Hotărârea nr. 299/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea

Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că bonitatea agentilor economici se constituie din suma de 20 lei/apartament.

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, prin Serviciul Asociații Proprietari;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) și art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), (2), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor, prevăzut în ANEXĂ, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să elibereze și/sau să ridice autorizațiile de administrator de imobile, pentru persoanele juridice conform prevederilor “Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”, ca urmare a propunerilor făcute de Comisia de autorizare.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea;

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Tehnică și Investiții - Serviciul Asociații Proprietari;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 299 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

18

Împotrivă

1

Abțineri

f

3

ANEXĂ la HCL nr. 299/30.09.2015

privind aprobarea

“Regulamentului privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor”

REGULAMENT PRIVIND AUTORIZAREA

PERSOANELOR JURIDICE SPECIALIZATE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea cadrului general și procedura privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.

Art.2. Regulamentul stabilește scopul, cadrul de referință și metodologia autorizării persoanelor juridice pentru desfășurarea activității de administrare a proprietăților imobiliare.

Art.3. Autorizarea persoanelor juridice specializate are drept scop îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activității de administrare a imobilelor.

Art.4. Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale în domeniu, după cum urmează:

Legea nr.230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr.1588/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare ;

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autoritătilor sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

Legea locuinței nr.114/1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 31.12.1997, actualizată în 2011;

Art.5. În ințelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) clădire bloc de locuințe condominiu = proprietatea imobiliară formată din proprietăți individuale, definite apartamente sau spații cu altă destinatie decât aceea de locuinte, și proprietatea comună indiviză. Poate fi definit condominiu și un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;

b) asociație de proprietari = formă de asociere autonomă, de organizare și de reprezentare a intereselor comune a majorității proprietarilor unui condominiu, cu sau fără personalitate juridică, fără scop patrimonial, organizată în condițiile prevăzute de lege;

c) persoană fizică = omul, considerat ca subiect cu drepturi și cu obligații si care participă în această calitate la raporturile juridice civile;

d) persoană juridică = organizație care, având o alcătuire de sine stătătoare și un patrimoniu propriu în vederea îndeplinirii unui anume scop admis de lege, este subiect cu drepturi și cu obligații, deosebit de persoanele fizice care intră în componența ei;

e) atestat = actul care dovedește calitatea de administrator de imobil;

f)    autorizație = documentul prin care se atestă dreptul legal de desfasurare a activității de administrare a imobilelor;

g)    administrator de imobile = orice persoană juridică specializată și autorizată care furnizează servicii necesare administrării, întreținerii și reparațiilor asupra proprietății comune.

CAPITOLUL II

AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR

Art.6. Pentru activitatea de administrare a blocurilor de locuit asociația de proprietari poate încheia contracte cu persoane juridice specializate și autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrării, întreținerii, investițiilor și reparațiilor asupra proprietății comune, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art.7. Autorizarea persoanelor juridice se face de către autoritatea administrației publice locale prin comisie special constituită si numita prin dispoziția Primarului.

Art.8. Persoanele juridice specializate pot formula autorității publice locale cerere de autorizare, la care vor anexa înscrisurile prevăzute la art. 10 din prezentul Regulament. Cererea tip se va elibera de la Registratura Primariei Municipiului Iasi.

Art.9. Pentru a fi autorizate, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)    să fie înființate și înregistrate potrivit legilor române și reprezentate de organele de conducere ale acestora;

b)    să nu fi intrat în procedura insolventei conform legislației în vigoare specifice

c) să nu înregistreze datorii restante la plata contribuțiilor datorate bugetului de stat și bugetului local;

d) să aibă ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;

e) să facă dovada raporturilor juridice prin contract individual de muncă semnat și înregistrat la ITM cu persoane fizice atestate în condițiile Regulamentului de atestare si evaluare periodica a administratorilor de imobile - persoane fizice;

f) să dovedească că au bonitate financiară;

g) să facă dovada aplicării și respectării Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în sensul protejării punctelor de încasare stabilite prin contract și a transportului de valori

h) să facă dovada unui număr de minim 1 angajat încadrat cu normă întreagă la

1000 de apartamente administrate, care să dețină atestat de administrator eliberat de Autoritatea Publică Locală;

g) să aibă angajată minim o persoană fizică cu minim 4 ore/zi pentru funcția de casier la fiecare punct de încasare, în condițiile prevăzute de Legea 22/1969 și ale Decretului 209/1976 si minim o persoana specializata la cel putin 2 500 apartamente pentru functia de instalator.

Art.10. Dovada îndeplinirii condițiilor de autorizare a persoanei juridice se face prin următoarele documente:

1    cerere tip - conform Anexei 1

2    actele de înființare a persoanei juridice:

1.    statut/act constitutiv, din care să rezulte că are ca obiect de activitate administrarea de imobile;

2.    certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

3.    certificat de înregistrare fiscală;

3    certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data depunerii cererii tip - original;

4    certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale unitatii teritoriale unde isi are sediul social, si al unitatii teritoriale unde persoana juridica urmeaza sa desfasoare activitatea de administrator;

5 certificatul de cazier fiscal;

6 certificatul de cazier judiciar al asociaților firmei și al administratorului /administratorilor societății;

7 certificat de cazier judiciar pentru persoanele angajate care au atributii de administratori de asociatii de proprietari;

8 copie după contractele individuale de muncă legal înregistrate pentru angaja ții

atestați conform prevederilor “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice” și pentru angajații pe funcțiile de casier și instalator cu specificația “Conform cu originalul” și semnătura reprezentantului operatorului economic;

9    copia atestatului persoanei fizice care îndeplineste condiția de angajat / administrator / asociat la persoana juridică cu specificația “Conform cu originalul” și semnătura reprezentantului operatorului economic;

10    ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că nu a înregistrat pierderi în ultimul an- copie xerox, conformă cu originalul;

11    polița de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de administrare imobile;

12    dovada existenței garanțiilor bancare instituite pentru asociațiile de proprietari cu care au încheiate contracte de administrare, sau a documentelor echivalente (polița de asigurare de raspundere civilă profesională pentru activitatea de administrare imobile) sau dovada că asociatiile de proprietari cu care au incheiate contracte de administrare nu au solicitat acest document;

13    dovada asigurării transportului de valori cu personal propriu atestat conform Legii (contracte de muncă) sau a încheierii unui contract de asigurare a transportului de valori cu o societate licențiata IGP, în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza și protecția bunurilor și valorilor - copie “Conform cu originalul”.

14    declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte lista completă a contractelor de administrare încheiate cu asociațiile de proprietari din portofoliu, care să conțină numărul total de apartamente din cadrul respectivelor asociații.

15    dovada achitării unei taxei speciale1 pentru autorizarea operatorului economic în valoare de 1000 lei (taxă care va fi achitată la casieria Primăriei).

Art.11. (1) Persoana juridică ce desfășoară activitatea de administrare a imobilelor trebuie să dețină autorizație eliberată de către autoritățile administrației publice locale.

(2) Autorizația reprezintă actul care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.9 prin documentele prevăzute la art. 10 din Regulament în baza căreia persoana juridică poate desfășura activitatea de administrare a imobilelor.

Art.12. (1) Autorizația va avea înscrise: seria, număr, elementele de identificare ale persoanei juridice, autoritatea emitentă, data eliberării și perioada de valabilitate.

(2) Modelul și conținutul autorizației sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament.

Art.13. Dosarele cu cererile și documentele depuse în vederea autorizării sunt păstrate de Comisia de Autorizare 5 ani, ulterior fiind arhivate la arhiva C.L. a Municipiului Iași.

Art.14. (1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la Art.10 din Regulament se face de către Comisia de Autorizare înființată conform CAP IV, în prezența reprezentantului legal al persoanei juridice, care, la cerere, va furniza date suplimentare.

(2) În situația în care datele suplimentare nu vor fi furnizate în termen de 7 zile lucrătoare, din motive care depind doar de solicitant, cererea de autorizare va fi respinsă.

CAPITOLUL III

COMISIA DE AUTORIZARE ȘI SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

7    J    J

ART.15. Comisia de autorizare și soluționare a contestațiilor își desfășoară

activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

ART.16. Comisia este formată din cinci membri și doi membri supleanți, specialiști în domeniul juridic, tehnic, financiar-contabil, al legislatiei muncii și a raporturilor de muncă, desemnați prin Dispoziție emisă de Primarul Municipiului Iași.

ART.17. Comisia are în principal următoarele atribuții:

a.    Primește, verifica dosarele candidaților înscriși pentru autorizare, și certifică pentru conformitatea documentelor;

b.    Solicita date/informații suplimentare considerate a fi utile;

c.    Elaborează documentele finale referitoare la autorizare;

d.    Asigură comunicarea rezultatelor și primirea contestațiilor cât și transmiterea acestora către comisia de soluționare a contestațiilor.

ART.18. Comisia ia decizii cu privire la:

-    Admiterea sau respingerea cererilor de autorizare ale solicitanților;

-    Reînnoirea autorizațiilor

ART.19. Comisia, în baza raportului încheiat, propune primarului, în vederea eliberarii autorizațiilor, lista cu persoanele juridice care au primit avize pentru a deveni administratori de imobile conform legii.

ART.20. Lucrările comisiei sunt conduse de președinte sau de locțiitorul acestuia, în prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor comisiei, stabiliți prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași.

La verificarea documentelor in vederea autorizării pot asista, fără drept de decizie și alte persoane, care pot fi invitate la propunerea comisiei de autorizare și soluționare a contestațiilor, în baza unei solicitări motivate, scrise, din partea persoanelor interesate.

Art.21. (1) Rezultatul examinării cererii de autorizare va fi afișat la sediul Primăriei Municipiului Iași în termen de 10 zile de la data depunerii documentației necesare evaluării de către comisie, iar eventualele contestații vor fi depuse în termen de 48 ore de la afișare la sediul Primăriei Municipiului Iași.

(2) Contestațiile formulate vor fi soluționate de comisieîn termen de 7 zile de la data înregistrării acestora.

Art.22. (1) Persoanele juridice specializate sunt autorizate pentru activitatea de administrare a condominiilor de către autoritațile administrației publice locale, pentru o perioadă de 2 ani, autorizație care poate fi reînnoită pentru o nouă perioadă de 2 ani, în condițiile prezentului regulament.

(2) Pe parcursul acestei perioade, persoanele juridice autorizate sunt obligate să mențină îndeplinite condițiile prevăzute la Art.11. în caz contrar, Comisia este

obligată să retragă autorizația, dacă persoana juridică nu remediază neajunsurile în termen de 30 zile calendaristice de la data constatărilor efectuate de către Comisie.

Art. 23. (1) Primăria Municipiului Iași va afișa pe site-ul internet o pagină specială

dedicată persoanelor juridice autorizate pentru desfășurarea activității de administrare. Respectiva lista va conține cel puțin:

-    denumirea operatorului economic

-    numărul autorizării și data eliberării acesteia

-    datele de contact al operatorului economic în cauză.

-    motivul pentru care nu mai deține autorizația (prin suspendare sau retragere).

(2)Informațiile vor fi puse la dispoziția Departamentului de Comunicare de către compartimentele de specialitate .

CAPITOLUL IV

SUSPENDAREA SAU RETRAGEREA AUTORIZAȚIEI

Art.24. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 230/2007 si H.G. 1588/2007 sau neîndeplinirea uneia din condițiile prevazute la Art. 9 si 10 din prezentul Regulament de către persoanele juridice autorizate poate atrage suspendarea sau retragerea autorizației, după caz.

Art.25. Suspendarea sau retragerea, după caz, a autorizației se dispune de către autoritatea emitentă, la propunerea motivată a compartimentului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Iași în urma verificării sesizărilor înaintate de proprietari, reprezentanții legali ai asociațiilor de proprietari administrate de respectiva societate si/sau de operatorii de utilități ce au relație contractuală de furnizare a unui serviciu cu respectiva asociatie.

Orice sesizare considerată neîntemeiată va fi motivată în scris către deponent de către comisia de atestare.

Art.26. Autorizația persoanei juridice specializate se suspendă în următoarele cazuri:

(a) Când persoana juridică autorizată desfășoară activitatea de administrare a fost

sancționată contravențional (3 sancțiuni în termen de 3 ani) pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare.

Perioada suspendării este conform termenelor stabilite prin procesele verbale de constatare a contraventiilor incheiate de compartimenele specializate din cadrul Primariei Municipiului Iasi Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către reprezentanții Serviciului Asociații Proprietari din

cadrul Primăriei Municipiului Iași, înaintarea acestuia catre Comisie spre analiză și

emiterea unei dispoziții administrative în vederea încetării suspendării autorizației;

(b)    Când împotriva persoanei fizice atestate s-a pronunțat o hotărâre judecătorească

rămasă definitivă prin care aceasta a fost condamnată pentru fapte care au legătură cu activitatea pentru care a fost atestată și nu mai sunt îndeplinite prevederile art. 9.

În acest caz, suspendarea autorizației se dispune pâna la data la care persoana juridică va face dovada că are încadrată cu contract individual de muncă o altă persoană fizică atestată cu respectarea Regulamentului aplicabil;

(c)    Când nu mai indeplinește condițiile de autorizare prevăzute prin Regulament, până

la reglementarea activității.

Art. 27. Autorizația persoanei juridice se retrage în următoarele cazuri:

a)    când a fost suspendată de doua ori, iar a treia oara se savârsesc abateri similare celor pentru care sau dispus suspendarile anterioare ale acesteia (3 abateri în termen de 3 ani);

b)    când persoanele juridice autorizate își continuă activitatea în perioada de suspendare;

c)    în cazul în care persoana juridică nu respectă termenul prevazut la art.22 alin. (2).

Art. 28.

Primăria Municipiului Iași, prin compartimentul de specialitate, va comunica în scris Comitetului Executiv al asociației de proprietari pierderea autorizației (prin suspendare sau retragere) de către societatea de administrare angajată de respectiva asociație și motivul pentru care s-a luat această masură, în așa fel încât aceasta să fie informată de faptul că trebuie să angajeze un alt administrator persoană fizică sau juridică.

Totodată măsura dispusă va fi afișată, prin grija Serviciului Asociației Proprietari, la avizierul Asociației de Proprietari administrate de persoana juridică căreia i s-a retras atestatul.

Atributul afișării intră în competența Comitetului Executiv al asociației în cauză, iar dovada afișării va fi înaintată către Serviciul Asociații de Proprietari în termen de 48 h de la comunicarea retragerii atestatului.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.30. Activitatea persoanelor juridice specializate autorizate ca administratori de imobile se desfășoară în baza unui contract încheiat cu asociația de proprietari, în sensul art.34 alin.2 din legea 230/2007.

Art.31. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare va fi declarată în scris Primarului Municipiului Iași în termen de 48 de ore de la constatare și totodată,

va fi publicată în presa locală. Administratorul va solicita Primarului eliberarea unui

duplicat al certificatului de atestare/autorizației, făcând dovada publicării în presa locală.

Art.32. (1) Persoanele juridice care presteaza servicii de administrare imobile vor solicita autorizarea în termen de maxim 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament .

(2) Dupa expirarea acestui termen, persoanelor juridice specializate neautorizate li se interzice să desfășoare activități de administrare imobile în sensul

Legii 230/2007.

Art.33. Menținerea în funcție a unui administrator persoană juridică neautorizată sau angajarea de către comitetul executiv al asociației de proprietari a unui administrator neautorizat atrage după sine aplicarea sancțiunii contravenționale prevăzute de articolului 56, alin. 1, lit. b din Legea nr. 230/2007.

Art.34. Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunostința publică.

Art.35. Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislației incidente.

Art.36. Anexele la prezentul Regulament sunt parte componentă a acestuia.

ANEXA .1

Nr. înregistrare........................................

Către,

Comisia de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor

Subsemnatul(a) (nume, initiala tatalui, prenume) _______________________________

______________________________________ (1)CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(2)legitimat(a) cu BI/CI seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _ (3)în calitate

de____________________________ (4)reprezentant    legal al operatorului economic

_ (5)înregistrat la Registrul Comerțului cu

nr._______

_____________ (6)

cod    fiscal

______________,    (7)    cont

bancar____

___________________ deschis la banca____

________________ (8) având sediul

social (profesional) în__________

str.__________

____ nr.________ bl._________

sc._______

__et._________ ap.______

___ județul______

*

_____(9) punct de lucru în Municipiul

Iași str.

_____________ nr.____

_ bl._________

sc._____ et.______ ap._____

județul____

_______ (10) nr. tel. fix __

___________ (11) nr. tel. mobil _______________ (12)

e-mail_____

*Se va completa de operatorii care au punct de lucru altul decât sediul social

Solicit eliberarea autorizației pentru activitatea de administrare a imobilelor din cadrul asociațiilor de proprietari.

Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus cât și cele care se regăsesc în

documentele anexă, corespund întocmai realitătii, drept pentru care semnez.

Sunt de acord ca urmatoarele date sa fie date publicității:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (se vor scrie codurile corespunzatoare datelor înscrise în prezenta)

Nume si prenume_______________________ Data _________________

Calitatea______________________________

Semnatura ___________________________

Ștampila

Documente anexa la prezenta cerere:    ANEXA .1 -

verso

1.    actele de înființare a persoanei juridice:

a)    statut/act constitutiv, din care să rezulte că are ca obiect de activitate administrarea de imobile;

b)    certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului;

c)    certificat de înregistrare fiscală;

2.    certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data

depunerii cererii tip - original;

3.    certificate de atestare fiscală eliberate de organele fiscale ale unitatii teritoriale

unde isi are sediul social, si al unitatii teritoriale unde persoana juridica urmeaza sa desfasoare activitatea de administrator;

4.    certificatul de cazier fiscal;

5.    certificatul de cazier judiciar al asociaților firmei și al administratorului /administratorilor societății;

6.    certificat de cazier judiciar pentru persoanele angajate care au atributii de administratori de asociatii de proprietari;

7.    copie după contractele individuale de muncă legal înregistrate pentru angajații atestați conform prevederilor “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice” și pentru angajații pe funcțiile de casier și instalator cu specificația “Conform cu originalul” și semnătura reprezentantului operatorului economic;

8.    copia atestatului persoanei fizice care îndeplineste condiția de angajat / administrator / asociat la persoana juridică cu specificația “Conform cu originalul” și semnătura reprezentantului operatorului economic;

9.    ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice, din care să rezulte că nu a înregistrat pierderi în ultimul an - copie xerox, conformă cu originalul;

10.    polița de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de administrare imobile;

11 dovada existenței garanțiilor bancare instituite pentru asociațiile de proprietari cu care au încheiate contracte de administrare, sau a documentelor echivalente (polița de asigurare de raspundere civilă profesională pentru activitatea de administrare imobile) sau dovada că asociatiile de proprietari cu care au incheiate contracte de administrare nu au solicitat acest document;

12 dovada asigurării transportului de valori cu personal propriu atestat conform Legii (contracte de muncă) sau a încheierii unui contract de asigurare a transportului

de valori cu o societate licențiata IGP, în conformitate cu prevederile Legii

333/2003 privind paza și protecția bunurilor și valorilor - copie ‘“Conform cu

originalul”.

13    declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte lista completă a contractelor de administrare încheiate cu asociațiile de proprietari din portofoliu, care să conțină numărul total de apartamente din cadrul respectivelor asociații.

14    dovada achitării unei taxei speciale pentru autorizarea operatorului economic în valoare de 1000 lei (taxă care va fi achitată la casieria Primăriei).

Anexa 2

ROMÂNIA

AUTORIZAȚIE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE IMOBILE DE CĂTRE O PERSOANĂ JURIDICĂ2

Nr. _______ din ___/___/_____

ELIBERATĂ DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IASI

conform prevederilor art.35 si art. 54 din Legea nr.230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si ale art. 22 alin.(3) si art. 57 din HG nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.

1. Firma

2. Sediu: Judetul _____________, localitatea _____________, str.

nr. _____, bl.___, sc.___, ap___.

3. Cod fiscal _______________________, înregistrată la Oficiul Registrului

Comertului

sub nr. ___________________.

4. Reprezentată prin

în calitate de ___________________, CNP ___________________, act identitate

seria ____ nr. _________, domiciliat în Judetul __________________, localitatea

______________________, str. ______________________________ nr.

_____, bl.___, sc.___, ap___.

PRIMAR,

Presedinte Comisie autorizare

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

16 / 16 la H.C.L. nr. 299 din 30 septembrie 2015

1

Taxa specială este constituită conform Legii nr. 273/29 iunie 2006 art. 30. Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor curente efectuate (materialele consumabile: hârtie xerox, pixuri, mine pix, toner imprimantă, calculator), etc. necesare pentru eliberarea autorizatiilor. Taxa specială, instituită potrivit prevederilor Legii 273/2006, se încasează într-un cont disctinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată în scopurile pentru care a fost înființată, iar contul de execuție al acesteia se aprobă de autoritatea deliberativă (art. 30 alin. 7 Legea nr. 273/2006).

2

Nu este transmisibilă Nu se admit ștersături Se va afi șa originalul autorizației la loc vizibil.Termenul de valabilitate este

conform HCL nr...../.........