Hotărârea nr. 297/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresele ARSACIS înregistrate la Primăria Municipiului Iași sub numerele 45.258/18.05.2015 si 80606/07.09.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobării modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform Actului Aditional nr.15;

Având în vedere referatul Directiei Tehnice si Investitii, înregistrat sub nr. 84.182 din 16.09.2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între ARSACIS, Municipiul Iasi și S.C APAVITAL S.A Iași, conform Actului Aditional nr.15, prevăzut în Anexa nr.1- parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se acordă mandat special Asociatiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași - ARSACIS, cu sediul în Iași, Str.Octav Băncila, nr.1, înscrisă în Registrul asociatiilor și fundatiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iași, să semneze în numele și pe seama Municipiului Iași, prin reprezentantul său legal Președintele Asociatiei - Victor Chirilă, Actul Aditional nr.15 la Contractul de Delegare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; ARSACIS, S.C. Apavital .S.A., Direcției Programe și Servicii pentru Comunitate, Direcției Tehnice și Investiții și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4.: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS și Apavital S.A.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 297 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 297 din 30 septembrie 2015