Hotărârea nr. 28/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al SC Servicii Publice Iaşi SA

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC Servicii Publice Iași SA

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 13 februarie 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 10151/02 februarie 2015 întocmit de către Direcția Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC „Servicii Publice Iași”

SA nr. 27/16.01.2015;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli al SC „Servicii Publice Iași” SA pe anul 2015 - anexele 1-9;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC„Servicii Publice Iași”SA;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/29 decembrie 2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Legii nr. 187/29 decembrie 2014 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2015;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 al SC «Servicii Publice Iași » S.A. cuprins in Anexele 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea SC Servicii Publice Iași SA.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art.3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale Iași; S.C. Servicii Publice Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC Servicii Publice Iași S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Calin Scripcaru    Denisa Liliana Ionașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

1

Abțineri

0

Nr. 28 din 13 februarie 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 28 din 13 februarie 2015