Hotărârea nr. 287/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 184/31.05.2014 şi a anexelor aferente

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 184/31.05.2014 și a anexelor aferente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței în unanimitate, consemnat și în procesul verbal al sedinței, astfel :

Art. 1. va avea următoarea formulare:

”Se aprobă modificarea HCL nr. 184/31.05.2014 si a anexelor aferente, în sensul revizuirii Statutului Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană si a Actului constitutiv al acesteia.

Art. 2. va avea următoarea formulare:

”Statutul revizuit al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană este continut în Anexa I la prezenta hotărâre. Actul constitutiv revizuit este continut în Anexa II la prezenta hotărâre.”

Având în vedere amendamentul formulat și aprobat în plenul ședinței în unanimitate, consemnat și în procesul verbal al sedinței, privind completarea art. 44, chiar în finalul său din Anexele I și II, care va avea următorul conținut :"În cazul în care un membru al Consiliului devine indisponibil sau nu mai întrunește condițiile cerute de statut, Consiliul

Director poate numi în locul său o altă persoană, cu acordul acesteia și cu validarea sa de către Adunarea de Alegeri/Consiliul Local, după caz."

Având în vedere referatul de specialitate nr. 77901/27.08.2014 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 124/30.04.2013 privind participarea Municipiului lasi ca fondator unic al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană, precum și aprobarea actului constitutiv și a statutului fundației, modificată ulterior, întâia oară prin H.C.L. nr. 218/27.09.2013, apoi, a doua oară, prin H.C.L. 184/31.05.2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 184/31.05.2014 si a anexelor aferente, în sensul revizuirii Statutului Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană si a Actului constitutiv al acesteia.

Art. 2. "Statutul revizuit al Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană este continut în Anexa I la prezenta hotărâre. Actul constitutiv revizuit este continut în Anexa II la prezenta hotărâre.”

Art. 3. Se împuternicește domnul Viceprimar Mihai Chirica să semneze în numele și pentru Municipiul Iași toate documentele necesare realizării demersului de modificare a statutului Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Fundației Iași - Capitală Culturală Europeană și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale, Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile, Fundația Iași - Capitală Culturală Europeană.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 287 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

f

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

f

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 287 din 31 august 2015