Hotărârea nr. 292/2015

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului consilier Cristian Cătălin în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru şedinţa extraordinară din data de 24 septembrie 2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului consilier Cristian Cătălin, în funcția de președinte de ședință a Consiliului Local al Municipiului Iași, pentru ședința extraordinară din data de 24 septembrie 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

24 septembrie 2015;

Având în vedere absența motivată a Președintelui de ședință, în persoana domnului consilier Axinia Constantin ;

Având în vedere art. 47 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

Având în vedere propunerea formulata si aprobată in plenul ședinței, privind alegerea domnului Cristian Cătălin in funcția de Președinte de ședință pentru ședința extraordinară din data de 24 septembrie 2014, consemnata si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere dispozițiile Legii 393/2002 privind Statutul aleșilor locali;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art .35 și art. 40 alin. (1), precum și celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi, domnul consilier Cristian Cătălin, care va conduce lucrările ședinței și va semna hotărârile adoptate în ședința extraordinară din data de 24 septembrie

2015.

Art.2. Biroul Secretariat Consiliul Local-Arhivă, Evidenta Dispozitii va comunica copie a prezentei hotarari domnului consilier Cristian Cătălin, Primarului municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Consilier Local Melenciuc Georgiana


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Consilier Local Boca Adrian Florin

Consilier Local Harabagiu Gabriel Vasile

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

20

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 292 din 24 septembrie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 292 din 24 septembrie 2015