Hotărârea nr. 289/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea conţinutului cadru pentru elaborarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iaşi pentru perioada 2015-2030”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conținutului cadru pentru elaborarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași pentru perioada

2015-2030”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 3 septembrie 2015,

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 79.536/02.09.2015 întocmită de Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene Strategia de Dezvoltare Teritorială România

2030;

Având în vedere Planul Regional de Dezvoltare;

Având în vedere Programul Operational Regional 2014 - 2020;

Având în vedere Strategia Culturala Cadru a Municipiului Iași până în anul

2025;

Având în vedere Apelul pentru depunerea candidaturilor pentru acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă conținutul cadru pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași pentru perioada 2015-2030, prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană, Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene și Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană.

Art. 4 Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

3

*Doamna Consilier Preda Anca declară că nu participă la vot si părăsește sala de ședință.

Nr. 289 din 3 septembrie 2015

Anexa nr. 1 la

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 289 din 3 septembrie 2015

privind aprobarea conținutului cadru pentru elaborarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași pentru

perioada 2015-2030”

Obiectivele specifice pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană sint urmatoarele:

1. Realizarea documentului final, redactarea anexelor și a tuturor documentelor suport, care să cuprindă, cel puțin:

-    profilul Municipiului Iași, cu referire și la Zona Metropolitană Iași;

-    analiza cantitativă și calitativă a celor 5 dimensiuni vizate ale dezvoltării urbane;

-    analiza cantitativă și calitativă a grupurilor de beneficiari;

-    portofoliul de proiecte, cu indicarea valorii totale, eșalonarea realizarii lor in timp, durata de realizare, activitățile planificate;

-    metodologia și procedurile de realizare a întregului proces consultativ (cu societatea civilă și cu entitățile care reprezintă principalele instituții implicate la nivelul municipiului Iași în domeniul dezvoltării urbane);

-    descrierea detaliată privind implementarea strategiei (Plan Integrat de Dezvoltare Strategică), precum si a obiectivele strategice și operaționale stabilite în Strategia Culturală Cadru a Municipiului Iași, astfel încât să fie subliniat impactul socio-economic al măsurilor strategice din domeniul cultural si țintele de atins în acest sens:

o Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului mobil și imobil, material și imaterial.

o Încurajarea creativității și inovației, precum și a excelenței în cultură. o Sprijinirea dezvoltării industriilor creative ca vector economic de

viitor.

o Dezvoltarea turismului de patrimoniu și religios, precum și încurajarea ecoturismului și a micilor meșteșugari adiacenți.

o Sprijinirea accesului la cultură și a programelor culturale cu dimensiune socială, în cartiere și zone defavorizate.

o Implementarea de programe de formare a publicului cultural, de educație pentru arte și de educație continuă.

o Crearea unei platforme de lucru și dialog pentru sectorul

independent.

o Încurajarea și sprijinirea creației video-cinematografice și new

media.

o Stabilirea unui program articulat de formare, cooperare și schimb cu orașele partenere din țările vecine, candidate UE.

o Lărgirea cooperării europene prin activități mai concrete de parteneriat și coproducții în domeniul artistic, în special pe componenta creațiilor originale de avangardă și sincretice.

o Încurajarea programelor de traduceri, de povestiri și istorie orală care să pună în valoarea resursele și identitatea regională.

-    metodologia de prioritizare, implementare, monitorizare, revizuire și evaluare a proiectelor;

-    integrarea tuturor documentelor strategice locale, atat din domeniul cultural, cat si cele referitoare la dezvoltarea durabila, educatie, mediu, asistenta sociala, sanatate etc.

2.    Actualizarea bazei de date și a informațiilor de referință - elemente generale despre Municipiul Iași.

3.    Realizarea profilului Municipiului Iași, cu specificarea tuturor grupurilor de beneficiari, incluzând aici și profilul municipalității ieșene și rolul pe care aceasta îl are la elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană în raport cu grupurile de beneficiari.

4.    Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Strategică în urma unei analize cantitative și calitative a mediului socio-economic ieșean, în cadrul unui proces consultativ-participativ, și detalierea structurării procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Strategică.

5.    Determinarea duratei de viață a Planului Integrat de Dezvoltare și a metodologiei de ajustare/revizuire a Planului Strategic, în vederea asigurării durabilității procesului de dezvoltare strategică.

6.    Determinarea obiectivelor precise de dezvoltare economico-socială durabilă pentru fiecare domeniu în parte și ordonarea lor prioritară, printr-un proces consultativ-participativ pe segmente sociale, în funcție de gradul de urgență și de capacitatea instituției de a le finanța.

7. Elaborarea de propuneri de proiecte durabile, în vederea atingerii

obiectivelor prioritare și determinarea surselor de finanțare, precum și a procedurilor cele mai eficiente de implementare și monitorizare a acestora până la atingerea obiectivelor propuse.

Un accent deosebit trebuie pus pe proiectele din domeniul cultural, cu atat mai mult cu cat cultura cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură etc. și elemente definitorii pentru stilul de viață, sistemul de valori, tradițiile și credința unei societăți sau ale unui grup social (UNESCO 2002). Cultura este un element esențial al dezvoltării economice și al regenerării sociale și reprezintă un indicator al calității vieții și bunăstării individuale. Ne propunem consolidarea și dezvoltarea calitativă a actului cultural din Iași, astfel încât orașul să fie recunoscut pe plan regional și național ca o comunitate care prețuiește, sprijină și dezvoltă cultura și artele și are un aport cultural valoros pe plan național și internațional, o adevarata „Capitala Europeana a Culturii”. In acest sens, prioritara este transformarea orașului în cea mai importantă interfață regională în domeniul dezvoltării și cooperării pentru industriile creative din zonă, din Europa și din Republica Moldova și Ucraina, precum si crearea de evenimente internaționale care să focalizeze pe acest potențial al lașului, totul reunit sub titulatura: Iași - Creative Hub. O alta masura posibil de implementat se refera la realizarea unei platforme de sprijin financiar pentru instituțiile și antreprenorii privați care vor să lanseze proiecte europene, dar nu dispun de resursele inițiale.

8.    Redactarea unui plan explicativ și de acțiune privind maniera în care va fi implicată populația Municipiului Iași, pe grupuri de beneficiari, în cadrul procesului de elaborare a Planului Integrat de Dezvoltare Strategică.

9.    Redactarea unui plan complet de comunicare privind maniera în care va fi informat publicul larg ieșean despre realizarea Planului Integrat de Dezvoltare Strategică, în vederea obținerii suportului, implicării și susținerii publice, pe parcursul fiecărei etape de realizare.

Cuprinsul „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Iași pentru perioada 2015-2030” va avea în vedere următoarea structură:

I.    Introducere

II.    Analiză socio - economică

III.    Analiza SWOT

IV.    Viziune și obiective strategice

V.    Portofoliul de proiecte

VI.    Sistemul / mecanismul de implementare, monitorizare și evaluare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

6 / 6 la H.C.L. nr. 289 din 3 septembrie 2015