Hotărârea nr. 286/2015

HOTĂRÂRE privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local ca membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi str. Pantelimon Halipa nr. 14

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local,

ca membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa nr. 14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind desemnarea domnului Ciprian Matcovici, reprezentant din partea Consiliului Local al Municipiului Iași, ca membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, consemnat și în procesul verbal al sedinței;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 77541/27.08.2015, întocmit de Serviciul Investitii;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 48/2010 care modifică Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere HG nr. 56/2009 ce reprezintă Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Municipiului Iași, ca membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Recuperare Iași, str. Pantelimon Halipa nr. 14, în persoana Domnului Ciprian Matcovici.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Tehnice și Investiții; Spitalului Clinic de Recuperare Iași (str. Pantelimon Halipa, nr. 14) și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Tehnică și Investiții si Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 286 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 286 din 31 august 2015