privind imobilele de la adresele menționate în prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 301 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 301 din 30 septembrie 2015