Hotărârea nr. 290/2015

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi insusit prin HCL 10/2015 precum si aprobarea punerii la dispozitia proiectului “Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iasi si zona metropolitana – CL 21 amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafata de 300 mp proprietate publica a Municipiului Iasi necesar pentru implementarea acestuia de catre operatorul SC Apavital SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași insusit prin HCL 10/2015, precum si aprobarea punerii la dispozitia proiectului

“Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iasi si zona metropolitana - CL 21, amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafața de 300 mp, proprietate publica a Municipiului Iasi, necesar pentru implementarea acestuia de

catre operatorul SC Apavital SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de

15 septembrie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 79521/02.09.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 73475/12.08.2015 a SC Apavital SA;

Având în vedere adresa nr. 73475/21.08.2015 a Serviciului Gis Cadastru;

Având în vedere adresa 73960/18.08.2015 a Compartimentului de Aplicare a Legilor

Proprietatii;

Având în vedere adresa nr. 74918/18.08.2015 a Serviciului Juridic ;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare

cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2015, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, insusit prin HCL 10/2015, cu terenul in suprafata de 300 mp, situat in zona Antibiotice, identificat conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare:

Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iași si zona metropolitana - CL 21, amplasament Statie pompare SP1” a terenului in suprafata de 300 mp, mentionat la art. 1, necesar pentru implementarea acestuia de catre operatorul SC Apavital SA.

Art.3. Terenul proprietate publica a Municipiului Iași, necesar in vederea implementarii proiectului „Marirea capacitatii de inmagazinare a apei in Municipiul Iasi si zona metropolitana - CL 21, amplasament Statie pompare SP1” este identificat conform Anexei 1. Acesta este disponibil exclusiv pentru realizarea investitiilor propuse in proiect.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari completeaza in mod corespunzator Anexa -bunuri de retur a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA.

Art.5. Copie după prezenta hotărare va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;Directiei Tehnica si Investitii;Institutia Arhitectului Sef - Serviciul GIS Cadastru; ARSACIS; SC Apavital SA; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Institutia Arhitectului Sef -Serviciul GIS Cadastru; Directiei Tehnica si Investitii;SC Apavital SA.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0


Nr. 290 din 15 septembrie 2015


2 / 2 la H.C.L. nr. 290 din 15 septembrie 2015