Hotărârea nr. 280/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI STRADA DR. I. CIHAC NR. 30 NUMAR CADASTRAL 128044 Intocmit pentru - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I ) - Reabilitare modernizare si mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi Expertiza tehnica (E.T) Audit energetic ( inclusiv certificatul de performanta energetica ) pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA DR. I. CIHAC NR. 30, NUMAR CADASTRAL 128044

Intocmit pentru - Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( D.A.L.I ) -Reabilitare, modernizare si mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Expertiza tehnica (E.T), Audit energetic ( inclusiv certificatul de performanta

energetica ) pe teren aflat in administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1075 din 22.04.2014;

Având în vedere cererea nr. 73033 din 21.08.2014 prin care JUDETUL IASI

- SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata - Iași, STRADA DR. I. CIHAC NR. 30, NUMAR CADASTRAL 128044;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 237 din 22.09.2014;

Având în vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr. 69/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 23.04.2015;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata-Iasi, STRADA DR. I. CIHAC NR. 30, NUMAR CADASTRAL 128044, întocmit pentru -Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții ( D.A.L.I ) - Reabilitare, modernizare și mansardare Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, Expertiza    tehnică (E.T), Audit

energetic ( inclusiv certificatul de performanța energetică) pe    teren aflat în

administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iași.

Suprafața terenului studiat prin P.U.Z. de 4929,00 mp este deținută de Județul Iași conform actului normativ H.G. nr. 1354/27.11.2001 emis de Guvernul Romaniei și hotărârii nr. 106/12.04.2010, emisă de Consiliul Județean Iași.

Indicatori urbanistici: CM-POT=50%, CUT=1,8mp/ADCmp, Regim de înălțime: S+D+P+4E+M, Hmax. 25,0m;

Anexa (planșa de reglementări urbanistice) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Extinderile, modernizările și devierele rețelelor tehnico edilitare necesare funcționării investiției de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior începerii lucrărilor autorizate pentru reabilitarea, modernizarea și mansardarea clădirilor existente.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IASI, Strada Dr. I. Cihac, nr. 30 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 280 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 280 din 31 august 2015