Hotărârea nr. 294/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentele formulate si aprobate în plenul consiliului local, consemnate si în procesul verbal al sedinței, în sensul că:

-    se alocă din fondul de rezervă aflat la dispoziția Municipiului Iași a sumei de 160,00 mii lei astfel :

54.50.00 - Alte servicii publice generale, poziția "Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași "    160, 00 mii lei

(suplimentarea sumei de rectificare a bugetului local la capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale poziția "Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași", titlul II - Bunuri și servicii, prevăzută în ref nr. 87109 /24.09.2015, prin suplimentarea cu suma de 160.000 lei, necesară asigurării contribuției Municipiului Iași la evenimentul intitulat "Gala Premiilor Operelor Naționale" ).

-    se impune actualizarea urmatoarelor Anexe :

Anexa 1.3.1 -Lista obiectivelor de investitii activitate proprie, Anexa 1.3.2-Lista obiectivelor de investitii- invatamant, Anexa 4 - Programul de investitii publice pe

grupe de investitii si surse de finantare, Anexa 1.5. -Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitate proprie si pe ordonatori de credite pe anul 2015.

Având în vedere referatul de specialitate nr. 87499/25.09.2015 întocmit de

către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 - privind bugetul de stat pentru anul 2015;

Având în vedere Adresele Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași nr. BCP 4975/18.09.2015 si 5031/22.09.2015 privind suplimentarea sumelor defalcate aprobate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor în vederea asigurării fondurilor necesare pentru finanțarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Având în vedere prevederile Dispoziției Primarului Municipiului Iași nr. 874/21.09.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Secțiunea de funcționare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare), Anexei nr. 1.3.1 (Lista obiectivelor de investiții - activitate proprie), Anexei nr. 1.3.2. (Lista obiectivelor de investiții - învățământ), Anexei nr. 1.3.3 (Lista obiectivelor de investiții 2015 - Spitale) si Anexa 1.5 Detalierea cheltuielilor bugetului local pe activitate proprie si pe ordonatori de credite pe anul 2015 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

1.1. Se suplimentează bugetul local astfel:

la venituri cu suma de + 14490,00 mii lei astfel:

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

+ 5100,00 mii lei


+ 7390,00 mii lei +2000,00 mii lei


11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București 42.02.16 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investiilor in sanatate

la cheltuieli cu suma de + 14490,00 mii lei astfel:

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri și servicii

+ 2000,00 mii

lei

65.02.10 Învățământ - cheltuieli de personal

+ 7627,00 mii

lei

65.02.20 Învățământ - bunuri și servicii

+ 600,00 mii lei

65.02.51 Învățământ- transferuri intre unitati ale administratiei publice

-237,00 mii lei

66.02.51 Sănătate - transferuri între unități ale administrației publice

+ 2000,00 mii

lei

84.02.20 Transporturi - bunuri și servicii

+ 2500,00 mii

lei

1.2.    Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare, astfel:

70.02.71 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - cheltuieli de capital +100,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital    -100,00

mii lei

1.3.    Se repartizează suma de 160,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iași, astfel:

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale -160,00

mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri si servicii +160,00 mii lei.

Art. 2. Se aprobă suplimentarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 (fond 10), conform Anexei nr. 3 (Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii), Anexei nr. 3.1 (Secțiunea de funcționare) și Anexei nr. 3.2 (Secțiunea de dezvoltare), astfel:

•    la venituri în sumă de + 2000,00 mii lei

•    la cheltuieli în sumă de + 2000,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 4 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2015.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi, Direcției Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și Finanțe Publice Locală , Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 294 din 30 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenți

23

Pentru

18

Împotrivă

2

Abțineri

3

4 / 4 la H.C.L. nr. 294 din 30 septembrie 2015