Hotărârea nr. 284/2015

HOTĂRÂRE Privind înfiinţarea "Gărzii Civice" ca grup de reconstituire a uniformelor şi ceremoniilor publice în scopul promovării istoriei moderne şi monumentelor ieşene

Municipiul Iași Consiliul Local HOTĂRÂRE

Privind înființarea "Gărzii Civice" ca grup de reconstituire a uniformelor și ceremoniilor publice, în scopul promovării istoriei moderne și monumentelor ieșene

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr. 77544/27.08.2015, întocmit de Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistică din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Turism;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea "Gărzii Civice" ca grup de reconstituire a uniformelor și ceremoniilor publice, în scopul promovării istoriei moderne și monumentelor ieșene.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aplică imediat.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale; Serviciului Relații Internaționale și Turism; Asociației STEP în Tourism și Instituției Prefectului Județului Iași.

1 / 2 la H.C.L. nr. 284 din 31 august 2015

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Economică și de Finanțe Publice Locale și de Biroul Proiecte de Dezvoltare Turistică.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 284 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 284 din 31 august 2015