Hotărârea nr. 298/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea “Regulamentului de atestare şi evaluare periodică a administratorilor de imobile – persoane fizice”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat si aprobat în plenul consiliului local, consemnat si în procesul verbal al sedinței, în sensul că art. 25 alin. (1) din Regulament se modifica si va avea urmatorul continut “ Administratorii atestați, care sunt în funcție și care desfășoară activități de administrare în cadrul asociațiilor de proprietari de pe raza Municipiului Iași, au obligația de a se prezenta la reevaluare o dată la 3 (trei) ani pentru a obține prelungirea dreptului de practică.”

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Investiții, Serviciul Asociatii Proprietari;

Având în vedere Prevederile art. 35 alin. (1) și art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere Prevederile art. 58, alin. (1), (2), (3) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă “Regulamentul de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice”, prevazut in ANEXĂ, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputerniceste Primarul Municipiului lasi sa elibereze și/sau să ridice atestatele de administrator de imobile, pentru persoanele fizice conform prevederilor “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile-persoane fizice”, ca urmare a propunerilor făcute de Comisia de examinare, și în baza listei nominale, înaintată de către aceasta;

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 6 / 27.01.2011 își încetează aplicabilitatea;

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Tehnică și Investiții - Serviciul Asociații Proprietari;

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 298 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

22

Pentru

20

Împotrivă

1

Abțineri

f

0

ANEXĂ la HCL nr. 298/30.09.2015

privind aprobarea “Regulamentului de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile - persoane fizice”

REGULAMENT

DE ATESTARE ȘI EVALUARE PERIODICĂ A ADMINISTRATORILOR DE IMOBILE - PERSOANE FIZICE

CAPITOLUL I

PREVEDERI LEGALE. DEFINITII

ART. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea cadrului general si procedura privind organizarea si desfăsurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii functiei de administrator de imobile.

ART.2. Regulamentul stabileste scopul, cadrul de referintă si metodologia atestării persoanelor fizice pentru desfăsurarea activitătii de administrare a proprietătilor imobiliare.

ART.3. Scopul atestării constă în evaluarea competentelor si pregătirii profesionale în vederea certificării calitătii de administrator de imobile.

ART.4. Prezentului regulament îi sunt aplicabile prevederile legale în domeniu, după cum urmează:

-    Legea nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările si completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1588/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

-    Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea locuinței nr.114/1996 actualizată în 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 393 din 31.12.1997

ART.5. În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :

a.    Atestat sau certificat de atestare - are drept scop certificarea calităților profesionale ale persoanelor care doresc să practice activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari. ATESTATUL este actul care dovedește calitatea de administrator de imobile.

b.    Administrator de imobile - persoana fizică care posedă cunoștințe profesionale, are pregătirea necesară în domeniu și este atestat în condițiile

Legii nr. 230/2007 și desfășoară activitatea de administrare a condominiului care include activități de administrare tehnică, de contabilitate și casierie.

c. Asociația de proprietari - forma de asociere autonomă, de organizare și de reprezentare a intereselor comune a majorității proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridică, fără scop patrimonial, înființată în condițiile prevăzute de lege.

d. Evaluarea periodică - examenul susținut o dată la 2 ani de către administratorii de imobile atestați în vederea prelungirii dreptului de practică a profesiei de administrator.

CAPITOLUL II

PROCEDURA DE INSCRIERE

ART. 6. Persoanele care doresc să fie atestate se pot înscrie în vederea susținerii examenului, în termen de 30 de zile de la data afișării/publicării anunțului la sediul Serviciului Asociații Proprietari și/sau la sediul Primăriei Municipiului Iași și/sau pe site-ul primăriei.

ART.7. Pentru obținerea atestatului ca „administrator de imobile”, se pot înscrie la examen persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

-    să aibă minim studii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau echivalate;

-    să aibă capacitate deplină de exercițiu;

-    să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului unei astfel de activități (să nu fi suferit de boli psihice), confirmată în scris de medicul de familie, dovada fiind adeverința medicală;

-    să prezinte garanții profesionale și morale pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor ce revin administratorilor;

-    să fi urmat un curs de pregătire profesională organizat, în condițiile legii;

-    să nu fi fost condamnat sau să nu fie în curs de urmărire penală pentru săvârșirea unei infracțiuni, dovada făcându-se pe bază de certificat de cazier judiciar.

ART.8. Persoanele care solicită atestarea calității de administrator de imobile vor adresa o cerere Primarului Municipiului Iași, conform Anexei nr. 1 din prezentul Regulament. Cererea-tip poate fi pusă la dispoziția solicitanților de către Serviciul Asociații Proprietari și/sau Centrul de Informații pentru Cetățeni /sau poate fi descărcată de pe pagina web a Municipiului Iași..

ART.9. În vederea obținerii atestatului ca administrator de imobile solicitantul va anexa și următoarele documente:

-    cerere tip;

-    curriculum vitae;

-    copii ale actelor de stare civilă: cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (unde este cazul);

-    copii ale actelor de studii;

-    copia certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobil, obținut în condițiile legii;

-    certificat de cazier judiciar (in original);

-    adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a îndeplini funcția de administrator de imobile (în original);

-    aviz psihologic emis de un cabinet specializat (în original)

-    dovada achitării unei taxei speciale1 pentru atestarea administratorilor de imobile în valoare de 100 lei (taxă care va fi achitată la punctele de încasare ale Primăriei).

ART.10. Candidații care solicită înscrierea la examenul de atestare sunt obligați să depună personal la Registratura Primăriei, pentru Comisia de atestare și evaluare periodică, dosarul cu documentele menționate mai sus în termenul stabilit prin anunțul dat în presă, prin afișare la sediul instituției și/sau pe site-ul primăriei.

ART.11. Înainte de depunerea dosarelor, candidații se vor prezenta și cu originalele actelor care sunt anexate la dosar în copie (cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatului de pregătire profesională pentru funcția de administrator de imobile), în scopul confruntării și certificării lor de către Comisia de atestare și evaluare periodică.

ART.12. În situația în care dosarul se transmite de către solicitant prin intermediul serviciilor poștale, documentele prevăzute la art. 9 trebuie legalizate de un notar public.

ART.13. Funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Iași care desfășoară sau au desfășurat activități în domeniul asociațiilor de proprietari - rezultate din atribuțiile de serviciu prevăzute în fișa postului (consiliere, verificare, îndrumare) și au o vechime în cadrul compartimentului cu aceste atribuții mai mare de 12 luni, pot participa, la cerere, la sesiunile de examinare programate de Comisia de atestare și evaluare periodică pentru obținerea calității de administrator de imobile, fără a fi urmat cursuri în acest sens.

ART.14. Dosarele cu cererile și documentele depuse în vederea atestării sunt păstrate de secretariatul comisiei de atestare și evaluare periodică timp de 5 ani de la finalizarea concursului, ulterior fiind arhivate la arhiva Consiliului Local al Municipiului Iași.

CAPITOLUL III

COMISIA DE ATESTARE ȘI EVALUARE PERIODICĂ și COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

9    9

ART.15. Cele două comisii (Comisia de atestare și evaluare periodică și Comisia de soluționare a contestațiilor) își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

ART.16. Comisia de atestare și evaluare periodică este formată din cinci membri și doi membri supleanți, specialiști în domeniul juridic, tehnic, financiar-contabil, al legislatiei muncii și al raporturilor de muncă..

ART.17. Membrii comisiilor vor fi numiți prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași, la propunerea Serviciului Asociații Proprietari.

ART.18. Comisia de atestare și evaluare periodică are în principal următoarele atribuții:

a.    Primește, verifică dosarele candidaților înscriși pentru atestare și certifică pentru conformitatea documentelor;

b.    Aduce la cunoștință candidaților bibliografia de studiu;

c.    Verifică îndeplinirea condițiilor de participare la examene a solicitanților;

d.    Stabilește și afișează, prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetățeni, lista candidaților admiși pentru examen;

e.    Solicita date/informații suplimentare considerate a fi utile;

f.    Stabilește subiectele pentru examene, corectează și notează testele scrise iar ulterior derulează interviurile cu candidații care au promovat proba scrisă

g.    Elaborează documentele finale referitoare la rezultatele examenului;

h.    Asigură comunicarea rezultatelor și primirea contestațiilor cât și transmiterea acestora către comisia de soluționare a contestațiilor.

ART.19. Comisia de atestare și evaluare periodică a administratorilor de imobile și comisia de soluționare a contestațiilor ia decizii cu privire la:

-    Admiterea sau respingerea cererilor de atestare/evaluare ale solicitanților

-    Admiterea sau respingerea candidaților, în urma examinării.

-    Admiterea sau respingerea administratorilor de imobile cu ocazia evaluării periodice a acestora.

ART.20. Comisia de atestare și evaluare periodică, în baza raportului încheiat, propune Primarului, în vederea eliberării atestatelor, lista cu persoanele care au fost admise pentru a deveni administratori de imobile conform legii.

ART.21. Lucrările comisiilor sunt conduse de președinții sau locțiitorii acestora, în prezența a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor comisiilor, stabiliți prin Dispoziția Primarului Municipiului Iași.

La etapele examenului de atestare/evaluare pot asista, fără drept de decizie și alte persoane, care pot fi invitate la propunerea Comisiei de atestare și evaluare periodică, in baza unei solicitări motivate, scrise, din partea persoanelor interesate.

ART.22. Comisia pentru soluționarea contestațiilor este formata din trei membri si doi membri supleanți, specialiști în domeniul juridic, tehnic, financiar-contabil, al legislației

muncii și al raporturilor de muncă, desemnați prin Dispoziție emisă de Primarul Municipiului Iași, la propunerea Serviciului Asociații Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

ART.23. Comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate de către candidații la examenul de atestare are obligativitatea de a se pronunța printr-un raport motivat în termen de maxim 7 zile de la data comunicării acesteia de către Comisia de atestare și evaluare periodică.

CAPITOLUL IV

EVALUAREA PERIODICĂ A ADMINISTRATORILOR ATESTAU

f

Art.24. (1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale dă dreptul de practică a profesiei de administrator imobile în condițiile evaluării periodice a administratorului o dată la doi ani, situație în care administratorul de imobile va depune la sediul autorității emitente:

-    carte de identitate (în copie);

-    certificatul de cazier judiciar;

-    dovada că este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea unei astfel de activități (în original);

dovada achitării unei taxei speciale2 pentru evaluarea administratorilor de imobile în valoare de 20 lei (taxă care va fi achitată la casieria Primăriei).

(2)    Prelungirea dreptului de practică se efectuează în urma evaluării periodice.

(3)    Cu ocazia absolvirii primului examen de evaluare, administratorul evaluat va primi un formular tip, pe care se vor aplica vizele care atestă evaluările periodice.

Art.25. (1) Administratorii atestați, care sunt în funcție și care desfășoară activități de administrare în cadrul asociațiilor de proprietari de pe raza Municipiului Iași, au obligația de a se prezenta la reevaluare o dată la 3 (trei) ani pentru a obține prelungirea dreptului de practică. Pentru administratorii care și-au obținut atestatul cu minim 2 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament, prima reevaluare va avea loc după intrarea în vigoare a Regulamentului;

(2) Administratorii care și-au obținut atestatul în urmă cu mai puțin de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament au obligația de a se prezenta la reevaluare, pentru prelungirea dreptului de practică, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului.

Art.26. (1) Condițiile necesare a fi îndeplinite în vederea prelungirii dreptului de practică sunt identice cu condițiile stabilite pentru obținerea atestatului.

(2) Înscrierea la examenul de evaluare periodică se realizează în baza cererii

tip, conform Anexei 2, care va fi depusă la Centrul de Informații pentru Cetățeni împreună cu documentele aferente.

Art.27. (1) Testul va conține întrebări din legislația specifică activității de administrare a imobilelor.

(2) Testul grilă este stabilit de Comisia de atestare și evaluare periodică.

Art.28 Administratorii declarați admiși la examenul de evaluare se vor prezenta la compartimentul de specialitate, delegat în acest sens prin Dispoziția Primarului, pentru a primi viza aferentă.

Art.29 (1) Administratorii declarați respinși la examenul de evaluare pot depune contestație către Comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2) În termen de 48 de ore de la finalizarea procedurii de soluționare a contestațiilor, se va afișa Lista rezultatelor finale ale administratorilor care au susținut examenul de evaluare periodică la sediul Primăriei Municipiului Iași, sediul Serviciului Asociații Proprietari și/sau site-ul primăriei.

Art. 30. (1) Atestatul de administrator de imobile se consideră suspendat în următoarele situații:

a)    Neprezentarea la examenul de prelungire a dreptului de practică în profesie;

b)    Nepromovarea examenului de prelungire a dreptului de practică în profesie în urma susținerii unei singure sesiuni de evaluare.

(2) În cazul nepromovării a două sesiuni de evaluare succesive, atestatul se retrage conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ATESTARE/EVALUARE ȘI NOTAREA PROBELOR

ART.31. Sesiunile de examinare pentru atestare/evaluare vor fi organizate cel puțin o dată pe trimestru, după caz3, data și ora fiind stabilite de Comisia de atestare și evaluare periodică;

ART.32. Pentru fiecare sesiune de examen, dosarele trebuie depuse cel mai târziu cu 5 de zile înainte de data stabilită pentru examen.

ART.33. Lista nominală a persoanelor admise în vederea susținerii examenului de atestare/evaluare se va afișa cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării examenului, la sediul Serviciului Asociații Proprietari, cât și la avizierul și pe site-ul Primăriei (pe pagina dedicată asociațiilor de proprietari). De asemenea, se vor afișa și alte informații utile privind modul de desfășurare a examenului.

Transmiterea comunicărilor și efectuarea afișării revine Centrului de Informații pentru Cetățeni, prin grija Comisiei de atestare și evaluare periodică.

ART.34. (1) Anunțul privind data și locul desfășurării examenului pentru atestarea/evaluare administratorilor de imobile se afișează la sediul PrimărieiMunicipiului Iași, la sediul Serviciului Asociații Proprietari și pe site-ul Primăriei.

(2) Anunțul va cuprinde în mod obligatoriu:

-    scopul pentru care se organizează examenul;

-    denumirea și sediul instituției care postează anunțul;

-    locul unde se depun dosarele;

-    perioada de depunere a dosarelor;

-    componența dosarelor

-    locul și data desfășurării examenului;

-    alte informații utile (de ex. informații privind bibliografia pentru examen);

-    numărul de telefon de la care se pot obține informații suplimentare.

ART.35. Organizarea și desfășurarea examenului se bazează pe următoarele principii:

a)    Competiție deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la examen a oricărei persoane care îndeplinește condițiile cerute;

b)    Imparțialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție;

c)    Confidențialitatea lucrărilor și documentelor, precum și garantarea protejării actelor personale ale candidaților, cu excepția cazurilor în care se constată încălcarea legii.

ART.36. (1) Candidații trebuie să fie în sală cu min 15 minute înainte de începerea examenului scris, timp în care se va face apelul nominal al candidaților în vederea verificării identității acestora, pe baza cărții de identitate/buletinului de identitate.

(2)    După verificarea identității candidaților și semnarea de către aceștia a tabelului de prezenta, dar nu mai devreme de ora fixată de începere, ieșirea din sala a acestora, atrage după sine eliminarea din examen, iar accesul în sala de examen este interzis candidaților care întârzie sau a oricărei alte persoane în afara membrilor Comisiei de atestare și evaluare periodică și a invitaților, după caz.

(3)    Candidații eliminați din examen sau cei care au întârziat vor putea participa la următoarea sesiune de examinare, în condițiile prezentului Regulament.

(4)    În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie însoțit de un membru al Comisiei de atestare și evaluare periodică până la înapoierea în sala de examen.

ART.37. (1) În încăperea în care are loc examenul, pe toată durata derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării examenului, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare, a telefoanelor mobile sau a oricăror mijloace de comunicare la distanță.

(2) Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage eliminarea din examen. Comisia deatestare și evaluare periodică în cazul în care constată utilizarea unor surse de informare nepermise, inspirarea din diferite materiale sau din lucrările celorlalți candidați, va elimina candidatul din sală, va face mențiunea „Anulat” pe lucrare și va consemna cele întâmplate într-un proces verbal.

(3) În cazul în care există candidați ce au fost eliminați din examen, aceștia pot participa la o altă sesiune de examinare /evaluare, în condițiile prezentului Regulament..

ART.38.

Examenul de atestare /evaluare periodică se desfășoară în două etape:

a)    . Proba - scrisă (pentru atestare/evaluare periodică);

b)    . Proba orală-interviu (doar pentru atestare).

ART.39. Proba scrisă va conține întrebări din legislația specifică domeniului de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari, legislația muncii și contabilitate, cunoștințe tehnice și juridice de bază (construcții locuințe, instalații sanitare, de alimentare cu apă, agent termic și gaze naturale, etc.).

a.    Evaluarea cunoștințelor solicitanților constă în completarea unui test grilă cu 24 de întrebări din legislația în vigoare specifică asociațiilor de proprietari și a unui test - lucrare practică privind repartizarea cheltuielilor, la care trebuie să raspundă la minim 21 de întrebări;

b.    Durata probei va fi de 2 (două) ore

ART.40. Subiectele pentru examenul scris vor fi stabilite de către Comisia de atestare și evaluare periodică în ziua examinării.

ART.41. Candidatul are obligația de a preda lucrarea și ciornele folosite, la expirarea timpului acordat probei scrise. Ultimii trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

ART.42. Termenul de afișare a rezultatelor obținute la examenul scris este de maxim 10 zile de la susținerea examenului.

ART.43. Candidații declarați respinși la proba scrisă pot depune contestație către Comisia de soluționare a contestațiilor în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

ART.44. Candidații care nu au fost declarați admiși la proba scrisă au posibilitatea de a solicita participarea la o nouă sesiune de examene, conform procedurii în vigoare.

ART.45. (1) Proba orală poate fi susținută numai de către candidații declarați admiși la proba scrisă a examenului de atestare și va consta într-un interviu.

(2) Proba orală - interviul se va susține după maxim 10 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la contestații și se va axa pe întrebări și răspunsuri privind modul de punere în practică a prevederilor legislative specifice asociațiilor de proprietari. Fiecare membru al comisiei va adresa câte o întrebare candidatului.

ART.46. Data și ora susținerii probei orale-interviu se afișează odată cu rezultatele de la proba scrisă.

ART.47. (1) La susținerea probei orale se întocmește un proces-verbal cu întrebările puse de către membrii comisiei și răspunsurile date de candidați. Procesul verbal este întocmit în „Registrul de Procese-Verbale pentru proba interviu”, în cadrul examenului de atestare a persoanelor care vor să exercite profesia de administrator de imobile.

(2) Procesul-verbal astfel întocmit se semnează de către membrii comisiei prezenți și de către candidat.

ART.48. În urma probei orale - interviu, membrii Comisiei de atestare si de evaluare periodică decid calificativul „Admis” sau „Respins”, după caz, pentru această probă în prezența candidatului.

ART.49. (1) Candidații declarați respinși la proba orală - interviu, pot depune contestație către Comisia de soluționare a contestațiilor, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

(2) În termen de 48 de ore de la finalizarea procedurii de soluționare a contestațiilor, se va afișa Lista rezultatelor finale ale administratorilor care au susținut examenul la sediul Primăriei Municipiului Iași, sediul Serviciului Asociații Proprietari și/sau site-ul primăriei.

ART.50. Candidatul care a promovat ambele probe de examen va fi declarat admis, urmând să intre în posesia atestatului care îi certifică calitatea de administrator de imobile la asociațiile de proprietari/locatari.

ART.51. Până la eliberarea atestatului de administrator de imobile, candidatului declarat admis, poate solicita la cerere, eliberararea unei adeverințe care să certifice promovarea examenului de atestare ca administrator de imobile la asociațiile de proprietari.

ART.52. Candidații care nu au fost admiși la proba orala/interviu au posibilitatea de a solicita participarea la o nouă sesiune de examen, conform procedurii în vigoare.

CAPITOLUL VI

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

9    9

ART.53. (1) Contestațiile, indiferent de proba examenului, se depun la Centru de Informații pentru Cetățeni, în maxim 24 ore lucrătoare de la afișarea rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Se va menționa pe contestație numărul, data și ora înregistrării acesteia. Termenul de contestare decurge de la data afișării.

(2) Poate să susțină proba orală - interviul - numai persoana căreia i se soluționează favorabil contestația depusă la proba scrisă.

ART. 54. Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile de la data înregistrării acestora și de a comunica rezultatele prin afișarea la sediul Primăriei Municipiului Iași, sediul Serviciului Asociații Proprietari și/sau site-ul primăriei.

CAPITOLUL VII

ELIBERAREA și RETRAGEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE

ART. 55. (1) Atestatul de administrator de imobile se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu prelungirea acestuia prin evaluare o dată la 2 ani și este valabil pe tot teritoriul României, conform prevederilor legislative în vigoare.

(2) Atestatul de administrator va cuprinde datele de identificare ale titularului și autoritatea administrației publice locale emitente.

ART.56. (1) Atestatul de administrator de imobile se eliberează numai persoanelor care au promovat examenul de atestare, prin grija Comisiei de atestare și evaluare periodică.

(2) Comisia de atestare și evaluare periodică transmite lista cu persoanele declarate admise în urma examinării și atestatele completate spre aprobare Primarului

Municipiului Iași.

(3)    Primarul Municipiului Iași aproba lista cu persoanele propuse și semnează atestatele.

(4)    Comisia de atestare și evaluare periodică transmite compartimentului de specialitate - Serviciul Asociații Proprietari atestatele semnate de către primar spre a fi eliberate titularilor de drept.

ART.57. (1) Atestatul de administrator de imobile poate fi retras de către autoritatea administrației publice locale care l-a eliberat, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acestei activități, la propunerea motivată a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

(2) Măsura retragerii atestatului se dispune, în scris, de către Primarul Municipiului Iași, prin emiterea unei Dispoziții in acest sens.

ART.58. (1) Propunerea de retragerea atestatului poate fi înaintată Comisiei de atestare și evaluare periodică de către compartimentul de specialitate - Serviciul Asociații Proprietari în următoarele cazuri:

(a) Când administratorul unei asociații de proprietari a fost sancționat contravențional (3 sancțiuni în decurs de 3 ani) pentru următoarele fapte: neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare și pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor trasate prin adresele întocmite de compartimentul specializat;

(b) Când administratorul nu a promovat examenul de evaluare periodică în două sesiuni succesive;

(c) Când împotriva persoanei fizice atestate s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care aceasta a fost condamnată pentru fapte care au legătură cu activitatea pentru care a fost atestată.

Art.59. Pentru retragerea atestatului de administrator de imobile - persoana fizică se au în vedere urmatorii pași:

(a)    Sesizarea în care se solicită retragerea atestatului va fi repartizată către Serviciul Asociații Proprietari, în vederea unei verificări în acest sens. Solicitarea respectivă poate fi depusă de orice persoană fizică sau juridică interesată.

(b)    Sesizarea, împreună cu constatările efectuate de către Serviciul Asociații de Proprietari, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile din prezentul regulament, va fi înaintată către Comisia de atestare și evaluare periodică, spre a fi analizată, în vederea luării unei hotărâri.

(c)    Comisia de atestare și evaluare periodică, pe baza documentelor înaintate de catre Serviciul Asociații Proprietari, va putea dispune înaintarea unei propuneri de retragere a atestatului către Primarul Municipiului Iași.

În baza propunerii înaintate, se va întocmi Dispoziția de Primar, prin care se dispune retragerea atestatului de administrator de imobile la asociațiile de proprietari/locatari, acesta fiind un act administrativ.

Acesta poate fi atacat în justitie de cel interesat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

(d)    Măsura privind retragerea atestatului va fi adusă la cunostința persoanei vizate și a reprezentantilor legali ai asociațiilor administrate, prin scrisoare cu confirmare de primire și va fi afișată, prin grija Serviciului Asociației Proprietari, la avizierul Asociației de Proprietari administrate de persoana căreia i s-a retras atestatul.

Atributul afișării intră în competența Comitetului Executiv al asociației în cauză, iar dovada afișării va fi înaintată către Serviciul Asociații de Proprietari în termen de 48 h de la comunicarea retragerii atestatului

(e) În cazul în care nu sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament, în ceea ce privește retragerea atestatului, Comisia de atestare și evaluare periodică va transmite petentului hotărârea luată, printr-o adresă cu confirmare de primire, semnată de către președintele Comisiei de atestare și evaluare periodică.

ART.60. (1) Pentru administratorii cărora le-a fost retras atestatul, se interzice dreptul de a mai participa la examenul de atestare după cum urmează:

-    prima retragere - o perioadă de 12 luni

-    a doua retragere - o perioadă de 24 luni

(2) Interzicerea dreptului de participare la atestare se mărește progresiv, pentru fiecare retragere crescând cu 12 luni față de precedentul interval de retragere.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚIII FINALE ȘI TRANZITORII

ART.61. Activitatea persoanelor fizice atestate ca administratori de imobile se

desfășoară în baza unui contract individual de muncă încheiat cu asociația de proprietari, potrivit dispozițiilor legale.

ART.62. Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare va fi declarată în scris la Primăria Municipiului Iași, în termen de 48 de ore de la constatare și totodată, va fi publicată în presa locală. Administratorul va solicita Primarului eliberarea unui duplicat al certificatului de atestare, prin intermediul Comisiei de atestare și evaluare periodică, făcând dovada publicării în presa locală.

ART.63. Menținerea în funcție a unui administrator neatestat sau angajarea de către comitetul executiv (președinte) al asociației de proprietari a unui administrator neatestat atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale conform articolului 56 alin. 1 lit. b din Legea nr. 230/2007.

ART.64. Administratorii atestați în baza legislații în vigoare, anterioară prezentului Regulament, se vor prezenta în vederea evaluării periodice pentru prelungirea dreptului de practică a profesiei de administrator de imobile, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 65. Primaria Municipiului Iasi, prin informatiile puse la dispozitia Departamentului de Comunicare de catre compartimentul de specialitate (Serviciul Asociații Proprietari ), va afisa pe site-ul propriu o pagină specială dedicată persoanelor fizice atestate pentru a practica activitatea de administrare imobile, cu următoarele informații:

-    numele si prenumele administratorului atestat

-    numarul atestatului si data eliberarii acestuia

-    datele de contact ale persoanei în cauză (dacă aceasta și-a exprimat acordul în acest sens).

-    motivul pentru care nu mai deține atestatul, dacă este cazul (neprezentarea la evaluarea periodică, nepromovarea evaluării, retragerea atestatului din motivele prezentate la Capitolul VII, etc).

Art. 66. Serviciul Asociații Proprietari din cadrul Municipiului Iași, în urma informării primite de la Comisia de atestare și evaluare periodică, are obligația de a anunța nepromovarea examenului de evaluare, retragere sau suspendare a atestatului de administrator de imobile, după caz:

-    prin scrisoare cu confirmare de primire Asociației de Proprietari/Asociațiilor administrate de respectiva persoană,

-    prin mijloacele mass-media,

pentru ca reprezentanții Asociației de Proprietari/Asociațiilor administrate de respectiva persoană să ia măsurile care se impun conform prevederilor legale în vigoare.

ART.67.Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștință publică

ART.68. Prezentul Regulament se completează de drept cu prevederile legislației incidente.

ART. 69. Anexele la prezentul Regulament fac parte integrantă din acesta.

Nr. înregistrare........................................

ANEXA 1

Către,

Comisia de atestare și evaluare periodică

Subsemnatul(a) (nume, initiala tatalui, prenume) _______________________________

______________________________________ (1)CNP ____ ________

_    (2)legitimat(a) cu BI/CI seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _ (3)fiul(fiica)

lui__________________ si al__________________ (4)nascut

in______________________ (5)la data _______________ (6)domiciliat in(dom. stabil)

(7)ocupatia    de baza _____________ (8)la(locul    de munca)

___________________________ (9)nr. tel. acasa ________________ (10)nr. tel.

serviciu ______________________ (11)nr. tel. mobil _____ __________ (12)e-

mail_____________________________

Solicit eliberarea certificatului de atestare pentru functia de administrator de imobile.

Anexez prezentei următoarele:

- curriculum vitae (actualizat);

- copie dupa BI/CI;

- copii după actele de stare civilă;

- copie după certificatul de pregătire profesională;

-    adeverință de la medicul de familie în original;

-    aviz pshihologic;

-    certificat de cazier judiciar în original;

-    copie după ultima diplomă de studii;

-    dovada achitării unei taxei speciale* pentru atestarea administratorilor de imobile în valoare de 100 lei, respectiv taxei speciale*de evaluare în valoare de 20 lei.

Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus corespund intocmai realitătii, drept pentru care semnez.

Sunt de acord ca următoarele date personale sa fie date publicității:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (se vor scrie codurile corespunzatoare datelor personale)

Nume si prenume_______________________


Data _________________


Semnatura ___________________________

Nr. înregistrare........................................

ANEXA 2

Către,

Comisia de atestare și evaluare periodică

Subsemnatul(a) (nume, initiala tatalui, prenume) _______________________________

______________________________________ (1)CNP ____ ________

_    (2)legitimat(a) cu BI/CI seria _ _ nr. _ _ _ _ _ _ (3)fiul(fiica)

lui__________________ si al__________________ (4)nascut

in______________________ (5)la data _______________ (6)domiciliat in(dom. stabil)

(7)ocupatia    de baza _____________ (8)la(locul    de munca)

___________________________ (9)nr. tel. acasa ________________ (10)nr. tel.

serviciu _________________ (11)nr. tel. mobil _____ __________ (12)e-

mail_____________________________

indeplinesc / nu indeplinesc functia de administrator la urmatoarele asociatii de

proprietari: - unde este cazul se va completa pe verso -

Solicit evaluarea în vederea prelungirii dreptului de practică a profesiei de administrator de imobile.

Anexez prezentei următoarele:

-    copie dupa BI/CI;

-    certificat de cazier judiciar în original;

-    adeverință de la medicul de familie în original;

-    aviz pshihologic;

-    copie după contractul individual de muncă încheiat cu asociația pentru funcția de administrator și înregistrat la ITM Iași (acolo unde este cazul);

-    dovada achitării taxei speciale* pentru evaluarea periodică în valoare de 20 lei.

ANEXA 2 - verso

(Se va completa doar de către administratorii în funcție)

1. Denumirea asociatiei:

______________________________________________________ Adresa:

_________________________________________ Nr. proprietari____________

Presedinte: ______________________________ Nr. tel. presedinte:

Nr. inreg. contract munca ITM/contract prestari servicii: _____________din data

Cumul de functii (ex. administrator+contabil+casier):

2. Denumirea asociatiei:

______________________________________________________ Adresa:

_________________________________________ Nr. proprietari____________

Presedinte: ______________________________ Nr. tel. presedinte:

Nr. inreg. contract munca ITM/contract prestari servicii: _____________din data

Cumul de functii (ex. administrator+contabil+casier):

3. Denumirea asociatiei:

______________________________________________________ Adresa:

_________________________________________ Nr. proprietari____________

Presedinte: ______________________________ Nr. tel. presedinte:

Nr. inreg. contract munca ITM/contract prestari servicii: _____________din data

Cumul


de


functii


(ex.


administrator+contabil+casier):


Activitatea asociatiei de

proprietari_______________________________________________

a fost verificata de _______________________________________la

data____________ cu

prilejul_________________________________________________iar rezultatul

verificarii a evidentiat

urmatoarele:________________________________________________________

Declar pe propria raspundere ca datele de mai sus corespund intocmai realitătii, drept pentru care semnez.

Sunt de acord ca următoarele date personale sa fie date publicității:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (se vor scrie codurile corespunzatoare datelor personale)

Nume si prenume_______________________


Data _________________


Semnatura ___________________________

Presedinte de Sedinta Constantin Axinia

21 / 21 la H.C.L. nr. 298 din 30 septembrie 2015

1

Taxa specială este constituită conform Legii nr. 273/29 iunie 2006 art. 30. Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor curente efectuate (materialele consumabile: hârtie xerox, pixuri, mine pix, toner imprimantă, calculator), etc. necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Taxa specială, instituită potrivit prevederilor Legii 273/2006, se încasează într-un cont disctinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată în scopurile pentru care a fost înființată, iar contul de execuție al acesteia se aprobă de autoritatea deliberativă (art. 30 alin. 7 Legea nr. 273/2006).

2

Taxa specială este constituită conform Legii nr. 273/29 iunie 2006 art. 30. Veniturile obținute din taxa specială se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor curente efectuate (materialele consumabile: hârtie xerox, pixuri, mine pix, toner imprimantă, calculator), etc. necesare pentru susținerea examenelor de atestare.

Taxa specială, instituită potrivit prevederilor Legii 273/2006, se încasează într-un cont disctinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizată în scopurile pentru care a fost înființată, iar contul de execuție al acesteia se aprobă de autoritatea deliberativă (art. 30 alin. 7 Legea nr. 273/2006).

3

aca sunt inscrisi mai putin de 15 de candidati, atunci sesiunea se amâna pentru trimestrul urmator