Hotărârea nr. 288/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.T.A.T.U.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) și a Regulamentului de organizare și funcționare a C.T.A.T.U.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind componența Comisei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) consemnata și în procesul verbal al sedinței;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței in sensul ca art. 12 din Regulamentul de organizare si functionare a C.T.A.T.U. sa fie completat cu un nou aliniat, care va avea urmatorul cuprins “registrul de procese -verbale va fi pus la dispozitia Comisiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi”, consemnata si in procesul verbal al sedintei.

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de Serviciul Urbanism ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 37, alin. 3 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă componența Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism, Asociațiilor Profesionale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 288 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

9

3

Componența Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

1. Arh.Ion - Daniel Visan - din partea Directiei Judetene pentru Cultura Iasi

2. Arh. Ana Maria Zup - din partea Directiei Judetene pentru Cultura Iasi

3. Arh. Mircea Grigorovschi -din partea RUR Iasi

4. Arh. Sorin Nistor - din partea RUR Iasi

5. Arh. Mihai Corneliu Driscu - din partea OAR Iasi

6. Arh. Iulian Vagner - din partea OAR Iasi

7. Arh. Lucian Cozma - din partea OAR Iasi

8.    Arh. Alin Hoblea - din partea O.A.R. Iași

9.    Arh. Constantin Medaru - din partea O.A.R. Iași

10.    Ing. Mihai Budescu - specialist construcții

11    ...............................Specialist arheolog istoric -    Facultatea de Istorie

12    ...............................Specialist geotehnică

13    ...............................Specialist    sociolog

Membri supleanti:

1.    Dl. Marian Chirita - din partea R.U.R. Iași

2.    Dna. Cristina Andrei - din partea Direcției Județene pentru Cultura Iași

3.    Dl. Ionel Oancea - din partea O.A.R. Iași

4.    Dl. Bogdan Serbanoiu - din partea O.A.R. Iași

Suportul comisiei va fi asigurat de :

1.    Dna. Mariana Brehnescu - din partea Serviciului Urbanism

2.    Dna. Pompilia Iliescu - din partea Serviciului Urbanism

Președinte de Ședință Constantin Axinia

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (C.T.A.T.U.)

A. DISPOZITII GENERALE

ART.1. Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului si Urbanism (denumită

în continuare C.T.A.T.U.) este un organism consultativ cu atribuții de analiza, expertizare tehnică și consultanță, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului-sef. C.T.A.T.U. este organizata in scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila a municipiului Iasi.

ART.2. C.T.A.T.U. funcționează pe lângă compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Iasi, în baza prezentului Regulament, aprobat de Consiliul Local al municipiului Iasi.

ART.3. Durata activității C.T.A.T.U. este de 24 luni de la data aprobării componenței acesteia prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iasi. La sfarșitul perioadei de 24 luni, se va propune Consiliului Local al municipiului Iasi păstrarea sau modificarea componenței C.T.A.T.U. pentru următoarele 24 luni.

B. ATRIBUTII

ART.4. C.T.A.T.U. sprijină compartimentul specializat din cadrul Primăriei municipiului Iasi în domeniul acestuia de activitate.

ART.5. C.T.A.T.U. fundamenteaza din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-sef pentru documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism, precum si pentru studiile de fundamentare sau alte studii tehnice, care necesita o analiza de specialitate.

C. ORGANIZARE

ART.6. C.T.A.T.U. este compusă din specialiști în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și altor domenii profesionale, propuși de către Primarul municipiului Iasi pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale si ale arhitectului sef, solicitate in acest sens. Comisia este coordonata de un presedinte ales de catre membrii acesteia. Secretarul comisiei este, de asmenea, ales de catre membrii C.T.A.T.U.

Consilierii din cadrul Serviciului Urbanism sau alti specialisti din cadrul autoritatii publice locale nu pot fi membri ai C.T.A.T.U.

Membrii Consiliului Local al municipiului Iasi nu pot fi membri ai C.T.A.T.U.

ART.7. In functie de complexitatea documentatiilor, la ședințele C.T.A.T.U. pot fi invitați directori și șefi de servicii sau consilieri din cadrul Primăriei municipiului Iasi, reprezentanți ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ai Inspectoratului Judetean in Constructii, consilieri locali, alți specialiști sau reprezentanți ai organizațiilor si instituțiilor implicate în domeniu.

D. FUNCTIONARE

ART.8. C.T.A.T.U. își desfasoară activitatea in ședințe programate în funcție de materialele supuse analizei, pe baza unei ordini de zi cuprinzand lista documentațiilor specifice înaintate spre analiza, la propunerea Arhitectulului Șef al municipiului Iasi.

ART.9. Convocarea membrilor și a invitaților se face de către Arhitectul Șef, prin Secretariatul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

ART.10. Ședințele C.T.A.T.U. se desfășoară în prezența majorității simple a membrilor comisiei.

Adoptarea concluziilor comisiei se face prin votul deschis al majorității simple a membrilor prezenți.

ART.11. La sedintele de avizare ale Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism nu pot participa la discutarea si votarea concluziilor membrii care au calitatea de autor al documentatiilor-proiectelor supuse avizarii.

ART.12. (1) Conținutul deliberărilor va fi notat de către secretar într-un registru de procese-verbale ce se va păstra de către Arhitectul Șef al municipiului Iasi și compartimentul specializat din subordine.

(2) Registrul de procese - verbale va fi pus la dispozitia Comisiei de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iasi.

ART.13. Avizele emise in urma analizei din cadrul sedintelor C.T.A.T.U. se semneaza de arhitectul-sef si de primar. Avizul arhitectului-sef este un aviz tehnic care nu se supune deliberarii Consiliului Local.

E. DISPOZITII FINALE

ART.14. Consiliul Local al municipiului Iasi, la propunerea Primarului, va putea aplica măsura revocării calitații de membru al C.T.A.T.U., fară o procedură prealabilă, pentru absentarea repetată si nemotivată de la sedintele comisiei.

Președinte de Ședință Constantin Axinia

5 / 5 la H.C.L. nr. 288 din 31 august 2015