Hotărârea nr. 283/2015

HOTĂRÂRE privind adoptarea unei măsuri excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Iaşi cu regim de caracter permanent şi funcţionare continua în vederea înlăturării consecinţelor negative

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind adoptarea unei măsuri excepționale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continua, în vederea înlăturării consecințelor negative

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata si aprobata în unanimitate în plenul sedintei privind completarea procedurii privind desfășurarea activității de relocare a vehiculelor staționate pe domeniul public al municipiului Iași în zona executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă în sensul crearii pe site ul Primariei Municipiului Iasi a unei sectiuni dedicate afisarii vehiculelor relocate, datorita lucrarilor de interventie, în ziua imediat următoare, consemnată si in procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Referatul întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții- Biroul Reglementare Transporturi Urbane, înregistrat sub nr.57661/24.06.2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind aprobarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobata prin Legea nr.3/2003;

Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare nr.51/2006, cu modificarile și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă relocarea vehiculelor oprite/staționate în zonele afectate de lucrări care blochează frontul de lucru în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, în vederea înlăturării consecințelor negative, într-un perimetru de până la maximum 100 m de zona în care se efectuează lucrările respective, conform procedurii ce constituie anexă - parte integrantă a prezentei hotărârii.

Art.2 Aplicarea măsurii prevăzută la art.1 se realizează după ce în prealabil cetățenii au fost anunțați prin mijloace mass-media cu minimum 24 de ore înainte de începerea efectuării lucrărilor în zona respectivă, cu excepția situațiilor de avarie când intervenția trebuie realizată cu operativitate maximă.

Art.3 Relocarea vehiculelor oprite/staționate in conditiile art.1 constituie o măsura excepțională aplicată pentru a preîntâmpina grave consecințe negative pentru municipiul Iași, după cum urmează :

•    imposibilitatea de a interveni pentru a remedia situația creată de o avarie la rețeaua stradală, la rețeaua proprie a transportului public, la rețelele tehnico-edilitare, ceea ce poate genera punerea în pericol a integrității corporale, a sanătății populației municipiului, a unui obiectiv de utilitate publică ori a unui interes general, cu urmări grave.

•    imposibilitatea de a începe/finaliza lucrările de execuție a lucrărilor de utilitate publică,

•    imposibilitatea de a respecta graficele de execuție a lucrărilor de utilitate publică,

•    imposibilitatea de a reda populației folosința obiectivului de utilitate publică,

•    posibilitatea de a se aplica sancțiuni financiare drastice pentru întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de către organismele europene și organismele de control în derularea fondurilor europene, sancțiuni ce vor fi suportate din bugetul local,

•    posibilitatea de a plăti penalități antreprenorilor motivat de faptul că municipiul nu poate pune la dispoziția acestora frontul de lucru.

Art.4 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Tehnică si Investiții, SC SERVICII PUBLICE IASI SA Iași și Poliția Locală Iași.

(2)    Reprezentanții împuterniciți ai municipiului în efectuarea operațiunilor aferente activității de relocare vor fi desemnați prin dispoziția Primarului.

(3)    Echipajele care desfășoară activitățile de relocare (servanții de pe fiecare autovehicul de relocare) vor fi puși la dispoziție de către SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA Iași.

Art.5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Investiții, Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Juridice, Poliției Locale, SC SERVICII PUBLICE IASI SA Iași si celorlalte servicii publice aflate în subordinea municipiului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 283 din 31 august 2015

Anexa la HCL nr. 283 din 31 august 2015

PROCEDURĂ

privind desfășurarea activității de RELOCARE a vehiculelor staționate pe domeniul public al municipiului Iași în zona

executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă

Cap. I. Dispoziții generale

Art.1. Prezenta procedură stabilește reguli legate de efectuarea activității de relocare a vehiculelor staționate pe domeniul public al municipiului Iași în zona executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă.

Art.2. Activitatea de relocare a vehiculelor staționate pe domeniul public al municipiului Iași în zona executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă

Art.3. Zone afectate de lucrări

•    lucrări de infrastructură -modernizarea, reabilitarea, extinderea, înlocuirea rețelelor edilitare, de transport ( de suprafață și subteran) și distribuție pentru : lucrări de reabilitare/modernizare străzi și trotuare, reabilitarea, extinderea, modernizarea, înlocuirea rețelelor de transport (de suprafață și subteran) și distribuție pentru : apă-canal, gaze, electricitate, iluminat public, termoficare, comunicații electronice.

•    avarii la rețelele tehnico-edilitare - întreruperea furnizării unei utilități sau furnizarea acesteia la alți parametri decât cei normali ca urmare a apariței unui accident tehnic).

•    avarii la rețeaua stradală- degradarea covorul asfaltic sau pavajului, borduri dislocate sau degradate și avarii la instalații de semaforizare, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, avarie la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalații de evacuare a apelor, la mobilierul stradal, la lucrări de artă,

•    avarie la rețeaua proprie a transportului public -degradarea locală a pieselor de cale, dale, șine de tramvai, degradarea carosabilului în zona căii de rulare, avarii la rețeaua subterană de curent și rețeaua fir contact tramvaie).

•    remedierea avariilor la rețelele tehnico-edilitare -repunerea în funcțiune a utilităților la parametri normali la care trebuie furnizate clienților,

•    remedierea avariei la rețeaua stradală -aducerea la starea inițială a covorului asfaltic sau a pavajului ; refacerea, aducerea la cotă a căminelor edilitare ; înlocuirea bordurilor degradate sau dislocate, remedierea avariilor la instalațiile de semaforizare, marcajele rutiere, indicatoarele rutiere, remedierea avariei la rețeaua stradală, la instalația de alimentare cu energie electrică, la instalații de detectare a incendiilor, la instalația de evacuare a apei, remedierea avariei la mobilerul stradal.

•    remedierea avariei la rețeaua de transportului public (calea de rulare) -înlocuirea locală a dalelor, a sinelor de tramvai, a componentelor pieselor de cale, precum si aducerea la starea inițială a carosabilului în zona căii de rulare și/sau zona de responsabilitate a operatorului serviciului public ; remedierea avariilor la rețeaua subterană de curent și la rețeaua fir contact tramvaie).

•    lucrări de deszapezire,

•    lucrari de salubrizare.

Art.4. Activitatea de relocare este gestionată direct de către Primăria Iași prin împuterniciții numiți prin dispoziția Primarului Iași și de către prestator, cu respectarea prevederilor legale și prezentei proceduri.

Cap. II. Reguli și condiții generale de desfășurare a activității

Art.5. Operațiunea de relocare se realizează asupra vehiculelor de orice fel oprite/staționate pe domeniul public: partea carosabilă a drumurilor publice, alveole (refugii și stații de transport public local de persoane), trotuare, esplanade pietonale, parcări si zone verzi, poduri, pasaje denivelate, viaducte, treceri de pietoni, pistele obligatorii pentru pietoni și/sau bicicliști, platformele căii de tramvai, semnalizate corespunzător, numai în situația exceptională a executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă.

Art. 6. Activitatea de relocare a vehiculelor staționate/oprite pe domeniul public al municipiului Iași în zonele executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, presupune următoarele:

a)    acțiunea de relocare se va desfășura doar la solicitarea municipiului Iași, în prezența împuterniciților, prin prestatorul de servicii de relocare. Persoanele abilitate să aplice prevederile prezentei proceduri sunt împuterniciții autorității publice locale și organele Poliției Locale. Persoanele abilitate asistă pe toată perioada desfășurării operațiunilor de relocare a vehiculelor de către prestator;

b)    executantii lucrarilor care deschid front de lucru si identifica vehicule oprite/staționate ce constituie impedimente în realizarea lucrarilor, vor notifica municipiului Iași, Serviciul Energetic și de Utilități Publice, necesitatea relocării acestora, cu minimum 48 de ore înainte de a începe/continua lucrările, cu excepția intervențiilor pentru remedierea avariilor când notificarea se va efectua de îndată,

c)    relocarea vehiculelor se va face în condiții de siguranță, astfel încât să nu se producă niciun fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere niciun fel de avarie;

d)    transportul vehiculelor la locul de relocare din zona de lucru la o distanță de maximum 100 m sau până unde staționarea vehiculelor este permisă se va efectua fără a le deteriora;

e)    cu excepția avariilor care presupun intervenția imediată, în cazul unor lucrări planificate se va înștiința în prealabil prin mijloace mass-media efectuarea lucrărilor și necesitatea degajării zonei de lucru.

f)    împuterniciții municipiului din cadrul aparatului propriu vor identifica pe teren vehiculele aflate în zona de lucru și vor afișa o somație pe caroseria vehiculului prin care se solicită deplasarea acestuia din zona de lucru și termenul în care proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului trebuie să procedeze conform somației. Modelul de somație este prezentat în anexă.

g)    la expirarea termenului acordat prin somație împuterniciții municipiului comunică Poliției Locale datele privind caracteristicile tehnice ale vehiculelor staționate/oprite, data și locul unde au fost identificate.

h)    persoanele abilitate să aplice prevederile prezentei proceduri care dispun relocarea vehiculului staționat, întocmesc un proces verbal de relocare a vehiculului. Modelul procesului verbal de relocare este prezentat în anexa la prezenta procedură;

i) pentru evitarea oricăror litigii cu proprietarii vehiculelor relocate, procesul verbal

de relocare va fi însoțit obligatoriu de material foto sau video al vehiculului înainte și după relocare, iar arhiva va fi păstrată de către municipiul Iași ;

j)    la cerere proprietarului/deținătorului legal al vehiculului, municipiul Iași este obligat să pună la dispoziția acestora materialul foto și video, din care să rezulte starea fizică a vehiculului relocat și locul in care a fost relocat;

k)    programul de desfășurare a acestei activități se stabilește de Primăria municipiului Iași și poate fi modificat în funcție de necesități;

l)    pe Site-ul Primariei Municipiului Iași, la sectiunea dedicata activității de relocare a vehiculelor staționate pe domeniul public al municipiului Iași în zona executării unor lucrări de reabilitare, modernizare sau intervenție la infrastructura tehnico-edilitară și stradală ce asigură desfășurarea serviciilor publice ale municipiului Iași cu regim de caracter permanent și funcționare continuă, vor fi anunțate cel mai tarziu, in ziua imediat următoare, vehiculele care au fost relocate datorita lucrarilor de interventie;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

ANEXA la PROCEDURĂ

Procesul verbal de relocare a vehiculului nr.......

Încheiat astăzi............, orele........., în zona.........................................

(se completează la locul și momentul relocării vehiculului)

Subsemnatul................................................în calitate de împuternicit din cadrul

(se specifică instituția)........................................ și dl....................................

reprezentant al (prestataorul care execută relocarea)......................., am constatat

că vehiculul marca......... cu nr. de înmatriculare ..........., culoare..........., se află

staționat în zona frontului de lucru la infrastructură tehnico-edilitară /stradală în zona...............................................................

Față de cele constatate s-a dispus relocarea vehiculului în conformitate cu HCL........... de catre împuternicitul ....................., cu sediul.........., telefon

Înaintea relocării s-a facut inspecția vizuală asupra vehiculului și s-au constatat următoarele avarii.........................................................

Examinarea exterioară s-a efectuat prin filmare sau fotografiere în format digital din 4 unghiuri diferite (față, spate și lateralele vehiculului).

Împuternicit , Prestator,

(nume prenume, semnătura) (nume prenume, semnătura)

Poliție Locală,

Agent

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

MODEL SOMAȚIE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI POLIȚIA LOCALĂ IAȘI STIMATE CONDUCĂTOR AUTO,

În vederea efectuării lucrărilor ______________ pe domeniul public al

municipiului Iași, începând cu data de_____, între orele

___, vă rugăm să nu parcați autovehiculul în această zonă.

Va mulțumim pentru înțelegere.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

9 / 9 la H.C.L. nr. 283 din 31 august 2015