Hotărârea nr. 3/2015

HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termica si eficientizare energetica – cladire noua” Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi” B-dul.Carol I nr. 50 Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul

„Reabilitare termica si eficientizare energetica - clădire noua”, Spitalul Clinic

„Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr. 50, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

27.01.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere referatul de specialitate nr. 4003/16.01.2015, întocmit de Serviciul Investitii;

Avand in vedere adresa nr. 3368/14.01.2015 a Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon, Iasi prin care solicita aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind reabilitarea termica pentru cladirea noua a Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi;

Avand in vedere studiul de fezabilitate intocmit de Biroul Individual de Arhitectura SC ProExpert CG Grup SRL.;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul „Reabilitare termica si eficientizare energetica - clădire nouă”, Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon”, B - dul. Carol I, nr. 50, Iasi, conform studiului de fezabilitate elaborat de SC PROEXPERT CG GRUP SRL.

Art.2. Anexa nr. 1, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții - Serviciului Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Spitalului Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cristian Cătălin


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 3 din 27 ianuarie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 3 din 27 ianuarie 2015

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul

„Reabilitare termica si eficientizare energetica - clădire noua”, Spitalul Clinic „Dr.C.I.Parhon” Iasi”, B-dul.Carol I nr.50, Iasi

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 28/2008 in baza studiului de fezabilitate realizat de SC PROEXPERT CG GRUP SRL pentru acest obiectiv de investitie.

Valoarea totala a investitiei este:

Total General = 5.213,958 mii lei, inclusiv TVA

Din care:C+M = 4.661,035 mii lei, inclusiv TVA

Valoare TVA = 898,47 mii lei

Durata de executie a lucrarilor este de 36 luni.

Pentru realizarea investitiei se urmareste initierea unui proiect cu finantare din fonduri europene, iar costurile aferente elaborarii documentatiei tehnico-economice vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului.

Președinte de Ședință Cristian Cătălin

3 / 3 la H.C.L. nr. 3 din 27 ianuarie 2015