Hotărârea nr. 277/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI ZONA BUCIUM T155 NUMAR CADASTRAL 11526 intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – construire locuinta pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T155, NUMAR CADASTRAL 11526

întocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iași - construire locuința pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 4049 din 31.12.2013;

Având în vedere cererea nr. 64716 din 21.07.2014 si nr. 15457 din

18.02.2015 prin care MUSTEAȚA REMUS GABRIEL si MUSTEAȚA MARIA ALINA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi ZONA BUCIUM T155, NUMAR CADASTRAL 11526;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 118 din 25.02.2014;

Având în vedere avizul unic Consiliul Judetean nr. 87/PUZ/2015;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 19.06.2015; Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

1 / 3 la H.C.L. nr. 277 din 31 august 2015

Având în vedere dispozitiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.176/N/2000de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T155, NUMAR CADASTRAL 11526, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași -construire locuință pe teren proprietate privată persoane fizice. Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1531,00 mp, conform contractului de vânzare cumpărare nr. 2035 din 23.03.2005.

Indicatori urbanistici: POT=30%,    CUT=0.9 mp/ADCmp, Regim de

înălțime:P+2E+M,

Hmax.9,0m(la cornisa masurat de la CTN);

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 5 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuintei individuale.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Domnului MUSTEAȚĂ REMUS GABRIEL domiciliat în lasi, Strada Mircea cel Batran nr. 3, bl. H1, sc. B, et. 3, ap.14 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 277 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 277 din 31 august 2015