Hotărârea nr. 275/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11 NUMAR CADASTRAL 145017 Intocmit in vederea construirii unei locuintei prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11, NUMAR CADASTRAL 145017

Intocmit in vederea construirii unei locuintei prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmita de Serviciul Urbanism ; Având în vedere certificatul de urbanism nr. 511 din 25.02.2015;

Având în vedere cererea nr. 25919 din 19.03.2015 prin care domnul

HARBUZARU JANICA si doamna HARBUZARU ANA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu —Iasi, STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11, NUMAR CADASTRAL 145017;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul comisiei de urbanism din sedinta din 09.07.2015 Având în vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr.

839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 ;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului

si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 525/1996 privind

Regulamentul General de Urbanism cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - lasi, STRADA OBREJA ANASTASIE NR. 11, NUMAR CADASTRAL 145017, întocmit în vederea construirii unei locuinte prin demolare cladire de locuit C1 pe teren proprietate privata persoane fizice;

Suprafața terenului studiat prin PUD este de 541,00 mp, conform contractului de vânzare cumparare nr. 7708/26.08.2002;

Indicatori urbanistici:LL2-POT=30%,CUT=0,9, Regim de inaltime:S+P+2E, Hmax.10 m la cornisa, masurata de la CTN;

Anexa plansa de reglementari urbanistice face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art. 2. Valabilitatea prezentei documentatii de urbanism este de 3 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean; Serviciului Urbanism; Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară; Doamnei HARBUZARU ANA domiciliată în IAȘI, B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 85, sc. A, parter, ap. 2 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 275 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

22

Împotrivă

1

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 275 din 31 august 2015