Hotărârea nr. 285/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 203/30.06.2015

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 203/30.06.2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 76975/25.08.2015 întocmit de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile;

Având în vedere solicitările unităților de cult din Municipiul Iași centralizate în

Anexa I;

Având în vedere O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România;

Având în vedere H.G. 1470/12.12.2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.G. 82/2001, modificată și completată prin H.G. 1265/08.12.2010, respectiv prin H.G. 984/2014;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa 1 a H.C.L. nr. 203/30.06.2015 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Municipiul Iași în anul 2015, cu unitățile de cult din Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Sumele destinate sprijinului financiar acordat unităților de cult sunt alocate în capitolul bugetar 67.06.00.59.12 - Cultură, Recreere și Religie - art. bugetar Servicii religioase.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Serviciului Dezvoltarea Capacității Administrative, Biroului Programe de Finanțare a Societății Civile, Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Programe de Finanțare a Societății Civile și Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 285 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

9

2

ANEXA 1 la HCL 285/31 august 2015

Lista unităților de cult care au solicitat finanțare după data de 30.06.2015

Nr.

Crt.

Denumire Beneficiar/Parohie

Adresa Parohie

1

Parohia"Sf. Nicolae Domnesc"

Str. Anastasie Panu, nr. 28

2

Parohia "Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul"

Str. I.C.Brătianu, nr. 14

3

Parohia "Izvorul Tămăduirii"

Str. Gloria, nr. 1

4

Parohia "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul"

Cartier I.C.Brătianu - Bucium

Președinte de Ședință Constantin Axinia

3 / 3 la H.C.L. nr. 285 din 31 august 2015