Hotărârea nr. 295/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2016-2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe, anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2016-2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Direcția Tehnică;

Având în vedere Memoriul justificativ intocmit de RATP Iași ;

Având în vedere Anexa 1, Anexa 2 Anexa 3 și Anexa 6 rectificate ale Bugetului de venituri si cheltuieli al RATP Iași pe anul 2015 și estimările pe anii 2016-2017;

Având în vedere O.M.F.P. nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar internațional;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 20/28.07.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.069/22.05.2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2015 prin care se majorează valoarea unui tichet de masă de la 9,35 lei la 9,41 lei ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași și estimările pentru anii 2016 - 2017 (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4 și Anexa 6).

Art.2. Anexele nr. 1, 2, 4, 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Celelalte anexe (Anexa 3, Anexa 5, Anexa 7 și Anexa 8) la Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al Regiei Autonome de Transport Public Iași aprobat, rămân nemodificate.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Regia Autonomă de Transport Public Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Nr. 295 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

3 / 3 la H.C.L. nr. 295 din 30 septembrie 2015