Hotărârea nr. 291/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum naţional cu indicativele DN 24 km 183+941–188+150 DN 24 km 191+035-202+259 DN 28 km 64+225-68+580 şi DN 28 km 69+657-82+804 din proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a statului şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a statului și

administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data

de 15.09.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere prevederile articolul 9 litera a), articolul 11 și articolul 21 din Ordonanta de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, si ale articolului 46 aliniat 2 litera a) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. R/1/8177/04.09.2015 a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub numarul 80697/07.09.2015, prin care se solicita acordul privind transmiterea sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași în conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 art. 21 alin.(2);

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 83391/14.09.2015 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă solicitarea transmiterii sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. Se aprobă Planul Municipiului Iași, cu reprezentarea sectoarelor de drum național având indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3. Preluarea efectivă a sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași, se va face după emiterea hotărârii de guvern și după semnarea Protocolului de predare -primire între Ministerul Transporturilor și Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art.4. Consiliul Local al Municipiului Iași va prelua în administrare toate sectoarele de drumuri naționale situate pe zonele de extindere a intravilanului Municipiului Iași.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii, Companiei

Naționale de Autostrăzi si Drumuri Naționale din Romania SA - Direcția Regionala de Drumuri si Poduri Iasi si Ministerului Transporturilor și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Directia Economica si de Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi si Ministerul Transporturilor.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 291 din 15 septembrie 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

21

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

f

1

Anexa 1 la HCL nr. 291 din 15 septembrie 2015

privind aprobarea solicitării transmiterii sectoarelor de drum național cu indicativele DN 24 km 183+941-188+150, DN 24 km 191+035-202+259, DN 28 km 64+225-68+580 și DN 28 km 69+657-82+804, din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a statului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

DATELE DE IDENTIFICARE

ale sectoarelor de drum național proprietatea Statului Român care se transmit din proprietatea publica a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publica a statului și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Denumirea sectorului de drum care se

transmite

Persoana juridică care predă sectorul

de drum

Persoana juridică care preia sectorul de drum

Lungimea

totală

(km)

Terenul aferent sectorului de drum (ha)

Valoarea de inventar (lei)

Nr. MFP

Cod de clasificare

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 24 km

183+941-188+150

Ministerul

Transporturilor

Consiliul Local al Municipiului Iași

4,222

7,3565

10053310,96

12206

8.12.03

Sector

DN 24

km 183+941-188+150

Șoseaua Bucium

L=4.222 km

DN 24 km

191+035-202+259

Ministerul

Transporturilor

Consiliul Local al Municipiului Iași

10,125

18,7312

24109373,15

12206

8.12.03

Sector

DN 24

km 191+035-202+259

Strada Bucium, Calea Chișinăului, B-dul Tudor Vladimirescu, B-dul C.A. Rosetti, Șoseaua Ștefan cel Mare

L=10,125 km

DN 28 km 64+22568+580

Ministerul

Transporturilor

Consiliul Local al Municipiului Iași

4,305

9,1632

16574294,33

12213

8.12.03

Sector

DN 28

km 64+225-68+580

Șoseaua Păcurari,

L=4,305 km

DN 28 km 69+65782+804

Ministerul

Transporturilor

Consiliul Local al Municipiului Iași

12,088

22,7209

38045801,76

12213

8.12.03

Sector

DN 28

km 69+657-82+804

Str. Munteni, Str. Moara de foc, Str. Străpungerea Silvestru, Str. Silvestru, Str., Nicolae Iorga, Str.

Primăverii, B-dul Țuțora, Calea Chișinăului, Sos. Iași-Tomești

L=12,088 km

Președinte de Ședință Constantin Axinia