Hotărârea nr. 29/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiaţa S.A. şi estimările pentru anii 2016 – 2017

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2016 - 2017

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vede prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vede prevederile Legii nr. 186/2014 privind bugetului de stat pentru anul

2015

Având în vedere prevederile OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vede prevederile O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către D.E.F.P.L;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 27 din 16.01.2015,

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, înaintată de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2015 cuprins in anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și estimările pentru pentru anii 2016 - 2017.

Art.2 În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale S.C. Ecopiața S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Ecopiața S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 29 din 13 februarie 2015

MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 1


Operatorul economic: SC ECOPIATA SA Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI Cod unic de inregistrare: RO27272228

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2015

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Estimari an N+1

Estimari an N+2

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

5 795.00

6 100.00

1.05

6 274.00

6 455.00

1.03

1.03

1

Venituri din exploatare

2

5 773.19

6 077.00

1.05

6 250.00

6 430.00

1.03

1.03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

2

Venituri financiare

5

21.81

23.00

1.05

24.00

25.00

1.04

1.04

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

7

5 698.23

6 050.00

1.06

6 214.00

6 385.00

1.03

1.03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

5 698.23

6 045.00

1.06

6 209.00

6 380.00

1.03

1.03

A

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2 411.94

2 631.30

1.09

2 712.00

2 780.00

1.03

1.03

B

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

360.04

364.50

1.01

375.00

385.00

1.03

1.03

C

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2 812.87

2 956.00

1.05

3 020.00

3 110.00

1.02

1.03

C0

Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14)

12

2 119.86

2 270.00

1.07

2 310.00

2 385.00

1.02

1.03

C1

ch. cu salariile

13

1 882.44

2 018.00

1.07

2 060.00

2 125.00

1.02

1.03

C2

bonusuri

14

237.43

252.00

1.06

250.00

260.00

0.99

1.04

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

-

-

-

cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

0.00

0.00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

153.95

182.00

1.18

190.00

195.00

1.04

1.03

C5

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale

18

539.06

504.00

0.93

520.00

530.00

1.03

1.02

D

alte cheltuieli de exploatare

19

113.37

93.20

0.82

102.00

105.00

1.09

1.03

2

Cheltuieli financiare

20

0.00

5.00

-

5.00

5.00

1.00

1.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

-

-

-

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

96.77

50.00

0.52

60.00

70.00

1.20

1.17

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

33.00

12.00

0.36

15.00

18.00

1.25

1.20

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

63.77

38.00

0.60

45.00

52.00

1.18

1.16

1

Rezerve legale

25

-

-

-

2

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

26

-

-

-

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

-

-

-

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele

cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru

constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

5

Alte repartizari prevazute de lege

29

-

-

-

6

Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29

30

63.77

38.00

0.60

45.00

52.00

1.18

1.16

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic in exercixiul financiar de referinta

31

6.38

3.80

4.50

5.20

1.18

1.16

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, în cazul

societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :

32

31.89

19.00

0.60

22.50

26.00

1.18

1.16

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

31.89

19.00

0.60

4.50

5.20

0.24

1.16

c)

- dividende cuvenite altor actionari

34

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

9

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

35

25.51

15.20

0.60

18.00

20.80

0.80

1.01

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

-

-

-

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

-

-

-

b)

cheltuieli cu salariile

39

-

-

-

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

-

-

-

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

41

-

-

-

e)

alte cheltuieli

42

-

-

-

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

534.50

580.00

1.09

203.00

230.00

0.35

1.13

1

Alocatii de la buget, din care :

44

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

-

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

46

3.96

522.00

131.82

190.00

120.00

0.36

0.63

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

96

104

1.08

105

110

1.01

1.05

2

Nr. mediu de salariati total

49

100

102

1.02

104

105

1.02

1.01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd.49)/12*1000

50

1 716.22

1 799.84

1.05

1 850.96

1 892.86

1.03

1.02

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000

51

1 568.70

1 648.69

1.05

1 650.64

1 686.51

1.00

1.02

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.44)

52

57.73

59.58

1.03

60.10

61.24

1.01

1.02

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoane)

53

-

-

-

-

-

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000

54

983.30

991.80

1.01

990.44

989.16

1.00

1.00

8

Plati restante, in preturi curente

55

200.00

200.00

1.00

150.00

100.00

0.75

0.67

9

Creante restante, in preturi curente

56

500.00

500.00

1.00

400.00

300.00

0.80

0.75

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


Indicele de Crestere a Preturilor (ICP) %


104.3|


1031


103


102.7|


MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 2


Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

%

Aprobat

Preliminat

7=6/5

conf HG /Ordin comun

conform Hotararii C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

6 054.00

5 795.00

6 100.00

1.05

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6 032.00

5 773.19

6 077.00

1.05

a)

din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

5 932.00

5 663.64

5 972.00

1.05

a1

din vanzarea produselor

4

2.00

2.02

2.00

-

a2

din servicii prestate

5

2 795.00

2 580.23

2 790.00

1.08

a3

din redevente si chirii

6

2 635.00

2 600.97

2 680.00

1.03

a4

alte venituri

7

500.00

480.42

500.00

1.04

b)

din vanzarea marfurilor

8

-

c)

din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0.00

0.00

0.00

c1

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

d)

din productia de imobilizari

12

e)

venituri aferente costului productiei in curs de executie

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

14

100.00

109.55

105.00

0.96

f1

din amenzi si penalitati

15

100.00

106.59

105.00

0.99

f2

din vanzarea activelor si alte operatii de capital

16

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3

din subventii pentru investitii

19

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5

alte venituri

21

0.00

2.97

0.00

-

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

22

22.00

21.81

23.00

1.05

a)

din imobilizari financiare

23

b)

din investitii financiare

24

c)

din diferente de curs

25

-

d)

din dobanzi

26

6.00

5.81

6.50

1.12

e)

alte venituri financiare

27

16.00

16.00

16.50

1.03

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

5 994.00

5 698.23

6 050.00

1.06

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

5 993.00

5 698.23

6 045.00

1.06

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2 646.50

2 411.94

2 631.30

1.09

A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

1 860.00

1 698.38

1 789.00

1.05

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

90.00

81.77

99.00

1.21

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.00

0.25

4.00

15.75

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

15.00

13.10

20.00

1.53

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

95.00

74.71

90.00

1.20

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

1 675.00

1 541.91

1 600.00

1.04

e)

cheltuieli privind marfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

138.00

112.49

161.00

1.43

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

41

120.00

99.75

100.00

1.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

6.00

6.00

6.00

1.00

b1

- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2

- catre operatori cu capital privat

44

6.00

6.00

6.00

1.00

c)

prime de asigurare

45

12.00

6.74

55.00

8.16

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

648.50

601.06

681.30

1.13

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

32.00

31.69

32.00

1.01

b1

cheltuieli privind consultanta juridica

49

12.00

12.00

12.00

1.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:

50

5.50

4.72

15.00

3.18

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

3.50

3.35

10.00

2.98

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

52

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care

53

2.00

1.37

5.00

3.65

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.

(Rd.

cu Sponsorizarea

58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

d1

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

d2

ch. de sponsorizare a unitatilor de cult

59

d3

ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

4.50

4.28

4.30

1.00

f)

cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:

63

7.00

4.75

10.00

2.10

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1.00

0.59

1.50

2.55

- interna

65

1.00

0.59

1.50

2.55

- externa

66

g)

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

67

33.00

31.04

35.00

1.13

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

2.50

2.11

3.00

1.42

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

562.00

522.47

580.00

1.11

i1

cheltuieli de asigurare si paza

70

421.00

401.08

421.00

1.05

i2

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

2.50

0.00

2.50

i3

cheltuieli cu pregatirea profesionala

72

5.00

0.40

5.00

12.50

i4

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5

cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

75

i6

cheltuieli privind recrutarea si plasarea

personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

i7

cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi

77

1.00

1.00

j)

alte cheltuieli

78

2.00

2.00

-

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

362.30

360.04

364.50

1.01

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

29.30

29.25

29.50

1.01

c)

ch. cu taxa de licenta

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

333.00

330.79

335.00

1.01

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

2 868.00

2 812.87

2 956.00

1.05

C0

Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92), din care:

87

2 151.00

2 119.86

2 270.00

1.07

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

1 907.00

1 882.435

2 018.00

1.07

a) salariile de baza

89

1 571.00

1 552.68

1 673.00

1.08

b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)

90

332.00

325.79

340.00

1.04

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

4.00

3.96

5.00

1.26

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 +Rd.99), din care:

92

244.00

237.43

252.00

1.06

a) cheltuieli sociale prevazute in Legea

571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare, din care:

93

64.00

60.39

60.00

0.99

- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare

95

b) tichete de masa

96

180.00

177.03

185.00

1.05

c) tichete de vacanta

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

7.00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti

102

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+

Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

163.00

153.95

182.00

1.18

a) pentru directori / directorat

105

73.30

68.95

89.00

1.29

- componenta fixa

106

70.00

65.69

82.00

1.25

-componenta variabila

107

3.30

3.26

7.00

-

b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere

108

61.75

61.73

65.00

1.05

- componenta fixa

109

59.15

59.12

59.20

1.00

-componenta variabila

110

2.60

2.61

5.80

-

c) pentru AGA si cenzori

111

27.95

23.27

28.00

1.20

d) pentru alte comisii si comitete

112

C5

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.

116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din care:

113

554.00

539.06

504.00

0.93

a) ch. privind contributia la asigurari sociale

114

412.30

402.92

348.50

0.86

b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj

115

10.60

9.75

11.00

1.13

c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate

116

131.10

126.38

143.50

1.14

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

0.00

0.00

1.00

e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii

118

f) cheltuieli pivind contributii si fonduri speciale

119

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+

Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

116.20

113.37

93.20

0.82

a)

cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.118+Rd.119), din care:

121

0.20

0.10

0.20

1.96

- catre bugetul general consolidat

122

- catre alti creditori

123

0.20

0.10

0.20

1.96

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

5.00

2.00

5.00

2.50

e)

ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

127

62.00

61.71

65.00

1.05

f)

ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

49.00

49.56

23.00

0.46

f1

cheltuieli privind ajustarile si provizioanele

129

60.00

60.00

51.00

0.85

provizioane clienti incerti

40.00

35.00

34.00

0.97

f1.1

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

5.00

9.00

5.00

0.56

f1.2

- provizioane in legatura cu contractul de vmeannitduarit din provizioane si ajustari pentru

130a

15.00

16.00

12.00

0.75

f2

depreciere sau pierderi de valoare, din care

131

11.00

10.44

28.00

2.68

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

11.00

10.44

28.00

2.68

- din participarea salariatilor la profit

133

9.00

-

- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante

134

3.40

2.84

3.00

1.06

- venituri din alte provizioane

135

7.60

7.60

16.00

2.11

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

136

1.00

0.00

5.00

a)

cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:

137

0.50

0.00

2.50

a1

aferente creditelor pentru investitii

138

0.50

0.00

2.50

-

a2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

140

0.50

0.00

2.50

b1

aferente creditelor pentru investitii

141

0.50

0.00

2.50

-

b2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.30)

145

60.00

96.77

50.00

0.52

venituri neimpozabile

146

10.00

1.00

1.00

1.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

50.00

65.00

25.00

0.38

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

16.00

33.00

12.00

0.36

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)

150

2 151.00

2 119.86

2 270.00

1.07

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

1 907.00

1 882.44

2 018.00

1.07

- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata

151

a

0.00

0.00

56.80

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

110

96

104

1.08

4

Nr. mediu de salariati

153

105

100

102

1.02

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile    (Rd.

151/Rd.153)/12*1000

154

1 513.49

1 568.70

1 648.69

1.05

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 150/Rd.153)/12*1000

155

1 656.35

1 716.22

1 799.84

1.05

6

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)

156

57.45

57.73

59.58

1.03

b)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse

finite/persoana) W=QPF/Rd.153

157

0

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:

158

0

0

- cantitate produse finite (QPF)

159

0

0

-

- pret mediu (p)

160

0

0

-

- valoare = QPF*p

161

0

0

-

- pondere in venituri totale de exploatare =

Rd.161/Rd.2

162

7

Plati restante

163

200.00

187.19

200.00

1.07

8

Creante restante, din care :

164

600.00

553.79

600.00

1.08

-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

50.00

41.36

50.00

1.21

-de la operatori cu capital privat

166

550.00

512.43

550.00

1.07

- de la bugetul de stat

167

0.00

0.00

0.00

-

- de la bugetul local

168

0.00

0.00

0.00

-

- de la alte entitati

169

-

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 3


Operatorul economic: SC ECOPIATA SA Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI Cod unic de inregistrare: RO27272228

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Prevederi an N-2

%

Prevederi an N-1

%

Aprobat

Realizat

4=3/2

Aprobat

Realizat

7=6/5

0

1

2

2

3

4

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.19+Rd.25)

1

6 100.00

6 107.34

1.00

6 054.00

5 795.00

0.96

1

Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:

2

6 070.50

6 077.83

1.00

6 032.00

5 773.19

0.96

a)

din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

6 005.50

6 002.69

1.00

5 932.00

5 663.64

0.95

a1

din vanzarea produselor

4

4.50

4.53

1.01

2.00

2.02

1.01

a2

din servicii prestate

5

2 830.00

2 825.69

1.00

2 795.00

2 580.23

0.92

a3

din redevente si chirii

6

2 546.00

2 546.81

1.00

2 635.00

2 600.97

0.99

a4

alte venituri

7

625.00

625.66

1.00

500.00

480.42

0.96

b)

din vanzarea marfurilor

8

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

d)

din productia de imobilizari

9

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

e)

venituri aferente costului productiei in curs de executie

10

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

f)

alte venituri din exploatare (Rd.12+Rd.13+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:

11

65.00

75.14

1.16

100.00

109.55

1.10

f1

din amenzi si penalitati

12

65.00

75.14

1.16

100.00

106.59

1.07

f2

din vanzarea activelor si alte operatii de capital

13

0.00

0.00

-

0.00

0.00

-

- active corporale

14

-

0.00

0.00

-

- active necorporale

15

-

0.00

0.00

-

f3

din subventii pentru investitii

16

-

0.00

0.00

-

f4

din valorificarea certificatelor CO2

17

-

0.00

0.00

-

f5

alte venituri

18

-

0.00

2.97

-

2

Venituri financiare (Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:

19

29.50

29.51

1.00

22.00

21.81

0.99

a)

din imobilizari financiare

20

-

0.00

0.00

-

b)

din investitii financiare

21

-

0.00

0.00

-

c)

din diferente de curs

22

0.58

0.59

1.02

0.00

0.00

-

d)

din dobanzi

23

15.14

15.14

1.00

6.00

5.81

0.97

e)

alte venituri financiare

24

13.78

13.78

1.00

16.00

16.00

1.00

3

Venituri extraordinare

25

-

0.00

0.00

-

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

MUNICIPIUL IASI

ANEXA Nr. 4


Operatorul economic: SC ECOPIATA SA Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI Cod unic de inregistrare: RO27272228

Repatizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri an curent (N)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

3

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)

1

6 100.00

1 309.20

1 593.70

1 648.60

1 548.50

1

Venituri din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

6 077.00

1 295.50

1 590.50

1 645.50

1 545.50

a)

din productia vanduta

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

5 972.00

1 270.50

1 565.50

1 620.50

1 515.50

a1

din vanzarea produselor

4

2.00

0.50

0.50

0.50

0.50

a2

din servicii prestate

5

2 790.00

540.00

735.00

790.00

725.00

a3

din redevente si chirii

6

2 680.00

615.00

695.00

695.00

675.00

a4

alte venituri

7

500.00

115.00

135.00

135.00

115.00

b)

din vanzarea marfurilor

8

0.00

c)

din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subventii, cf. prevederilor legale in vigoare

10

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

0.00

d)

din productia de imobilizari

12

0.00

e)

venituri aferente costului productiei in curs de executie

13

0.00

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:

14

105.00

25.00

25.00

25.00

30.00

f1

din amenzi si penalitati

15

105.00

25.00

25.00

25.00

30.00

f2

din vanzarea activelor si alte operatii de capital

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- active corporale

17

0.00

- active necorporale

18

0.00

f3

din subventii pentru investitii

19

0.00

f4

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

f5

alte venituri

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:

22

23.00

13.70

3.20

3.10

3.00

a)

din imobilizari financiare

23

0.00

b)

din investitii financiare

24

0.00

c)

din diferente de curs

25

0.00

d)

din dobanzi

26

6.50

1.70

1.70

1.60

1.50

e)

alte venituri financiare

27

16.50

12.00

1.50

1.50

1.50

3

Venituri extraordinare

28

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

6 050.00

1 303.60

1 586.10

1 624.80

1 535.50

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

6 045.00

1 302.60

1 584.60

1 623.30

1 534.50

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2 631.30

549.00

660.65

819.65

602.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

1 789.00

413.75

407.75

557.75

409.75

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

99.00

18.75

27.75

27.75

24.75

b1

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

b2

cheltuieli cu combustibilii

36

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

90.00

10.00

25.00

40.00

15.00

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

1 600.00

385.00

355.00

490.00

370.00

e)

cheltuieli privind marfurile

39

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

161.00

11.50

66.50

61.50

21.50

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

41

100.00

5.00

40.00

40.00

15.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

6.00

1.50

1.50

1.50

1.50

b1

- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

b2

- catre operatori cu capital privat

44

6.00

1.50

1.50

1.50

1.50

c)

prime de asigurare

45

55.00

5.00

25.00

20.00

5.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 +Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

681.30

123.75

186.40

200.40

170.75

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

32.00

8.00

8.00

8.00

8.00

b1

cheltuieli privind consultanta juridica

49

12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:

50

15.00

3.25

4.25

3.25

4.25

c1

cheltuieli de protocol, din care:

51

10.00

2.00

3.00

2.00

3.00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

52

0.00

c2

cheltuieli de reclama si publicitate, din care

53

5.00

1.25

1.25

1.25

1.25

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

54

0.00

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare

55

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

d)

Ch.

(Rd.

cu Sponsorizarea

58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d1

ch. de sponsorizare a cluburilor sportive

58

0.00

d2

ch. de sponsorizare a unitatilor de cult

59

0.00

d3

ch. Privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

0.00

d4

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

4.30

1.00

1.15

1.15

1.00

f)

cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:

63

10.00

2.00

3.00

3.00

2.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

1.50

0.35

0.40

0.40

0.35

- interna

65

1.50

0.35

0.40

0.40

0.35

- externa

66

0.00

g)

cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

67

35.00

8.50

9.00

9.00

8.50

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

3.00

0.75

0.75

0.75

0.75

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,

69

580.00

100.00

160.00

175.00

145.00

i1

cheltuieli de asigurare si paza

70

421.00

105.50

105.00

105.50

105.00

i2

cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul

71

2.50

0.50

0.75

0.75

0.50

i3

cheltuieli cu pregatirea profesionala

72

5.00

1.25

1.25

1.25

1.25

i4

cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:

73

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

i5

cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

75

0.00

i6

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0.00

i7

cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi

77

1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

j)

alte cheltuieli

78

2.00

0.25

0.25

0.25

1.25

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:

79

364.50

89.85

92.40

92.40

89.85

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

29.50

7.35

7.40

7.40

7.35

c)

ch. cu taxa de licenta

82

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

335.00

82.50

85.00

85.00

82.50

C. Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

2 956.00

648.25

824.05

691.75

791.95

C0

Cheltuieli de natura

salariala(Rd.88+Rd.92), din care:

87

2 270.00

496.25

628.25

531.25

614.25

C1

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

2 018.00

451.25

546.25

481.25

539.25

a) salariile de baza

89

1 673.00

390.00

435.00

420.00

428.00

b) sporuri, prime si alte bonificatii

aferente salariului de baza (conform CCM)

90

340.00

60.00

110.00

60.00

110.00

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

5.00

1.25

1.25

1.25

1.25

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 +Rd.99), din care:

92

252.00

45.00

82.00

50.00

75.00

a) cheltuieli sociale prevazute in Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

93

60.00

5.00

25.00

5.00

25.00

- tichete de cresa, cf. Legii

nr.193/2006, cu modificarile ulterioare

94

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare

95

0.00

b) tichete de masa

96

185.00

40.00

50.00

45.00

50.00

c) tichete de vacanta

97

0.00

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

7.00

7.00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

101

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti

102

0.00

c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete

103

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+ Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

182.00

39.00

57.80

41.00

44.20

a) pentru directori / directorat

105

89.00

19.00

28.00

21.00

21.00

- componenta fixa

106

82.00

19.00

21.00

21.00

21.00

-componenta variabila

107

7.00

7.00

b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere

108

65.00

15.00

20.80

15.00

14.20

- componenta fixa

109

59.20

15.00

15.00

15.00

14.20

-componenta variabila

110

5.80

5.80

c) pentru AGA si cenzori

111

28.00

5.00

9.00

5.00

9.00

d) pentru alte comisii si comitete

112

0.00

C5

sociala, fondurile speciale si alte

obligatii legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.

116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din

care:

113

504.00

113.00

138.00

119.50

133.50

a) ch. privind contributia la asigurari sociale

114

348.50

78.00

96.00

82.50

92.00

b) ch. privind contributia la asigurari pt. somaj

115

11.00

2.50

3.00

2.60

2.90

c) ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate

116

143.50

32.25

38.75

34.15

38.35

d) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

e) ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii

118

0.00

f) cheltuieli pivind contributii si fonduri speciale

119

0.00

D

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+

Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

120

93.20

15.50

7.50

19.50

50.70

a)

cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.118+Rd.119), din care:

121

0.20

0.10

0.00

0.10

0.00

- catre bugetul general consolidat

122

0.00

- catre alti creditori

123

0.20

0.10

0.10

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului

125

0.00

d)

alte cheltuieli

126

5.00

0.90

1.50

1.40

1.20

e)

ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale

127

65.00

14.00

17.00

17.00

17.00

f)

ajustari si deprecieri pentru pierdere de

valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din

128

23.00

0.50

-11.00

1.00

32.50

f1

cheltuieli privind ajustarile si provizioanele

129

51.00

1.50

14.00

2.00

33.50

f1.1

- provizioane privind participarea la profit a salariatilor

130

5.00

5.00

f1.2

- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

12.00

12.00

f2

venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :

131

28.00

1.00

25.00

1.00

1.00

f2.1

din anularea provizioanelor

(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

28.00

1.00

25.00

1.00

1.00

- din participarea salariatilor la profit

133

9.00

9.00

- din deprecierea imobilizarilor

corporale si a activelor circulante

134

3.00

1.00

1.00

1.00

- venituri din alte provizioane

135

16.00

16.00

2

Cheltuieli financiare

(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

136

5.00

1.00

1.50

1.50

1.00

a)

cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:

137

2.50

0.50

0.75

0.75

0.50

a1

aferente creditelor pentru investitii

138

2.50

0.50

0.75

0.75

0.50

a2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

0.00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:

140

2.50

0.50

0.75

0.75

0.50

b1

aferente creditelor pentru investitii

141

2.50

0.50

0.75

0.75

0.50

b2

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.30)

145

50.00

5.60

7.60

23.80

13.00

venituri neimpozabile

146

1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

25.00

5.00

5.00

5.00

10.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

12.00

1.80

1.80

4.60

3.80

V

Plati restante

149

200.00

200.00

200.00

200.00

200.00

VI

Creante restante

150

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

VII

Numar mediu de personal pe trimestru

151

102

98

102

104

104

VIII

Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru

152

98

102

104

104

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


Programul de investitii, dotarii si sursele de finantare

mii lei

INDICATORI

Data

finalizarii

investitiei

An precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Preliminat

An curent (N)

An N+1

An N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

729.00

534.50

580.00

203.00

230.00

1

Surse proprii, din care:

79.00

84.50

80.00

88.00

95.00

a) - amortizare

60.00

61.75

65.00

70.00

75.00

b) - profit

19.00

22.75

15.00

18.00

20.00

2

Alocatii de la buget

3

Credite bancare, din care:

150.00

0.00

100.00

0.00

0.00

a) - interne

150.00

0.00

100.00

0.00

0.00

b) - externe

4

Alte surse, din care:

500.00

450.00

400.00

115.00

135.00

Fond dezvoltare creat din profitul anilor precedenti

500.00

450.00

400.00

115.00

135.00

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

277.00

3.96

522.00

190.00

120.00

1

Investitii in curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investitii noi, din care :

255.00

3.96

500.00

110.00

60.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

255.00

3.96

500.00

110.00

60.00

Obiectiv 1 : Reabilitare sistem incalzire - Hotel municipal

31-oct.-15

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

Obiectiv 2 : Achizitie autoturism/Autoutilitara - leasing financiar

30-oct.-15

70.00

0.00

140.00

0.00

0.00

Obiectiv 3 : Achizitie software ERP

31-dec.-15

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

Obiectiv 4 : Achiziție Hală multifuncțională - Bazar

31-dec.-15

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

Obiectiv 5 : Achizitie 5 buc. licenta Windows

31-dec.-15

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

Obiectiv 6 : Achizitie 5 buc. licenta Microsoft Office

31-dec.-15

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

Obiectiv 7 : Achizitie licenta software antivirus

31-dec.-14

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiectiv 8 : Firma luminoasa - p-ta Nicolina

31-dec.-14

4.00

3.96

0.00

0.00

0.00

Obiectiv 9 : Sisteme supraveghere video

31-dec.-15

30.00

0.00

60.00

60.00

60.00

b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in

locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

Obiectiv 1 : Amenajare birou sediu social

30-sep.-15

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

4

Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)

7.00

0.00

7.00

30.00

30.00

5

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

0.00

0.00

0.00

50.00

30.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

50.00

30.00

b) - externe

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


mii lei

Nr.

Crt.

Plati restante

Sold initial an curent (N)

Reduceri

Sold final an curent (N)

Reduceri Total an N+1

Sold final an curent N+1

Reduceri Total an N+2

Sold final an curent N+2

Total an curent (N)

din care: Surse an curent (N)

incasari

creante

credite

alte surse

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=3-4

9

10=8-9

11

12=10-11

1.

TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1a.

- buget general consolidat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1b.

- alti creditori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


mii lei

Nr. crt.

Valoarea

imprumut

ului

conform

contrac

tului

Perioada de rambur sare in ani

Sold sf. an

prece

dent

(N-1)

Valoarea anuala scadenta in anul curent (N)

Valoarea anuala scadenta in anul (N+1)

Valoarea anuala scadenta in anul (N+2)

TOTAL,

din

care:

rate

dobanzi

diferente de curs nefavora bile

comis

ioane

TOTAL,

din

care:

rate

dobanzi

diferente de curs nefavora bile

comis

ioane

TOTAL,

din

care:

rate

dobanzi

diferente de curs nefavora bile

comis

ioane

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A. Credite pentru activitatea curenta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Credite pentru investitii

a)

100.00

2

0

30

20

10

0

65.00

50.00

15.00

0.00

35.00

30.00

5.00

0

0

0

0

0.00

b)

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0.00

Total B

100.00

2

0

30

20

10

0

0

65.00

50.00

15.00

0

0

35.00

30.00

5.00

0

0

Total

General

A+B

100.00

2

0

30

20

10

0

0

65.00

50.00

15.00

0

0

35.00

30.00

5.00

0

0

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Director Economic,

MURARASU LIVIU C-TIN


mii lei

Nr.

Crt.

Masuri

Termen

de

realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an (N+1)

an (N+2)

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut (+/-)

Arierate

Rezultat brut (+/-)

Arierate

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.

I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

1

Masura 1

X

X

2

Masura 2

X

X

X

X

TOTAL Pct. I

0

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

II

Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I

1

Cauza 1

X

X

2

Cauza 2

X

X

X

X

TOTAL Pct. II

0

X

X

0

0

0

0

0

0

Pct.

III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

0

0

0

0

0

0

0

Director General, STARICA CRISTINEL VALERICA