Hotărârea nr. 282/2015

HOTĂRÂRE privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BUCIUM S.C. 140 STRADA TREI FANTANI--VLADICENI NUMERE CADASTRALE 11643 11642 11573 11549 14032

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ZONA BUCIUM, S.C. 140, STRADA

TREI FANTANI--VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având in vedere cererea nr. 63781 din 10.07.2015 prin care domnul Daniel Neculai PANAITE pentru S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.R.L. solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local 111 din 31.03.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032.

Având in vedere eroarea de redactare care s-a strecurat in titlu hotărârii „întocmit in vederea construirii de locuinte individuale si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica” in loc de „Intocmit in vederea construirii de locuinte colective si servicii pe teren proprietate privata persoana juridica” se solicita rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31.03.2015 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal-Iasi Iași, ZONA BUCIUM, SC 140, STRADA TREI FANTANI-VLADICENI, NUMERE CADASTRALE 11643, 11642, 11573, 11549, 14032 prin îndreptarea erorii materiale: modificându-se în sensul corectării în titlul hotărârii din locuinte individuale în locuințe colective.

Având in vedere nota de fundamentare intocmita de Serviciului Urbanism;

Având in vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata,cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având in vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având in vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata ;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul

General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 111 din 31 martie 2015, modificându-se în sensul corectării în titlul hotărârii din locuințe individuale în locuințe colective.

Art.2 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Urbanism; domnului Daniel Neculai PANAITE - S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM S.R.L, Iasi, Fundac Plopii fără soț nr. 18-22, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, Consiliului Județean Iași si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunostinta cetatenilor a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 282 din 31 august 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 282 din 31 august 2015