Hotărârea nr. 300/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor spaţii aflate în domeniul public al Municipiului Iaşi şi administrate de Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și

Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De

Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală

Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 86234/22.09.2015 întocmită de

Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere solicitările unităților de învățământ privind închirierea

unor spații/terenuri temporar disponibile nr. 79734/03.09.2015, 77920/27.08.2015,

79175/01.09.2015, 55084/16.06.2015, 4367/22.09.2015;

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/27.01.2015 de insusire a

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legeii nr. 213/1998 privind bunurile

proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor aflate în domeniul public al Municipiului Iași și administrate de Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ, cuprinse în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicesc Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate în Anexa 1, să întocmească caietul de sarcini și să organizeze licitațiile publice cu respectarea legislației în vigoare. Caietul de sarcini va fi vizat de catre DAPPP. Din comisia de licitație vor face parte obligatoriu 2 reprezentanți ai Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 3. Bunurile cuprinse în Anexa nr. 1 vor putea fi scoase la licitație numai după obținerea, dupa caz, a avizului conform a Ministrului Educației Nationale.

Art. 4. Unitățile de învățământ cuprinse în Anexa 1 au obligația de a vira la bugetul local o cotă de 50 % din valoarea contractului de închiriere.

Art. 5. Prețul minim de pornire la licitației va fi cel prevăzut prin hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale în vigoare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Unităților de Învățământ cuprinse în Anexă; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat; Unitățile de învățământ.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 300 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

ANEXA 1

la HCL nr. 300/ 30.09.2015

Nr.

crt.

Denumirea

unitătii de

învățământ

Adresa

Spațiul de închiriat/suprafața

Tipul de activitate

1.

SCOALA

GIMNAZIALA

STEFAN

BARSANESCU

Str. Zugravi nr. 12A

-sala de gimnastica, suprafata 67.05 mp

Activitati sportive numai dupa programul scolar

2.

LICEUL

TEORETIC

MIRON COSTIN

Str. Mușatini, nr. 12

- sala de sport, suprafata

1218 mp

Activitati sportive, dupa orele de curs a unitatii scolare.

3.

LICEUL

WALDORF

Str. Calea Chisinaului nr. 132 bis

-    sala de clasa, situata in incinta unitatii scolare, suprafata 50 mp;

-    teren curtea scolii, suprafata 6 mp;

-    Activitate de after school.

-    Amplasare chiosc produse alimentare;

4.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

4

Str. Sf. Andrei nr. 73

- teren curtea unitatii scolare, suprafata 10 mp;

Amplasare chiosc produse alimentare;

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

4 / 4 la H.C.L. nr. 300 din 30 septembrie 2015