Hotărârea nr. 273/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea creşterii salariale cu 12% pentru salariaţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi din cadrul instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea creșterii salariale cu 12% pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași și din cadrul instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august

2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.77405/2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat;

Având în vedere adresa nr.76657/2015 a Serviciului Buget din cadrul Direcției Economice și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere prevederilor art.1 alin.(5A2) și.(5A3) din O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificată și completată prin O.U.G. nr.27/2015;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă creșterea începând cu data de 01.08.2015 a drepturilor salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Iași cu 12% față de nivelul lunii iulie 2015.

Art.2. Se aprobă creșterea începând cu data de 01.08.2015 a drepturilor salariale ale personalului din cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Iași, cu 12% față de nivelul lunii iulie 2015, după cum urmează:

•    Direcția Creșe;

•    Direcția de Asistență Comunitară;

•    Direcția Locală de Evidența Persoanelor;

•    Editura Junimea;

•    Ateneul Tătărași;

•    Casa de Cultură a municipiului Iași “Mihai Ursachi”.

Art.3. Se aprobă creșterea începând cu data de 01.08.2015 a drepturilor salariale ale personalului din cadrul Poliției Locale din subordinea Consiliului Local al municipiului Iași, cu 6 % față de nivelul lunii iulie 2015.

Art.4. Creșterea salarială prevăzută la art. 1-3 se aplică asupra salariului de bază brut precum și asupra sporurilor și altor elemente ale sistemului de salarizare din afara salariul de bază brut, cu condiția încadrării în limita bugetului aprobat și în limita plafonului de cheltuieli repartizat conform prevederilor legale .

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași, Directia Economică si Finante Publice Locale, Direcția Creșe; Direcția de Asistență Comunitară; Direcția Locală de Evidența Persoanelor; Editura Junimea; Ateneul Tătărași; Casa de Cultură a municipiului Iași “Mihai Ursachi”, Politia Locală și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat, Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Creșe; Direcția de Asistență Comunitară; Direcția

Locală de Evidența Persoanelor; Editura Junimea; Ateneul Tătărași; Casa de Cultură a municipiului Iași “Mihai Ursachi”, Politia Locală

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 273 din 31 august 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 273 din 31 august 2015