Hotărârea nr. 272/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Poliţiei Locale Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Având în vedere avizul nr.32302/2015 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Având în vedere avizul Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Iași privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Politiei Locale Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L. Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 (r)- Codul muncii ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999(r2) -Statutul funcționarilor publici,

completata si modificata;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile H.G. nr.1332/2010 privind Regulamentul-cadru de

organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Iași, conform Anexelor nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Poliției Locale Iași, Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala si Secretariat; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Poliția Locala Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

4

Abțineri

0

Nr. 272 din 31 august 2015


TOTAL POSTURI : 304

Functii publice: 301 Personal contractual: 3

Conducere: 17 Conducere: 0 DIRECTOR GENERAL, Executie: 284 Executie: 3 Georgel Grumeza

MUNICIPIUL IAȘI POLIȚIA LOCALA IAȘI


REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A POLIȚIEI LOCALE IAȘI

POLIȚIA LOCALA IAȘI

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

A POLIȚIEI LOCALE IAȘI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1

(1) Politia Locala Iasi este înfiintata, organizata si functioneaza prin Hotarare a Consiliului Local Iasi (HCL nr. 56/2011), în baza prevederilor Legii nr. 155/2010 (r) si ale H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a Politiei Locale, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local Iasi si sub conducerea Primarului Municipiului Iasi.

Art. 2

(1) Politia Locala Iasi s-a infiintat in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii:

a)    ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor;

b)    circulatia pe drumurile publice;

c)    disciplina in constructii si afisajul stradal;

d)    protectia mediului;

e)    activitatea comerciala;

f)    evidenta persoanelor;

g)    alte domenii stabilite prin lege.

Art. 3

(1)Sediul principal al Politiei Locale Iasi este în Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 10, iar cel secundar este in strada Bucium, nr. 30.

Art. 4

(1) Întreaga activitate a Poliției Locale Iași se desfășoară exclusiv pe baza și în executarea legii, în interesul comunității locale cu respectarea următoarelor principii:

a)    legalității;

b)    increderii;

c)    previzibilitatii;

d)    proximitatii si proportionalitatii;

e)    deschiderii si transparentei;

f)    eficientei si eficacitatii;

g)    raspunderii si responsabilitatii;

h)    impartialitatii si nediscriminarii.

Art. 5

(1) Politia Locala Iasi isi desfasoara activitatea:

a) in interesul comunitatii locale, exclusiv pe baza si in executarea legii, precum si a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;

b) in conformitate cu reglementarile specifice fiecarui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale.

Art. 6

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, Politia Locala Iasi coopereaza cu unitatile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Romane, ale Jandarmeriei Romane, ale Politiei de Frontiera Romane si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

(2)    În relațiile cu acestea, Politia Locala Iasi este reprezentată de directorul general sau de catre adjunctul acestuia.

(3)    Politia Locala Iasi poate incheia cu alte autoritati si institutii publice protocoale de cooperare avand ca obiect detalierea modalitatilor prin care, in limitele competentelor legale ale fiecarei structuri, acestea isi ofera sprijin in indeplinirea activitatilor sau a misiunilor specifice.

(4)    Pentru reprezentarea propriilor interese și în acțiuni de întrajutorare, personalul Poliției Locale Iasi se poate asocia în condițiile legii, cu înregistrarea asociației la Judecătoria Iași.

Art. 7

(1)    Persoanele cu funcții de conducere colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini potrivit nevoilor unității.

(2)    Totodată, au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea acesteia.

Art. 8

(1)    În cadrul Poliției Locale Iași se interzice discriminarea și aplicarea unui tratament inegal, fără a ține cont de sex, confesiune, etnie, vârstă, criterii politice sau stare materială.

(2)    Personalul de conducere are obligația de a informa sistematic angajații din structura condusă, asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea legalității de șanse și tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA A POLITIEI LOCALE IASI

Art. 9

(1) Structura organizatorica a Politiei Locale Iasi este stabilita în conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010 privind Legea politiei locale, ale HG nr. 1332/2010, a prevederilor Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003(r) privind Codul Muncii (completat si modificat), respecta normativele de personal stabilite prin OUG nr. 63/2010 completata si modificata, fiind aprobata prin Hotarârea Consiliului Local Iasi (Organigrama, Statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare).

Art. 10

(1) În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relatii de autoritate (ierarhice, functionale), de cooperare, de reprezentare, de control.

Art. 11

(1) Relatiile de autoritate ierarhica presupun:

a)    subordonarea directorului general fata de Primarul Municipiului Iasi;

b)    subordonarea directorului general adjunct, a sefilor serviciu, a sefilor birou, dupa caz, fata de directorul general, în limitele competentelor stabilite de legislatia în vigoare si de structura organizatorica;

c) subordonarea sef serviciu fata de directorul general adjunct

d) subordonarea sef birou fata de sef serviciu;

e) subordonarea personalului de executie fata de sefii ierarhici superiori.

Art. 12

(1) Relatiile de colaborare se stabilesc între compartimentele din structura organizatorica a Politiei Locale Iasi sau între acestea si compartimentele din cadrul Primariei Municipiului Iasi si a institutiilor aflate în subordinea sau coordonarea Consiliului Local Iasi.

Art. 13

(1) Politia Locala Iasi este structurata pe: servicii, birouri si compartimente.

a)    Directorul general are în subordinea sa directa:

•    Serviciul Financiar-Contabilitate

•    Serviciul Resurse umane. Pregatire în structura caruia se afla :

-    Compartimentul Protectia muncii

•    Biroul Proceduri- Juridic

•    Serviciul Logistic în structura caruia se afla:

-    Biroul Dispecerat în structura caruia se afla :

-Compartimentul Managementul Traficului

-    Biroul Achizitii-Administrativ

b)    Directorul general adjunct are în subordinea sa directa:

•    Serviciul Nr. 1- Ordine Publica

•    Serviciul Nr. 2- Ordine Publica. Interventii în structura caruia se afla :

-    Compartimentul Interventii

•    Serviciul Comunicare în structura caruia se afla :

-    Compartimentul Presa

-    Compartimentul Sectoristi

•    Biroul Prevenire si Reglementare Probleme Cetatenesti

•    Biroul Protectia Mediului

•    Serviciul Siguranta Circulatiei în structura caruia se afla:

-    Biroul Reglementare Siguranța Rutieră

•    Serviciul Control Urbanism. Afisaj stradal

•    Biroul Control Activitati Comerciale

(2) Conducerea operativă a Poliției Locale Iași se realizează de directorul general, ajutat de 1 director general adjunct.

Art. 14

(1) Politia Locala Iasi îndeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 155/2010(r) si HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a politiei locale, pune in aplicare Hotararile Consiliului Local si Dispozitiile Primarului Municipiului Iasi -in domeniul de activitate specific.

Art. 15

(1)    La nivelul municipiului Iasi, se organizeaza si functioneaza Comisia locala de ordine publica, prin Hotarare a Consiliului Local, denumita in continuare Comisia locala, care este un organism cu rol consultativ.

(2)    Comisia locala este constituita din: primar, seful structurii teritoriale a Politiei Romane sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitatii administrativ teritoriale si 3 consilieri locali, desemnati de autoritatea deliberativa.

(3)    Sedintele comisiei locale sunt conduse de Primarul Municipiului Iasi.

(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a acesteia, adoptat de consiliul local.

Art. 16

(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:

a) asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;

b) avizeaza proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale;

c) elaboreaza proiectul Planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale, pe care il

actualizeaza anual;

d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

e) evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al Politiei Locale;

f) prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de

ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa se previna faptele care afecteaza climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii in acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

(3) Comisia locala se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali.

Art. 17

(1) In privinta organizarii si functionarii Politiei Locale Iasi, autoritatea deliberativa a administratiei publice locale are urmatoarele atributii:

a) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001(r) cu modificarile si completarile ulterioare si ale prezentei legi;

b) stabileste, in conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitatii Politiei Locale Iasi;

c) aproba, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru functionarea

Politiei Locale Iasi;

d) analizeaza, alaturi de comisia locala, activitatea Politiei Locale Iasi, in conditiile legii, si stabileste masuri de imbunatatire a activitatii acesteia;

e) stabileste, la propunerea comisiei locale, masurile necesare pentru buna functionare a Politiei Locale Iasi si pentru incadrarea activitatii acesteia in normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

f) aproba, la propunerea comisiei locale, Planul de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 18

(1) In privinta organizarii si functionarii Politiei Locale Iasi, Primarul are urmatoarele atributii: a) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau,

dupa caz, ale raporturilor de munca ale sefului Politiei Locale Iasi si ale adjunctului acestuia; b) supune spre aprobare autoritatii deliberative resursele materiale si financiare necesare desfasurarii

activitatii Politiei Locale Iasi;

c) indruma, supravegheaza, controleaza si analizeaza activitatea Politiei Locale Iasi, ca serviciu public de interes local;

d) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local privind organizarea si functionarea Politiei Locale Iasi;

e) evalueaza activitatea Politiei Locale Iasi, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativa a administratiei publice locale;

f) prezinta autoritatii deliberative, anual sau ori de cate ori este necesar, informari privind modul de functionare a Politiei Locale Iasi;

g) supune spre aprobare autoritatii deliberative Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi;

h) organizeaza periodic consultari cu membrii comunitatii locale, cu participarea reprezentantilor unitatii teritoriale a Politiei Romane si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la prioritatile si activitatea Politiei Locale Iasi;

i) primeste si solutioneaza sesizarile cu privire la deficientele constatate in activitatea Politiei Locale Iasi, precum si cu privire la imbunatatirea activitatii de paza si mentinere a ordinii si linistii publice;

j) imputerniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, in oricare dintre situatiile in care aceasta calitate îi este stabilita, prin acte normative.

CAPITOLUL III

SELECTIONAREA, PREGATIREA SI NUMIREA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE IASI

Art. 19

(1)    Funcționarii publici din Poliția Locală Iasi pot fi numiți debutanți sau definitivi, în condițiile Legii nr. 188/1999(2), cu modificările și completările ulterioare.

(2)    La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcționarilor publici debutanți din Poliția Locală Iasi se evaluează în conformitate cu procedura de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți.

Art. 20

(1)    Funcțiile publice vacante din cadrul Poliției Locale Iasi se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999(r2), cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Condițiile de organizare și de desfășurare a concursului sau a examenului se stabilesc cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 21

(1)Personalul contractual din cadrul Poliției Locale Iasi care exercită atribuțiile prevăzute la art. 6 lit.

h) din Legea nr. 155/2010(r) trebuie să îndeplinească și condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. Angajarea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 22

(1) Polițiștii locali care promovează programele de formare inițială prevăzute prin HG nr. 1332/2010, încheie un angajament de serviciu prin care se obligă să lucreze în Poliția Locală Iasi o perioadă de cel puțin 5 ani de la data promovării examenului.

Art. 23

(1)    La numirea în funcția publică, funcționarii publici din Poliția Locală Iasi depun Jurământul de credință prevăzut de Legea nr.188/1999(r2)cu modificările și completările ulterioare.

(2)    Refuzul depunerii jurământului prevăzut la alin. (1) se consemnează în scris și atrage revocarea actului administrativ de numire în funcția publică, în condițiile legii.

(3)    Jurământul de credință este semnat de către funcționarul public din Poliția Locală Iasi în două exemplare, unul păstrându-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se înmânează semnatarului.

Art. 24

(1) Dacă funcționarului public din Poliția Locală Iasi numit în funcția publică îi încetează raporturile de serviciu din motive imputabile acestuia, înaintea expirării perioadei prevăzute în angajamentul de serviciu, se aplică prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI POLITIEI LOCALE IASI

DIRECTORUL GENERAL

Art. 25

(1)    Directorul general al Poliției Locale Iași este șeful direct al întregului personal al Poliției Locale Iași si isi indeplineste atributiile, in mod nemijlocit, sub autoritatea si controlul Primarului Municipiului Iasi.

(2)    Directorul general al Poliției Locale Iași are urmatoarele atributii:

•    organizeaza, planifica si conduce întreaga activitate a Politiei Locale Iasi;

•    asigură desfășurarea activităților Poliției Locale Iasi pe baza și exclusiv în spiritul competențelor stabilite prin lege, Hotărâri ale Consiliului Local și Dispoziții ale Primarului Municipiului Iasi;

•    asigura cunoasterea si aplicarea întocmai de catre întregul personal a prevederilor legale;

•    raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;

•    aproba Planurile de paza întocmite pentru obiectivele din competenta;

•    asigură elaborarea și fundamentarea proiectului Planului anual de pază și ordine publică a municipiului Iasi;

•    asigură elaborarea si adoptarea Regulamentului Intern al Poliției Locale Iasi;

•    propune și argumentează în Comisia locală de ordine publică redimensionarea operațională a Poliției Locale Iasi;

•    este ordonator terțiar de credite;

•    elaborează și fundamentează bugetul anual al Poliției Locale Iasi;

•    întocmește și propune ordonatorului principal de credite lista anuală de investiții;

•    informează, zilnic, Primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile întreprinse de Poliția Locala Iasi;

•    sesizează aspectele de competența altor servicii din primărie și propune Primarului mun. Iasi intervenția acestora;

•    informează Primarul municipiului Iasi despre volumul de sesizări și reclamații înregistrat și măsurile inițiate pentru soluționarea acestora;

•    informează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, Comisia locală de ordine publică despre activitatea Poliției Locale Iasi;

•    asigură conlucrarea cu asociații, organizații neguvernamentale și diferite instituții ale statului pentru îndeplinirea atribuțiilor Poliției Locale Iasi;

•    reprezintă instituția în cadrul raporturilor de cooperare cu celelalte organe cu atribuții în domeniul ordinii publice și promovează elemente de strategie și tactică rezultate din evaluări și prognoze;

•    aprobă acordarea recompenselor la propunerea șefului de serviciu și a directorului general adjunct;

•    coordonează aprovizionarea, repartizarea, întreținerea, utilizarea, păstrarea mijloacelor materiale necesare bunei desfășurări a activității Poliție Locale Iasi;

•    constată abaterile disciplinare și aplică sancțiunile, conform procedurilor prevăzute de lege;

•    răspunde de exercitarea controlului intern si de legalitatea întregii activități desfășurate de Poliția Locala Iasi;

•    asigură elaborarea și aplicarea procedurilor specifice pentru a satisface cerințele controlului intern la nivelul tuturor structurilor subordonate ;

•    analizează, trimestrial, activitatea Poliției Locale Iasi și indicatorii de performanță stabiliți de consiliul local;

•    întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

•    aprobă fișele posturilor pentru întreg personalul Poliției Locale Iasi, la propunerea personalului de conducere din subordine;

•    aprobă încadrarea, promovarea și încetarea activității personalului, în condițiile legii;

•    aprobă programarea concediilor de odihnă și acordarea altor concedii prevăzute de lege;

•    aprobă evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului de execuție și ale personalului de conducere încadrat în funcția de șef serviciu, șef birou (pentru directorul general evaluarea performanțelor profesionale individuale se va realiza de către Primarul Municipiului Iași);

•    studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea amenajarilor tehnice si a sistemelor de alarmare împotriva efractiei;

•    asigura informarea operativa a Consiliului local, a structurii teritoriale corespunzatoare a Politiei Române, precum si a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activitatii Politiei Locale Iasi;

•    reprezinta Politia Locala Iasi în relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru îndeplinirea atributiilor stabilite de lege;

•    asigura ordinea interioara si disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul sa propuna acordarea de recompense si aplicarea de sanctiuni, în conditiile legii;

•    propune primarului adoptarea de masuri pentru eficientizarea activitatii;

•    asigura masurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor si a reclamatiilor cetatenilor, în conformitate cu prevederile legale;

•    organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;

•    coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, de repartizare, de întretinere si de pastrare, în conditii de siguranta, a armamentului si a munitiei din dotare;

•    urmareste modul de echipare a personalului cu uniforme si însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea si utilizarea corespunzatoare a acestora;

•    întreprinde masuri de aprovizionare si mentinere în stare de functionare a aparaturii de paza si alarmare, radio-comunicatii si a celorlalte amenajari destinate serviciului de paza si ordine;

•    mentine legatura permanenta cu beneficiarii privind modul în care se desfasoara activitatea de paza, semnaleaza neregulile referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale si propune masurile necesare pentru cresterea eficientei pazei;

•    analizeaza contributia functionarilor publici din Politia Locala Iasi la mentinerea ordinii si linistii publice, la constatarea contraventiilor în domeniile prevazute de lege si ia masuri de organizare si îmbunatatire a acesteia;

•    organizeaza si executa controale tematice si inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atributiile de serviciu de catre functionarii publici din Politia Locala Iasi;

•    organizeaza sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;

•    organizeaza activitatile de protectie a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor;

•    îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul general al Politiei Locale Iasi emite decizii cu caracter obligatoriu pentru întregul personal din subordine.

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT Art. 26

(1)    Directorul general adjunct al Poliției Locale Iasi răspunde de îndeplinirea în totalitate și întocmai a sarcinilor și misiunilor stabilite-încredințate serviciilor/birourilor repartizate pentru coordonare.

(2)    Este șeful direct al personalului încadrat în serviciile/birourile repartizate pentru coordonare.

(3)    Se subordoneaza, direct, directorului general al Politiei Locale Iasi si îndeplineste urmatoarele atributii:

•organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale Iasi cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea pazei bunurilor;

•    întocmește Planurile de pază ale obiectivelor din competență;

•    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menținerea ordinii și a liniștii publice, pază, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

•    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

•    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica

stabilită;

•    informează imediat seful Poliției Locale Iasi despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de pază și menținere a ordinii publice și ține evidența acestora;

•    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

•    întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    participă, alături de seful Poliției Locale Iasi, la întocmirea sau reactualizarea Planului de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

•    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă șefului poliției locale;

•    asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență.

•    în lipsa directorului general al Poliției Locale Iasi exercită atribuțiile acestuia;

•    coordonează nemijlocit activitatea serviciilor si birourilor de ordine publică, birourilor si compartimentelor din subordine ;

•    aprobă traseele de patrulare pentru patrulele de ordine publică ale Poliției Locale Iasi;

•    participă la elaborarea protocoalelor de cooperare cu organele de Poliție, Jandarmerie, Serviciile de Urgență , asigurând conlucrarea eficientă cu acestea;

•    organizează, urmărește și controlează modul de păstrare, utilizare și întreținere a armamentului, muniției și celorlalte mijloace de intervenției;

•    verifică nivelul de pregătire profesională a personalului operativ din Poliția Locala Iasi;

•    informează zilnic directorul general al Poliției Locale Iasi în legătură cu activitatea personalului din subordine precum și cu mutațiile produse în starea de ordine și liniște publică din municipiul Iasi;

•    asigură operativitatea transmiterii informațiilor privind sesizări, necesități, urgențe, ori alte aspecte circumscrise domeniilor din competența Poliției Locale Iasi și se implică nemijlocit în soluționarea acestora;

•    evaluează situația operativă la nivelul municipiului, pe domenii de activitate și elaborează prognoze, strategii și tactici operaționale pe care le supune analizei și aprobării directorului general al Poliției Locale Iasi;

•    constată și cercetează evenimentele produse în activitatea personalului din subordine, prezintă concluzii și soluții pentru rezolvarea situațiilor create;

•    efectuează controale în legătură cu modul de îndeplinire a atribuțiilor de către personalul din subordine și răspunde de realizarea indicatorilor de performanță stabiliți de Consiliul Local;

•    participă nemijlocit la activitatea de selecție și recrutare a personalului pentru structurile din

subordine;

• verifică modul de echipare a personalului;

•    verifică și asigură starea permanentă de funcționare a aparaturii și amenajărilor din dotarea Poliției Locale Iasi;

•    organizează și asigură sistemele de cooperare cu celelalte instituții: Poliția, Jandarmeria și serviciile de urgență;

•    organizează și răspunde direct de întregul program de instruire a personalului Poliției Locale

Iasi;

•    coordonează procesul de evaluare și apreciere a personalului și face propuneri de avansare sau promovare în grade și funcții;

•    execută controale tematice și de fond conform planificării aprobate de directorul general

•    îndeplinește orice alte atribuții stabilite de directorul general al Poliției Locale Iasi

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE Art. 27

(1)    Serviciul financiar - contabilitate este subordonat in mod nemijlocit directorului general al Politiei Locale Iasi

(2)    Personalul din cadrul Serviciului financiar - contabilitate are urmatoarele atribuții:

•    elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Politiei Locale Iasi pentru activitatea finanțată din bugetul local și pentru activitatea autofinanțată, având în vedere propunerile serviciilor/compartimentelor și obiectivele ordonatorului terțiar de credite, proiect care se înaintează spre aprobare Consiliului Local Iași;

•    face propuneri pentru repartizarea prevederilor din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate pe trimestre, precum și pentru retragerea sau modificarea acestora;

•    întocmește situațiile privind necesarul de credite bugetare lunare în vederea înaintării solicitărilor la Municipiul Iași;

•    ține evidența creditelor bugetare repartizate pentru activitatea finanțată din bugetul local și operează modificările ce intervin în cursul anului;

•    organizează și răspunde de organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv asupra operațiilor și obligațiilor patrimoniale de orice fel ale unității;

•    analizează legalitatea acțiunilor și operațiunilor cuprinse în documentele de cheltuieli și corecta lor încadrare pe subdiviziunile clasificației bugetare;

•    urmărește modul de executare a bugetului de cheltuieli asigurate din bugetul local și propune măsurile de luat pentru încadrearea acestora in creditele bugetare aprobate;

•    organizează și conduce evidența contabilă sintetică și analitică a fondurilor cu destinație

specială;

•    urmărește organizarea activității privind achizițiile de bunuri și servicii din punct de vedere a incadrarii in buget;

•    organizează și conduce evidența contabilă privind materialele, obiectele de inventar, mijloacele fixe, echipamentele, animalele;

•    organizează și conduce evidența contabilă privind decontările cu clienții, furnizorii, creditorii și debitorii, precum și a altor operațiuni;

•    întocmește execuția conturilor « plăți nete de casă și cheltuieli efective », atât pentru activitatea finanțată din bugetul local cât și pentru activitatea autofinanțată;

•    întocmește darea de seama contabilă în vederea prezentării în termenul stabilit de Municipiul

Iași;

•    organizează și îndrumă activitatea de inventariere a valorilor materiale și bănești existente în patrimoniul Poliției Locale Iasi;

•    efectuează controlul periodic al casieriei, informând conducerea unitătii în cazuri de abateri de la disciplina financiară, luând măsuri de recuperare a pagubelor;

• efectueaza controlul inopinat la gestiunile la care ori de cate ori exista indicii ca exista lipsuri sau plusuri in legatura cu patrimoniul institutiei ;

•    întocmește lucrările privind plata drepturilor salariale și a altor drepturi de personal pentru salariați, in conformitate cu deciziile emise de catre compartimentul de resort ;

•    facturează contravaloarea prestațiilor și asigură distribuirea facturilor către clienți în termenul stabilit prin contractele de prestări servicii;

•    ține evidența acordării și justificării avansurilor spre decontare și contabilitatea deplasărilor și verifică deconturile privind drepturile de deplasare pentru personalul unității;

•    achită drepturile banești pentru personal și întocmește borderouri, mandate poștale și ordine de plată pentru reținerea ratelor aferente popririlor înființate, a pensiilor de întreținere și depunerea la poștă în vederea expedierii;

•    efectueaza operațiuni de încasări și plăți în numerar și prin trezorerie;

•    răspunde de efectuarea plăților la investiții în limita sumelor prevăzute în lista de investiții, a creditelor bugetare deschise cu aceasta destinație și a disponibilităților din conturi;

•    răspunde de întocmirea și depunerea la trezorerie a documentațiilor privind deschiderea finanțării pentru obiectivele de investiții aprobate;

•    ține evidența operațiunilor privind executarea silită, asigurând evidența creditelor bugetare aprobate în acest sens, alimentarea și repartizarea pe compartimente, transmiterea către compartimente a cheltuielilor privind executarea silită, despăgubiri civile și onorarii stabilite în cadrul procesului penal și urmărirea recuperării acestora;

•elibereaza la cerere adeverinte de salariat in ceea ce priveste veniturile salariale, calitatea de asigurat sau orice alta solicitatare in legatura cu drepturile salariale;

•răspunde de reținerile efectuate pe statele de plată în conformitate cu legislația în vigoare;

•întocmește declaratia lunara 112 conform legislației, si o trasmite la termenul stabilit prin lege;

•elaborează, impreuna cu compartimentul de resort, pentru anul următor necesarul de credite la capitolul cheltuiele de personal (proiect) și necesarul de credite pentru luna următoare la același capitol și le transmite Serviciului buget din cadrul Municipilui Iași ;

•gestionează baza de date pentru completarea fișelor fiscale, răspunde pentru stabilirea corectă a deducerilor personale de bază și a deducerilor personale suplimentare prevăzute de lege;

•întocmește raportările statistice privind structura și salarizarea personalului in colaborare cu compartimentul de resort;

•îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducere.

(3) Conducatorul Serviciului Financiar -Contabilitate se subordoneaza nemijlocit directorului general

și are următoarele atribuții:

•    organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate financiar-contabilă a Poliției Locale Iasi;

•îndrumă, coordonează, răspunde și exercită controlul intern, asupra activității persoanelor din

subordine;

•    analizează, întocmește și propune proiectul de buget de venituri și cheltuieli, în conformitate cu obiectivele ordonatorului de credite, în scopul realizării atribuțiilor conferite de lege ;

•    urmărește și răspunde de operațiunile care stau la baza întocmirii balanței de verificare și întocmește bilanțul trimestrial și anual;

•    asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin acestuia, referitoare la aplicarea prevederilor legale privind salarizarea personalului, altele decât cele stabilite prin decizie de către compartimentul de resort;

•    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL RESURSE UMANE, PREGATIRE Art. 28

(1) Serviciul Resurse umane, Pregatire este subordonat in mod nemijlocit directorului general al Politiei Locale Iasi.

(2) Personalul din cadrul Serviciului Resurse umane, Pregatire desfasoara urmatoarele activitati:

• asigura gestionarea resurselor umane la nivelul institutiei in scopul implementarii politicii de personal stabilita de conducere, al respectarii prevederilor legale in materie, al pregatirii profesionale si evaluarii periodice a personalului, al implementarii conditiilor adecvate de muncă

•îndruma coordonatorii structurilor in vederea respectării prevederilor legale privind fișele posturilor pentru personalul din cadrul instituției;

•gestioneaza activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale salariaților;

•întocmește, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, proiecte de decizii de numire/încadrare, modificare sau încetare a raporturilor de muncă/serviciu;

•asigură aplicarea legislatiei privind salarizarea personalului (indexări, reincadrari, stabilire/modificări ale salariului de încadrare);

•organizează promovarea personalului, in conditiile legii;

•asigura evidența vechimii în muncă a salariaților ;

•urmărește desfășurarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți până la definitivarea în funcție publică;

•centralizează programarea și evidenta concediului de odihnă a salariaților instituției;

•asigură aplicarea corectă a prevederilor Legii nr.188/1999(r2) privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată si ale Legii nr. 53/2003(r);

•asigura evidența funcțiilor și a funcționarilor publici și comunică, pe portalul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, modificarile intervenite;

•gestioneaza dosarele profesionale ale salariatilor;

•întocmește raportări statistice specifice evidenței de personal;

•la solicitarea conducerii institutiei, elaborează lucrări privind evidența și mișcarea personalului;

•formuleaza raspunsuri la cereri, reclamații și sesizări directionate serviciului, spre competenta solutionare;

•eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat si vechimea in munca/specialitate a personalului institutiei;

•solicita eliberarea legitimatiilor de serviciu și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de ele;

•gestioneaza „Registrul general de evidență a salariaților”;

•participa la organizarea procesului de pregătire profesională;

•elaboreaza proiectul Programului anual de perfecționare a personalului din cadrul Politiei Locale Iasi;

•propune/elaborează materiale necesare pregătirii profesionale;

•colaboreaza cu alte structuri abilitate pe linia pregătirii personalului;

•asigura evaluarea cunoștințelor profesionale dobândite de salariati (prin examene, teste, probe practice) ;

•asigura arhivarea documentatiei proprie serviciului desfasurand activitati specifice in acest sens.

•îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege

(3) Compartimentul ISU si Protectia muncii

•colaborează cu persoana cu atribuții de medicina muncii în vederea asigurării examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlului medical periodic, examenului medical la reluarea activității;

•asigura evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, și să evalueaza riscurile ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă;

•colaboreaza cu serviciul medical in vederea intocmirii Programului anual de protecție a muncii;

•asigura auditare pe linia securității și sănătății în muncă la nivelul unității, ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă;

•asigura instruirea și formarea personalului în probleme de protecție a muncii, prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă și periodic) și, in limita fondurilor asigurate prin compartimentul de resort, prin cursuri de perfecționare;

•propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilități în domeniul protecției muncii, în funcție de necesitățile concrete;

•asigură distribuirea apei/ceaiului cald achizitionate de Biroul Achizitii-Administrativ, in perioade cu temperaturi extreme

•participa, prin persoana desemnata, la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

•colaboreaza cu serviciul medical pentru cunoașterea la zi a situației îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională și propunerea măsurilor de securitate corespunzătoare;

•propune sancțiuni pentru modul în care se respectă cerințele de securitate a muncii în organizarea și desfășurarea procesului de muncă la toate locurile de muncă;

•întocmește planul de evacuare în caz de incendii, asigură instruirea personalului asupra regulilor generale și specifice de prevenire și stingere a incendiilor;

•răspunde de aplicarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor la sediul instituției și a clădirilor din administrare;

•întocmește propuneri privind utilajele, materialele și accesoriile specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor la nivelul institutiei;

•asigură organizarea testarii psihologice anuală a personalului si a celei periodice pentru conducatorii autoturismelor apartinand institutiei.

(4) Conducatorul Serviciului Resurse umane.Pregatire se subordoneaza nemijlocit directorului general și are următoarele atribuții:

•    organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate de resurse umane si pregatire profesionala a Poliției Locale Iasi;

•    îndrumă, coordonează, răspunde și exercită controlul intern, asupra activității salariatilor din subordine;

•    propune modificări ale structurii organizatorice și a celei de personal in cadrul Poliției Locale Iasi, in functie de strategia stabilita și pregătește documentația necesară implementarii;

•    îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, Fisa postului sau dispuse de directorul general.

BIROUL PROCEDURI- JURIDIC Art. 29

(1)    Biroul Proceduri-Juridic este subordonat in mod nemijlocit directorului general al Politiei Locale Iasi

(2)    Personalul din cadrul Biroului Proceduri-Juridic indeplineste urmatoarele activitati:

Activitatea specifica domeniului « Proceduri » :

•    urmărește și înregistrează procesele-verbale de constatare și sancționare a contravenției în registrul tipizat special destinat;

•    inregistreaza procesele-verbale in format electronic (baza de date) ;

•    sorteaza corespondenta pentru: clasare/ retrimitere/raspuns ;

•    execută comunicarea proceselor-verbale catre contravenienti, când acestia nu au fost de fata la data întocmirii ;

inainteaza, catre alte structuri din cadrul Politiei Locale Iasi, procesele-verbale in vederea indeplinrii procedurii de comunicare, prin afisare la domiciliul contravenientilor, cand acestia au refuzat primirea procesului-verbal/ nu au fost de fata (procesele-verbale aflate in termenul legal de comunicare, retrimise de catre Oficiile Postale) ;

sprijina si alte institutii in vederea indeplinirii procedurii de comunicare prin afisare, a proceselor verbale intocmite in lipsa ;

•    trimite procesele-verbale, in termenul stabilit de art. 141 alin.7 din OG 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala catre DFPL si Primarii in vederea luarii in debit ;

•    claseaza procesele-verbale achitate (dovada achitarii o face contravenientul)/ a proceselor-verbale care nu respecta prevederile art.17 din OG 2/2001 si art.141 alin.7 din OG 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala (reprimite de la DFPL si Primarii) cat si a celor reprimite de la Oficiile Postale cu mentiunea destinatar mutat/necunoscut/expirat termenul de pastrare;

•    comunica intreaga documentatie, in vederea inaintarii in instanta, a proceselor-verbale contestate de catre petenti ;

•    comunica informatiile solicitate, lucratorilor din cadrul celorlalte servicii, in vederea rezolvarii sesizarilor primite spre rezolvare, cat si in vederea intocmirii comunicatelor de presa ;

•    indruma si consilieaza persoanele care se adreseaza institutiei, in vederea depunerii contestatiei impotriva proceselor-verbale ;

•    intocmeste saptamanal/lunar/trimestrial/anual sau ori de cate ori se solicita, sinteza cu situatia activitatilor desfasurate de catre politistii locali din cadrul Politiei Locale Iasi ;

•    tine evidenta topurilor de procese-verbale, inaintate tuturor politistilor locali din cadrul serviciilor Politiei Locale Iasi ;

•    preda catre Directia de Finante Publice Locale Iasi sumele de bani confiscate, de catre politistii locali, in urma masurilor legale luate

•    realizeaza activitatea de arhivare a tuturor documentelor din cadrul biroului

Activitatea specifica domeniului « Juridic » :

•    asigura si raspunde de corecta aplicare a legislatiei in activitatea Politiei Local Iasi

•    vizează pentru legalitate deciziile emise in temeiul art. 15 alin. 2 din HG 1332/2010 de catre directorul Politiei Locale Iasi si contractele in care Politia Locala Iasi este parte;

•    reprezinta Politia Locala Iasi in instantele de judecata si indeplineste toate actele de procedura, prevazute de NCPC si CPP (formuleaza cereri de chemare in judecata, intampinari, invoca exceptii, propune probe, formuleaza concluzii scrise, inainteaza documentele solicitate de catre instanta si formuleaza cereri privind caile de atac);

•    inainteaza cereri catre judecatorie in vederea reexaminarii masurilor contraventionale ;

•    promoveaza actiuni in instanta pe baza propunerilor justificate ale specialistilor din cadrul institutiei si cu aprobarea conducerii;

•    participă la întocmirea contractelor în care Poliția Locala Iasi este parte și le avizează din punct de vedere juridic;

formuleaza si promoveaza, in mod necesar si justificat, proiectele de modificare/completare a hotararilor de consiliu local ce intereseaza activitatea Politiei Locale Iasi.

•    sesizează conducerea Poliției Locale Iasi cu privire la nerespectarea legislației în vigoare, constatată în activitatea institutiei;

•    aduce la cunoștința celorlalte structuri, actele cu caracter normativ în vigoare si orice modificare a acestora;

•    comunica periodic, conducerii institutiei, stadiul dosarelor aflate pe rolul instantei de judecata ;

•    informeza, in timp util, conducerea institutiei si sefii de servicii, despre motivele respingerii actiunilor de catre instanta de judecata ;

•    ține evidența cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești;

•    rapunde la adrese/sesizari repartizate de catre conducerea institutiei.

•    asigura consultanta de specialitate pentru toate structurile si salariatii institutiei, in situatii ce au legatura cu atributiile de serviciu.

(3) Conducatorul Biroului Proceduri-Juridic se subordoneaza nemijlocit directorului general și are următoarele atribuții:

•    organizează, conduce și răspunde de întreaga activitate juridica cat si de activitatea specifica gestionarii proceselor-verbale de la nivelul Poliției Locale Iasi;

•    îndrumă, coordonează, răspunde și exercită controlul intern asupra activității salariatilor din subordine;

•    periodic, analizează și inainteaza conducerii propuneri de eficientizare a activitatii specifice,

•    îndeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege, Fisa postului sau dispuse de conducerea institutiei.

SERVICIUL LOGISTIC Art. 30

(1)    Serviciul Logistic se subordonează directorului general al Poliției Locale Iași si are in structura sa Biroul Dispecerat si Biroul Achizitii- Administrativ.

(2)    Biroul Dispecerat functioneaza neintrerupt, iar convorbirile dispecerului se înregistrează și se arhivează pe o perioadă de 30 de zile. Are, in subordinea sa, Compartimentul Managementul Traficului

(3)    Personalul din cadrul Biroului Dispecerat are următoarele atribuții:

-    asigura coordonarea activității personalului Politiei Locale Iasi și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Ministerului Administrației și Internelor a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

-    asigura intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

-    asigură supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare a sistemelor de alarmă și a camerelor video și dispune măsurile imediate pentru rezolvarea oricaror evenimente gestionate ;

-    asigură primirea rapoartelor de la personalul care acționează în teren și informează, ori de câte ori este nevoie, pe directorul general al Poliției Locale Iasi în legătură cu evoluția situației operative;

-    asigură transmiterea dispozițiilor conducerii Poliției Locale Iasi către structurile din subordine și urmărește executarea lor;

-    evaluează permanent situația din zona de responsabilitate și, atunci când este cazul, propune intrarea în acțiune a echipelor de intervenție;

-    asigură funcționalitatea mijloacelor de comunicații radio și fir, precum și a tehnicii de calcul destinate asigurării legăturilor/canalelor de comunicații cu structurile Poliției Locale Iasi;

-    implementează în bazele de date ale Poliției Locale Iasi elementele stabilite prin programele de aplicație specifice;

-    organizează și asigură funcționalitatea sistemului de evidență al documentelor în cadrul Poliției Locale Iasi

-    asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

(4)    Personalul din cadrul Compartimentului Managementul Traficului are următoarele atribuții:

-    urmaresc, acolo unde este cazul, lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe retelele stradale monitorizate, aflate in administrare, cu incadrarea in prescriptiile tehnice si in durata de executie a acestora;

-    asigura dispecerizarea intregii problematici privind asigurarea functionalitatii strazilor monitorizate (asfaltare, refacere marcaje rutiere, semnalizare rutiera etc..)

-    urmareste si asigura solutionarea operativa a diferitelor probleme si deficiente aparute in cadrul activitatilor specifice

-    asigura permanenta dispeceratului propriu, colaboreaza cu dispeceratul din cadrul Politiei Municipiului Iasi si cel al Politiei Locale Iasi, privind sesizarile cetatenilor referitoare la diferitele defectiuni, disfunctionalitati, avarii, distrugeri de echipamente de semaforizare ;

-    asigura monitorizarea traficului rutier si dispune masuri imediate de interventie, in situatia producerii unor evenimente rutiere soldate cu pagube materiale sau victime ;

-    prin dirijarea echipelor de interventie, ia masuri pentru indepartarea, din zona interdictiilor, a persoanelor care apeleaza la mila publicului ;

-    transmite, imediat, echipajelor din teren, cazurile de incalcare a normelor de circulatie privind oprirea si stationarea in zona de actiune a indicatoarelor rutiere ;

-    stocheaza si pune la dispozitia organelor abilitate imaginile inregistrate cu ocazia producerii unor evenimente ;

-    dirijeaza echipajele structurii de ordine publica, pentru a interveni in situatia constatarii unor acte de tulburare a ordinii publice sau in situatia distrugerii/sustragerii de bunuri din patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale ;

-    intocmesc propuneri pentru reparatii, reabilitare si intretinere a sistemului rutier al retelei stradale ;

-    urmaresc existenta mijloacelor de semnalizare a lucrarilor, precum si a obstacolelor aflate pe suprafata carosabila ;

-    urmaresc refacerea, dupa interventii, a suprafetei carosabile, in cazul lucrarilor edilitare (apa, gaz, electricitate etc.)

-    semnaleaza existenta de constructii, accese rutiere, panouri publicitare sau alte activitati private in zona drumurilor publice, neavizate sau care nu respecta prevederile legale si care afecteaza siguranta rutiera ;

-    asigura monitorizarea activitatilor din statiile mijloacelor de transport in comun, pentru imbunatatirea gradului de siguranta publica a cetatenilor.

(5)    Personalul din cadrul Biroului Achizitii-Administrativ răspunde de achizitii, de asigurarea condițiilor materiale necesare desfășurării activității celorlalte compartimente ale Poliției Locale Iasi si are, în principal, următoarele atribuții:

•răspunde de buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizarea rațională a consumabilelor și de evidența bunurilor mobile și imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor și obiectelor în folosință scurtă și de durată din dotarea instituției;

•ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, a combustibililor, apei, rechizitelor și a altor materiale și obiecte în folosință și consum;

•asigură asistența tehnică a instalațiilor aferente clădirilor din administrarea și folosința Poliției Locale Iasi

•propune reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției; urmărește realizarea lucrărilor respective și participă la recepționarea acestora;

•întocmește propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc și rechizite de birou și formularistică tipizate necesare Poliției Locale Iasi

•răspunde de depozitarea și conservarea materialelor, echipamentelor de birou și asigură distribuirea acestora compartimentelor instituției;

•înainteaza propuneri pentru planul de aprovizionare tehnico-materială privind utilajele, materialele, accesoriile și materialele specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare Poliției Locale Iasi;

•răspunde de derularea procedurii legale de achizitii la nivelul Politiei Locale Iasi ;

•întocmește documentația privind achizițiile de echipament, bunuri, materiale și servicii, obiecte de inventar și obiecte în folosință scurtă și de durată, rechizite, birotică, tipizate etc., urmărind derularea contractelor de achiziție, primirea, păstrarea și eliberarea acestora;

•urmărește derularea contractelor privind lucrările de întreținere și reparații curente a bunurilor, autovehiculelor și clădirilor din administrarea instituției;

•urmărește derularea contractelor privind utilitățile furnizorilor de apă-canal, energie electrică, gaze naturale, salubritate etc.;

•răspunde de exploatarea în condiții optime a aparatelor de copiat, a instalațiilor de aer condiționat și a centralelor și aparatelor telefonice fixe și mobile;

•face propuneri pentru efectuarea reparațiilor curente sau capitale la aceste imobile;

•asigura condiții pentru arhivarea în condiții legale a documentelor și actelor Poliției Locale Iasi;

•asigură achiziționarea de apa/ceai cald, in perioade cu temperaturi extreme

•asigură achiziționarea, evidența, păstrarea, depozitarea mijloacelor tehnice din dotarea Poliției Locale

Iasi;

•urmărește și răspunde de buna exploatare a aparatelor telefonice mobile, a stațiilor de radio emisie -recepție, mijloacelor auto, armamentului și muniției, a instalațiilor de sonorizare și înregistrarea video din dotare;

•coordonează activitatea parcului auto și a șoferilor, punând la dispoziție și deservind, cu autoturismele din dotare, întreaga activitate a instituției;

•asigură utilizarea și păstrarea corespunzătoare a ștampilelor și sigiliilor;

•răspunde de gestionarea, gospodărirea și întreținerea imobilelor, în care se desfășoară activitatea;

•face propuneri de valorificare și/sau scoatere din folosință a bunurilor din dotarea instituției;

•răspunde de organizarea accesului în incinta sediilor a salariaților și persoanelor din afară ;

•asigură paza generală a imobilelor, precum și serviciul de permanență, dacă este cazul;

•răspunde de exploatarea parcului auto din dotare în vederea satisfacerii cerințelor de transport pentru activitatea instituției în care sens :


asigură efectuarea reviziilor periodice și reparațiilor necesare la autoturismele din dotare ține evidența consumurilor de carburanți, lubrifianți și piese de schimb ia măsuri pentru folosirea rațională a acestora și încadrarea în normele de consum stabilite răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, în care scop ia măsuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite și asigurarea lor cu incuietori corespunzătoare

eliberează și calculează foile de parcurs pentru fiecare autoturism din dotare în parte, potrivit reglementărilor în vigoare

•întreține și asigură menținerea curățeniei, igienizarea grupurilor sanitare ;

•întreține și se ocupă cu gospodărirea terenurilor aferente instituției noastre;

•efectuează reparații la instalațiile sanitare, termice;

•întreține și efectuează reparații curente la autovehiculele unității

•participă la măsurile de ordine, prilejuite de unele manifestări sportive cu un anumit grad de risc

• organizează activitatea de secretariat și registratura instituției, în care scop :

-I- asigură primirea, înregistrarea și predarea corespondenței repartizate, precum și expedierea acesteia la destinatari

-I- înregistrează actele primite de la organele ierarhice și deciziile emise de conducere

-I- asigură multiplicarea actelor normative, ordinelor și altor reglementări ce privesc activitatea

Poliției Locale Iasi și răspunde de difuzarea operativă a acestora la compartimentele interesate, potrivit rezoluțiilor conducerii

-I- asigură activitatea de secretariat a conducerii .

•îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea institutiei.

SERVICIUL Nr.1- ORDINE PUBLICA Art. 31

(1)    Serviciul Nr. 1-Ordine publică se subordonează directorului general adjunct al Poliției Locale Iași

(2)    Personalul din cadrul Serviciului Nr. 1-Ordine publică are următoarele atribuții:

•menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;

•menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/ subdiviziunilor administrative - teritoriale sau a altor instituții/ servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;

•participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

•acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

•constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

•asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al Primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

•participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

•asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de consiliul local;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;

•execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

•participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

•cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

•asigură măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;

•verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind

funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

•asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

•aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

•cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public

•acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice.

(3) Șeful Serviciului Nr. 1-Ordine Publică se subordoneaza directorului general adjunct si are următoarele atribuții:

-    planifică itinerariile de deplasare a patrulelor și misiunile acestora;

-    evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor și sarcinilor încredințate și măsurile ce se impun pentru eficientizarea activității;

-    implementează în sistemul informatic propriu datele stabilite;

-    instruieste, la intrarea în serviciu, personalul cu sarcinile generale și specifice;

-    analizează, la ieșirea din serviciu a personalului, activitatea desfășurată;

-    apreciază prestația profesională a personalului din subordine;

-    asigură planificarea și repartizarea forțelor din subordine pe sarcini și misiuni;

-    informează pe adjunctul directorului general al Poliției Locale Iasi, in legatura cu aspectele de interes rezultate pe raza de competență și măsurile întreprinse sau preconizate;

-    asigură ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine publică, previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților, precum și alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local;

-    asigură însoțirea și protecția reprezentanților Primăriei sau a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni specifice;

-constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale Primarului Municipiului Iasi;

-participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

-intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

-acționează, împreună cu Poliția Română, Jandarmeria, Pompierii, Protecția Civilă și alte autorități prevăzute de lege la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

-comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

-    verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

-    sprijină Poliția Română în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

-    întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îî revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

-stabileste reguli cu privire la predarea - primirea armamentului și muniției, portul și folosirea acestora în timpul serviciului, precum și întreținerea și asigurarea deplinei lor securități când nu se află asupra personalului;

-    îndeplineste orice alte atribuții stabilite prin lege.

SERVICIUL Nr. 2-ORDINE PUBLICA. INTERVENTII Art. 32

(1)    Serviciul Nr. 2-Ordine publică. Intervenții se subordonează in mod nemijlocit directorului general adjunct al Politiei Locale Iasi

(2)    Personalul din cadrul Serviciul Nr. 2-Ordine publică. Intervenții are următoarele atribuții:

•    desfășoară activități de patrulare în vederea prevenirii comiterii de fapte antisociale;

•    interventia operativa pentru aplanarea scandalurilor publice, acte de tulburare gravă a ordinii;

•    reținerea și conducerea la sediul Poliției a elementelor infractoare identificate pe raza de competență;

•    menținerea legăturii permanente cu Dispeceratul unității, raportarea oricaror situații observate și a acțiunilor intreprinse;

•    acționarea cu mijloace de autoapărare din dotare pentru oprirea acțiunii infractorilor, a actelor de agresiune împotriva persoanelor și în cazul tulburării grave a ordinii publice;

•    intervenția în forță - care se executa numai cu aprobarea directorului general.

•    aplicarea normelor de protecție la intervenții, a folosirii mijloacelor de intervenție și creșterea nivelului de performanță în utilizarea acestora în raport cu prevederile Legii nr.155/2010 și a H.G. nr.1332/2010;

•    implicarea nemijlocita în folosirea mijloacelor de care dispun pentru acordarea primului ajutor politistilor locali răniți sau accidentați în timpul misiunilor sau la antrenamente;

•    păstrarea secretului misiunilor încredințate, a acțiunilor desfășurate, a metodelor și procedeelor de acțiune, precum și a indentitatii cadrelor;

•    participarea la misiuni și luarea măsurilor optime, in funcție de situația operativă, pentru sporirea eficienței muncii și asigurarea respectului legalității în executarea acestora;

•    informarea ierarhica, în cel mai scurt timp, despre orice situație nou apărută în timpul executării misiunilor, situație ce nu a fost prevăzută în cadrul instruirii sau în planul de acțiune;

•    utilizarea materialelor de intervenție cu care s-a realizat antrenamentul, cunoscute atât din punct de vedere al utilizării, cât și al performanțelor, si care pot sa asigure protectia identitatii lucratorilor, cat si a integritatii fizice a acestora;

•    întreține autovehiculele în stare optimă de funcționare indiferent de condițiile atmosferice, verifică starea acestora înainte de misiune,

•    utilizarea autovehiculului doar în scopuri aferente executarii serviciului; asigură autovehiculului, în timpul misiunii, pentru evitarea deteriorării acestuia și poziționarea acestuia astfel încât să se poată părăsi zona în cel mai scurt timp;

•    participă la executarea măsurilor stabilite în caz de catastrofe și calamități;

•    desfășoară activități de patrulare în vederea prevenirii comiterii de fapte antisociale pe raza de competență în zonele stabilite prin planul de patrulare;

•    intervin la solicitarea dispeceratului unității în cazul în care s-a declanșat alarma de antiefracție la obiectivele conectate la dispecerat;

•    efectuarea pregătirii fizică, teoretică și specifică intervenției și îndeplinirea sarcinilor stabilite în temele de pregătire; specializarea continuua în tehnici de abordare inter-personală;

•verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

•asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

•aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; •cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public

•    va executa orice alte activități dispuse de șeful serviciu și de conducerea Poliției Locale Iași.

SERVICIUL COMUNICARE Art. 33

(1)    Serviciul Comunicare se subordonează directorului general adjunct al Poliției Locale Iasi și are in structura sa Compartimentul Presa si Compartimentul Sectoriști.

(2)    Personalul din cadrul Compartimentului Presa are următoarele atribuții:

•planifică, organizează și asigură buna desfășurare a conferințelor de presă și a altor evenimente de interes public.

•planifică și organizează acțiuni de comunicare în vederea creșterii performanțelor, eficientei si eficacitatii Politiei Locale Iasi;

•coordoneaza si mediaza crizele de comunicare ce pot afecta increderea opiniei publice in actiunile Politiei Locale Iasi;

•efectuează sondaje în rândul populației privind eficiența Poliției Locale Iasi, deficiențe în activitate și măsuri de înbunătățirea activității;

•planifică, organizează și asigură buna desfășurare a conferințelor de presă și a altor evenimente de interes public;

•coordoneaza si mediaza crizele de comunicare ce pot afecta increderea opiniei publice in actiunile Politiei Locale Iasi;

•executa orice alte activitati ordonate de directorul general si directorul general adjunct;

•asigură legătura cu Poliția, Jandarmeria și alte entități cu care Poliția Locala Iasi intră în relații în stabilirea atribuțiilor funcționale;

•organizează audiențele susținute de directorul general și directorul general adjunct;

•elaborează proiectele documentelor de planificare a acțiunilor comune cu Poliția Româna și

Jandarmeria;

•elaborează proiectele documentelor de cooperare cu Poliția Româna și Jandarmeria;

•gestionează toate problemele de cooperare - conlucrare ale Poliției Locale Iasi;

•    asigură crearea unei baze de date pentru elaborarea programelor de prevenire a fenomenului antisocial; •desfășoară activități specifice ce urmăresc reconsiderarea locului și rolului acțiunilor preventive în

contextul general al activităților de limitare a faptelor antisociale;

•    promovează inițiative și generalizează rezultatele pozitive obținute;

•    promovează noi modalități de acțiune specifice poliției pentru reducerea vulnerabilității și asigurarea unui climat de siguranță în comunitate;

•colaborează cu alte structuri asigurând integrarea acestora în activitatea de prevenire a faptelor antisociale;

•inițiază propuneri de acte normative referitoare la activitatea de prevenire a faptelor antisociale ; •întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct.

(3) Personalul din cadrul Compartimentului Sectoriști are în principal următoarele atribuții:

•    acționează în scopul cunoașterii aspectelor de ordin comunitar și creării unui parteneriat între Poliția Locala Iași și comunitate pentru rezolvarea operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranță civică

•este prezent în fiecare zi minimum 6 ore, în zona de responsabilitate pentru a relaționa cu cetățenii, realizând cunoașterea populației sub aspectul structurii, obiceiurilor și tradițiilor locale, domiciliului și reședinței precum și a teritoriului din punct de vedere al locurilor și meediilor favorabile comiterii de infracțiuni;

•    stabilește legături permanente cu administratorii asociațiilor de proprietari, locatari, factorii responsabili din cadrul unităților de învățământ, societăților comerciale, organizațiilor neguvernamentale, administrației publice locale pentru identificarea măsurilor comune de prevenire și combatere a faptelor antisociale;

•    participă la ședințele asociațiilor de proprietari/locatari și alte evenimente importante pentru comunitatea din zona de responsabilități;

•    identifică și consiliază cetățenii care fac parte din categoriile cu grad mare de victimizare;

•    mediază și rezolvă conflictele interumane în limitele legale;

•    identifică și receptează problemele de ordin comunitar cum ar fi:

*prezența grupurilor de tineri în parcuri, scări de bloc, care tulbură ordinea și liniștea publică;

*prezența câinilor comunitari agresivi;

*lipsa iluminatului public;

*parcuri de joacă deteriorate;

*gropi în carosabil sau trotuare;

*lipsa trotuarelor sau a bordurilor;

*nesalubrizarea străzilor, aleilor și în zona de colectare a deșeurilor menajere (europubele);

*executarea de lucrări neautorizate în carosabil sau pe spațiul verde;

*lipsa capacelor de canalizare;

*autoturisme și tonete abandonate pe domeniul public;

*arbori uscați sau care necesită toaletare;

*spații verzi neîngrijite;

*construcții neautorizate pe domeniul public;

*deversarea de moloz, materiale de construcții sau reziduuri de orice fel pe domeniul public;

*parcarea autoturismelor în locuri nepermise prin HCLM Iași.

•    împreună cu instituțiile abilitate și/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiective îmbunătățirea siguranței publice și a persoanelor;

•    rezolvă reclamațiile și sesizările cetățenilor din conținutul cărora nu rezultă în mod evident elemente cu caracter penal;

•    culege date și informații utile muncii de poliție cu ocazia exercitării atribuțiilor de serviciu;

•    efectuează acte de constatare și după caz de sancționare în cazul infracțiunilor flagrante și contravențiilor; •verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

•asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

•aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale; •cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public

•    intervine la solicitările Dispeceratului Poliției Locale Iasi pentru intervenția la evenimentele semnalate prin 112, pe principiul '"cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine", indiferent de natura acestora și competența teritorială.

BIROUL PREVENIRE SI REGLEMENTARE PROBLEME CETATENESTI Art. 34

(1)    Biroul Prevenire si Reglementare Probleme Cetatenesti este subordonat in mod nemijlocit directorului general adjunct al Politiei Locale Iasi

(2)    Personalul din cadrul Biroului Prevenire si Reglementare Probleme Cetatenesti are următoarele atribuții:

a)    înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b)    cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

c)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din OUG nr. 97/2005(r) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, modificata și completata;

d)    cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

(3) Conducătorul Biroului Prevenire si Reglementare Probleme Cetatenesti are următoarele atribuții:

•organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale Iasi cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor;

•asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către funcționarii publici din Poliția Locala Iasi, din subordine, a actelor normative ce reglementează activitatea de evidență a persoanelor;

•asigură cunoașterea și respectarea întocmai, de către întreg personalul Poliției Locale Iasi, a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

•participă, alături de conducerea poliției locale, la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii de cărți de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

•colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

•urmărește și răspunde de punerea în aplicare de către funcționarii publici din Poliția Locală Iasi, din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

•ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

•planifică și organizează acțiuni de comunicare în vederea creșterii performanțelor, eficientei si eficacitatii Politiei Locale Iasi;

•efectuează sondaje în rândul populației privind eficiența Poliției Locale Iasi, deficiențe în activitate și măsuri de înbunătățirea activității;

•executa orice alte activitati ordonate de directorul general al institutiei.

BIROUL PROTECTIA MEDIULUI Art. 35

(1)    Biroul Protectia Mediului este subordonat in mod nemijlocit directorului general adjunct al Politiei Locale Iasi.

(2)    Personalul din cadrul Biroului Protectia Mediului are următoarele atribuții:

a)    controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;

b)    sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c)    participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

d)    identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e)    verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f)    verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;

g)    verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit

legii;

h)    verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i)    verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;

j)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - i), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

(3) Conducătorul Biroului Protecția Mediului are următoarele atribuții:

•    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului poliției locale cu atribuții în verificarea și asigurarea respectării legii în domeniul protecției mediului, conform atribuțiilor prevăzute de lege;

•    asigură cunoașterea și aplicarea, de către subordonați, a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

•    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•    ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

•    stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

•    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

•    informează de îndată conducerea institutiei despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

•    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

•    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct

SERVICIUL SIGURANTA CIRCULATIEI Art. 36

(1)    Serviciul Siguranța Circulației se subordonează in mod nemijlocit directorului general adjunct al Poliției Locale Iași si are, in subordinea sa, Biroul Reglementare Siguranța Rutieră.

(2)    Personalul din cadrul Serviciului Siguranta Circulației are următoarele atribuții:

•    Asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;

•    Participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;

•    Sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;

•    Acordă sprijin unităților teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;

•    Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

•    Cooperează cu unitățile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/ utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind parcarea autovehiculelor în parcările cu plata și de reședință;

•    Propune șefului serviciului, în situații deosebite, luarea unor masuri de închidere, restricționare a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public.

(3) Conducatorul Serviciului Siguranta Circulatiei are următoarele atribuții

•    Stabilește, în colaborare cu șeful serviciului rutier al Inspectoratului de Poliție al Județului Iași, itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

•    Organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice;

•    Asigură continuitate dispozitivului rutier în zona de competență, pe bază de grafice de control, întocmite în colaborare cu șeful serviciului rutier, al I.P.J. Iași;

•    Coordonează activitatea personalului din subordine la acțiuni proprii și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

•    Propune șefului serviciului rutier, al Inspectoratului de Poliție al Județului Iași, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementare, cum ar fi închiderea, restricționarea pentru anumite categorii de participanți la trafic a circulației, în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

•    Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației rutiere;

•    Asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență și, periodic, instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație și, cu precădere, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze participanților la trafic;

•    Ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care execută activități în domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

•    Ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și asigură punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

•    Organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

•    analizează, lunar, activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe drumurile publice;

•    Ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

•    Întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct

•    Informează de îndată conducerea Poliției Locale Iași despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de asigurare și menținere a fluenței și siguranței circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență;

•    Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului blocat / ridicat ca urmare a staționării neregulamentare;

•    Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•    Analizează, săptămânal și lunar, activitatea personalului din subordine;

•    Întreprinde măsuri ferme și eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile și îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    Evaluează performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine, conform normelor metodologice în vigoare;

•    Verifică legalitatea documentelor de constatare(proceselor verbale de constatare a contravențiilor) de către personalul din subordine;

•    Efectuează instructajul zilnic al polițiștilor locali care intră în serviciu și analizează rezultatele obținute de către aceștia la ieșirea din serviciu;

•    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiunilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

•    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia la cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilități și atribuții;

•    Propune documente tipizate și documente de uz intern pentru eficientizarea activitatii biroului pe care îl conduce;

•    Verifică și soluționează, în limitele legii cererile, petițiile, reclamațiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârșirea unor acte sau fapte de natură contravențională conform competențelor stabilite prin lege;

•    Monitorizează aplicarea prevederilor si dispozițiilor legale de către personalul din subordine, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al municipiului Iași;

•    Cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului a autovehiculelor abandonate pe domeniul public;

•    Actualizează permanent situația autovehiculelor abandonate sau fără stăpân/expuse la vânzare de pe raza municipiului Iași;

•    Monitorizează aplicarea prevederilor si dispozițiilor legale de către personalul din subordine, privind vehiculele expuse la vânzare pe domeniul public;

•    Face propuneri către comisia municipală de circulație;

•    Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•    Analizează săptămânal și lunar activitatea personalului din subordine;

•    Întreprinde măsuri ferme și eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile și îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    Evaluează performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine, conform normelor metodologice în vigoare;

•    Verifică corectitudinea documentelor de constatare (proceselor verbale de constatare a contravențiilor) intocmite de către personalul din subordine;

•    Efectuează instructajul zilnic al polițiștilor locali care intră în serviciu și analizează rezultatele obținute de către aceștia la ieșirea din serviciu;

•    Reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiunilor de serviciu și a mandatului care i s-a încredințat de către conducerea acesteia;

•    Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia la cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor de serviciu sau în afara acestora chiar dacă nu vizează exact domeniul în care are responsabilități și atribuții;

•    Verifică și soluționează, în limitele legii cererile, petițiile, reclamațiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârșirea unor acte sau fapte de natură contravențională conform competențelor stabilite prin lege.

(4)    Personalul din cadrul Biroului Reglementare Siguranța Rutieră are următoarele atribuții:

Participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

•    Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli privind funcționarea semafoarelor de pe raza municipiului Iași;

•    Verifică integritatea indicatoarelor și a marcajelor și sesizează nereguli privind starea acestora pe raza municipiului Iași ;

•    Acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

•    Urmărește materializarea în teren a hotărârilor Comisiei municipale de circulație, legate de semaforizare și semnalizare;

•    Face propuneri către comisia municipală de circulație privind amplasarea de indicatoare rutiere, înființarea/desființarea trecerilor pentru pietoni, stații de autobus;

•    Verifică existența avizelor/autorizatiilor pentru executarea lucrărilor în partea carosabilă;

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;

•    Cooperează cu unitățile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/ utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare

•    Constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;

•    Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

•    Actualizează permanent situația autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe raza municipiului Iași;

•    Cooperează cu unitățile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului autovehiculului abandonat pe domeniul public;

•    Identifică autovehiculele expuse la vânzare pe domeniul public al municipiului Iași în alte locuri decât cele special amenajate, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a acestor autovehicule;

(5)    Conducatorul Biroului Reglementare Siguranța Rutieră are următoarele atribuții

•    Asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legislației

rutiere;

•    Ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care execută activități în

domeniul circulației pe drumurile publice să poarte uniforma specifică cu înscrisuri și însemne distinctive, conform prevederilor legale;

•    Ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine

și asigură punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

•    Organizează și execută controale asupra activității desfășurate de efectivele din subordine;

•    analizează, lunar, activitatea desfășurată de personalul din subordine în domeniul circulației pe

drumurile publice;

•    Ia măsuri pentru ca personalul din subordine să execute sarcinile ce îi revin în conformitate cu

prevederile legale, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

•    Întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct

•    Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•    Analizează, săptămânal și lunar, activitatea personalului din subordine;

•    Întreprinde măsuri ferme și eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile și îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    Evaluează performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine, conform normelor metodologice în vigoare;

•    Verifică legalitatea documentelor de constatare(proceselor verbale de constatare a contravențiilor) de către personalul din subordine;

•    Efectuează instructajul zilnic al polițiștilor locali care intră în serviciu și analizează rezultatele obținute de către aceștia la ieșirea din serviciu;

•    Propune documente tipizate și documente de uz intern pentru eficientizarea activitatii biroului pe care îl conduce;

•    Verifică și soluționează, în limitele legii cererile, petițiile, reclamațiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârșirea unor acte sau fapte de natură contravențională conform competențelor stabilite prin lege;

•    Face propuneri către comisia municipală de circulație;

•    Conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•    Analizează săptămânal și lunar activitatea personalului din subordine;

•    Întreprinde măsuri ferme și eficiente pentru ca întreg personalul să execute sarcinile și îndatoririle de serviciu, să aibă o conduită civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•    Evaluează performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici din subordine, conform normelor metodologice în vigoare;

•    Verifică corectitudinea documentelor de constatare (proceselor verbale de constatare a contravențiilor) intocmite de către personalul din subordine;

•    Efectuează instructajul zilnic al polițiștilor locali care intră în serviciu și analizează rezultatele obținute de către aceștia la ieșirea din serviciu;

•    Verifică și soluționează, în limitele legii cererile, petițiile, reclamațiile ale persoanelor fizice/juridice privind săvârșirea unor acte sau fapte de natură contravențională conform competențelor stabilite prin lege.

SERVICIUL CONTROL URBANISM. AFISAJ STRADAL Art. 37

(1)    Serviciul Control Urbanism. Afisaj stradal este subordonat in mod nemijlocit directorului general adjunct al Politiei Locale Iasi.

(2)    Personalul din cadrul Serviciului Control Urbanism. Afisaj stradal are urmatoarele atributii:

a) efectueaza controale pentru identificarea lucrarilor de constructii executate fara autorizatie de construire sau desfiintare, dupa caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;

b)efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;

c) verifica respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurare a activitatii economice;

d) participa la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fara autorizatie pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;

e) constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii si inainteaza procesele-verbale de constatare a contraventiilor, in vederea aplicarii sanctiunii.

(3) Conducatorul Serviciului Control Urbanism. Afisaj stradal se subordonează directorului general

adjunct și are următoarele atribuții:

a)    organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Poliției Locale Iasi cu atribuții în verificarea și menținerea disciplinei în construcții, respectiv în verificarea respectării normelor legale privind afișajul stradal;

b)    asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

c)    asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

d)    asigură și răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului;

e)    gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

f)    informează de îndată conducerea Poliției Locale Iasi despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

g)    analizează lunar activitatea personalului din subordine;

h)    desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

i)    întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct

j)    constata si aplica sanctiuni contraventionale conform art. 26, 27 si 28 din Legea nr. 50/1991(r).

BIROUL CONTROL ACTIVITATI COMERCIALE Art. 38

(1)    Biroul Control Activitati Comerciale este subordonat in mod nemijlocit directorului general adjunct al Politiei Locale Iasi.

(2)    Personalul din cadrul Biroului Control Activitati Comerciale are următoarele atribuții:

a)    acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

b)    verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;

c)    verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;

d)    verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e)    verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

f)    verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

g)    identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h)    verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

i)    cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j)    verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

k)    verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l)    constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor prevăzute la lit. a) - j), stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

m)    zilnic efectuează controale în piețe pe linia modului de respectare a regulilor de comerț;

n)    cooperează cu polițiștii locali ce execută serviciul în piețele agroalimentare din municipiul Iași, târgul de cherestea, bazar, târgul de mașini, oborul de animale și acordă sprijin în vederea luării măsurilor legale în cazul în care au fost încălcate prevederile HCLM Iași, pe această linie;

o)    execută acțiuni, cu efective mărite, ce au loc în piețe, punând la dispoziție mijlocul de transport din dotare în vederea ridicării mărfurilor confiscate și a predării acestora;

p)    urmărește modul de întreținere a curățeniei și a gospodăririi piețelor atât în interior, cât și în exteriorul acestora luând măsuri acolo unde se încalcă prevederile HCLM Iași nr. 172/2002, completata si modificata

r)analizează evoluția fenomenului antisocial și a formelor de manifestare;

(3) Conducătorul structurii de activitate comercială are următoarele atribuții:

•organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Politiei Locale Iasi cu atribuții în verificarea activității comerciale;

•asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce reglementează activitatea compartimentului;

•asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

•ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

•stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

•gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

•informează de îndată conducerea Politiei Locale Iasi despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului și ține evidența acestora;

•analizează lunar activitatea personalului din subordine;

•desfășoară activități pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

•întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă directorului general adjunct.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGATIILE POLITISTILOR LOCALI DIN CADRUL POLITIEI LOCALE IASI

Art. 39

(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul local are urmatoarele drepturi principale:

a) sa efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia in urmatoarele situatii: exista indicii clare ca s-a savarsit, se savarseste sau se pregateste savarsirea unei infractiuni sau persoana participa la manifestari publice organizate in locuri in care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase;

b) sa invite la sediul Politiei Locale persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si a motivului invitatiei;

c) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru identificarea, urmarirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natura penala sau contraventionala;

d) sa poarte si sa foloseasca, in conditiile prezentei legi si numai in timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de aparare si interventie din dotare;

e) sa circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, in timpul serviciului, in zona de competenta, cu mijloacele de transport in comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel;

f) sa foloseasca forta, in conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifica utilizarea acesteia, in cazul nerespectarii dispozitiilor pe care le-a dat in exercitarea atributiilor de serviciu;

g) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;

h) sa conduca la sediul Politiei Locale sau al unitatilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Romane pe cei care prin actiunile lor pericliteaza integritatea corporala, sanatatea sau viata persoanelor, ordinea publica ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 12 ore din momentul depistarii, ca masura administrativa.

(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, in conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. In acest scop, Politia Locala sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala, dupa caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne incheie protocoale de colaborare in care se reglementeaza infrastructura de comunicatii, masurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitatii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

(3) Pentru contributii deosebite la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru indeplinirea exemplara a atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, in conditiile stabilite prin

Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale.

(4) Pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu, polițistului local ii poate fi asigurata asistența juridica, in limita a 1000 RON, prin fonduri alocate de catre consiliul local

Art. 40

Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali:

(1)    Recompensarea polițiștilor locali se realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și în societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază în îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate în zona de competență a poliției locale.

(2)    Recompensele au caracter moral sau material, după caz.

(3)    Recompensarea polițiștilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor.

(4)    La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri în acest sens se au în vedere următoarele elemente:

a)    comportamentul polițistului local;

b)    prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atribuțiilor/misiunilor;

c)    efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalți polițiști locali;

d)    posibilitatea ca recompensa acordată să determine eficientizarea activității polițistului local.

(5)    Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:

a)    ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior - precedă acordarea unei alte recompense. Se

acordă pe timpul perioadei cât sancțiunea își produce efectele și determină încetarea imediată a acestora. Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea disciplinară ce urmează a fi ridicată sau de către noul șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. În situația în care polițistul local a fost mutat, ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care îndeplinește funcția similară celui care a aplicat sancțiunea disciplinară;

b)    felicitările - pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a atribuțiilor și a misiunilor și

se aduc la cunoștință individual sau în fața personalului;

c)    titlurile de onoare - se conferă polițiștilor locali pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și

pentru merite deosebite în îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

d)    însemnele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea, și diplomele de merit - se

acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-artistice și sociale cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misiuni;

e)    recompensele materiale - se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate

exemplare în activitate, în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

(6)    Polițiștii locali au dreptul la despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Asigurarea acestora implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție locală.

(7)    Despăgubirile se acordă, în limita bugetului aprobat de Consiliul Local Iasi, pentru următoarele categorii de riscuri:

a)    rănirea polițistului local si acopera toate cheltuielile legate de:

*    tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

*    tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

*    protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din străinătate;

*    transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația o impune.

b)    invaliditate de gradul I;

c)    invaliditate de gradul II;

d)    invaliditate de gradul III;

e)    deces - despagubirea constă într-o sumă de până la 20.000 euro (echivalentul în lei la data plății) și se plătește familiei polițistului local decedat.

f)    prejudicii aduse bunurilor- despagubirea nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere. Nu se acordă în cazul în care prejudiciul este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat.

În situația producerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la lit. b) - d), polițistului local i se acordă, în limita bugetului aprobat de consiliul local și despăgubiri în sumă de până la:

*10.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul I;

*8.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

*6.000 euro, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-lea.

(8)    Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament-cadru constituie forme de sprijin cu destinație specială si se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte.

(9) Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri sau asistenta juridica, în temeiul prezentului

regulament-cadru, autoritățile administrației publice locale vor iniția demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art. 41

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:

a)    sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, prevazute de Constitutia Romaniei (r) si

de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;

b)    sa respecte principiile statului de drept si sa apere valorile democratiei;

c)    sa respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale

si locale;

d)    sa respecte si sa aduca la indeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;

e)    sa respecte prevederile prezentului Regulament de Organizare si Functionare al Politiei Locale Iasi si prevederile Regulamentului intern al Politiei Locale Iasi,

f)    sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;

g)    sa isi decline, in prealabil, calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia

situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare, politistul local este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de Politie Locala din care face parte;

h)    sa intervina si in afara orelor de program, in limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor de serviciu, in raza teritoriala de competenta, cand ia la cunostinta de existenta unor situatii care justifica interventia sa;

i)    sa se prezinte de indata la sediul Politiei Locale sau acolo unde este solicitat, in situatii de catastrofe,

calamitati ori tulburari de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si in cazul instituirii starii de urgenta ori a starii de asediu sau in caz de mobilizare si de razboi;

j)    sa respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobandite in timpul desfasurarii

activitatii, in conditiile legii, cu exceptia cazurilor in care indeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvaluirea acestora;

k)    sa manifeste corectitudine in rezolvarea problemelor personale, in asa fel incat sa nu beneficieze si nici sa

nu lase impresia ca beneficiaza de datele confidentiale obtinute in calitatea sa oficiala.

(2)    La incetarea raporturilor de serviciu sau de munca, personalul Politiei Locale Iasi are obligatia de a preda, de indata, uniforma, insemnele, echipamentul de protectie si documentele de legitimare.

(3)    Incetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, in termen de

5 ani de la absolvirea programului de formare initiala, atrage plata de catre acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada ramasa.

Art. 42

(1) Politistului local îi este interzis:

a)    sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare propaganda in favoarea acestora;

b)    sa exprime opinii sau preferinte politice la locul de munca sau in public;

c)    sa participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic;

d)    sa adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;

e)    sa efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert ori sa participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitatii de actionar;

f)    sa exercite activitati de natura sa lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a institutiei din care face parte;

g)    sa detina orice alta functie publica sau privata pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant, a activitatilor de cercetare stiintifica si creatie literar-artistica;

h) sa participe la efectuarea oricarei forme de control in vreo entitate publica sau privata, in cazul in care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natura contrara activitatii specifice de politie;

i) sa provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, in scopul obtinerii de la acestea ori de la o terta persoana de informatii sau marturisiri;

j) sa primeasca, sa solicite, sa accepte, direct sau indirect, ori sa faca sa i se promita, pentru sine sau pentru altii, in considerarea calitatii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) sa rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau sa intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri, in scopurile prevazute la lit. j);

l) sa colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) sa redacteze, sa imprime sau sa difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau

ilegal.

(2) Politistul local cu functie de conducere raspunde pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat sa verifice daca acestea au fost transmise si intelese corect si sa controleze modul de aducere la indeplinire.

(3) Politistul local cu functie de conducere este obligat sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, in vederea imbunatatirii activitatii Politiei Locale in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.

(4) Politistul local raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi exercita atributiile de serviciu. Incalcarea de catre politistul local a atributiilor de serviciu angajeaza raspunderea sa disciplinara, patrimoniala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii.

(5) Politistul local are obligatia sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului Politiei Locale si/sau autoritatilor publice.

Art. 43

(1) In indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege, personalul Politiei Locale isi exercita competenta pe raza unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde isi desfasoara activitatea.

Art. 44

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul contractual care executa activitati de paza are urmatoarele atributii specifice:

a) verifica, în timpul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, existenta si starea încuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de pazasi alarmare si ia, în caz de nevoie, masurile care se impun;

b) cunoaste prevederile legale privind accesul în obiective si regulile stabilite în planurile de paza;

c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a permis accesul în incinta, pe baza documentelor stabilite,

sa se deplaseze numai în locurile pentru care au primit permisiunea de acces;

d) nu paraseste postul încredintat decât în situatiile si conditiile prevazute în consemnul postului;

e) verifica obiectivul încredintat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce

incendii, explozii sau alte evenimente grave. În cazul în care acestea s-au produs, ia primele masuri de salvare a persoanelor si a bunurilor, precum si pentru limitarea consecintelor acestor evenimente si sesizeaza organele competente;

f) în cazul savârsirii unei infractiuni flagrante, ia masuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei

Române competente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu permite patrunderea în câmpul infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie competenta, întocmind totodata proces-verbal cu cele constatate;

g) face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale.

Art. 45

(1) Persoanele cu funcții de conducere colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a lucrărilor ce intră în competența lor, precum și a altor sarcini potrivit nevoilor unității.

(2) Totodată au obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea acesteia.

CAPITOLUL V

DOTAREA SI FINANTAREA POLITIEI LOCALE IASI UZUL DE ARMA

Art. 46

(1)    Politia Locala Iasi poate detine, administra si/sau folosi, dupa caz, in conditiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastra, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru exercitarea atributiilor prevazute de lege.

(2)    Proprietatea asupra oricaror bunuri materiale din dotarea Politiei Locale apartine unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia celor inchiriate, luate in administrare sau in folosinta de la alte entitati publice sau private, dupa caz.

(3)    Echipamentele, mijloacele, uniformele si insemnele distinctive ale Politiei Locale Iasi sunt personalizate si cuprind obligatoriu denumirea unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se organizeaza si functioneaza.

(4)    Politia Locala poate constitui, in conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale, dispecerate pentru coordonarea activitatii personalului si interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date in competenta.

Art. 47

(1)    Personalul Politiei Locale este dotat cu uniforma, insemne distinctive si, dupa caz, cu:

a)    arme letale de aparare si paza sau arme neletale destinate pentru autoaparare;

b)    mijloace individuale de aparare, interventie si imobilizare prevazute.

(2)    Politia Locala Iasi este autorizata sa procure si sa detina arme letale de aparare si paza si arme neletale destinate pentru autoaparare, precum si munitia corespunzatoare, pentru inarmarea personalului propriu, in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)    Politistii locali care au obtinut certificatul de absolvire a programului de formare initiala, precum si personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat professional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi dotati cu arme letale de aparare si paza sau cu arme neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 48

(1)    Politistului local si personalului contractual din Politia Locala, li se asigura gratuit uniforma si echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplinesc, iar in cazul in care, ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus imbracamintea ori alte bunuri personale, au dreptul la înlocuirea acesteia.

(2)    Politistii locali cu drept de a purta uniforma vor beneficia de compensarea in bani a contravalorii echipamentului neachizitionat, care se atribuie potrivit normativelor de echipament stabilite in anul respectiv. Suma alocata anual pentru achizitionarea echipamentului fiecarui politist local, va fi stabilita la inceputul anului, prin decizia directorului executiv, in functie de bugetul de venituri si cheltuieli.

(3) Uniforma personalului, forma si continutul insemnelor, precum si ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevazute in Anexele la prezentul Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi.

(4)Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Politiei Locale Iasi- institutie publica cu personalitate juridica se asigura din subventii de la bugetul local si venituri proprii.

Art. 49

(1) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoaparare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, catuse, casti, scuturi de autoprotectie, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.

(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care: a) intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane; b) blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie, incearca sa patrunda, patrund fara

drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii;

c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;

d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistilor locali,

numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistilor locali.

(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale politistilor locali. Orice actiune in public se face prin anuntare: „Politia!”

(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.

Art. 50

(1) Politistul local dotat cu arme letale de aparare si paza poate face uz de arma in caz de legitima aparare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza, dotat cu arme letale de aparare si paza, poate face uz de arma in caz de legitima aparare ori stare de necesitate potrivit legii.

(3) In sensul prezentei legi, prin uz de arma se intelege tragerea cu arma letala de aparare si paza asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

(4) Atunci cand folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrangere nu a dat rezultate, politistul local poate face uz de arma in indeplinirea atributiilor de serviciu, in urmatoarele situatii:

a) pentru asigurarea apararii oricarei persoane impotriva unor violente iminente, prin care se poate provoca moartea sau ranirea grava ori care constituie amenintare grava asupra vietii sau integritatii corporale a unei persoane;

b) pentru imobilizarea unei persoane care, dupa comiterea unei infractiuni prin violenta, se opune sau incearca sa fuga, iar ramanerea acesteia in stare de libertate poate pune in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor.

(5) Uzul de arma se face numai dupa somatia „Politia, stai!”. In caz de nesupunere, se someaza din nou prin cuvintele: „Stai, ca trag!”. Daca cel in cauza nu se supune nici de aceasta data, se someaza prin tragerea focului de arma in sus, in plan vertical.

(6) In cazul in care, dupa executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana in cauza nu se supune, se poate face uz de arma impotriva acesteia.

(7) Uzul de arma, in conditiile si in situatiile prevazute de alin. (4)—(6), se face in asa fel incat sa duca la imobilizarea celor impotriva carora se foloseste arma, tragandu-se, pe cat posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.

(8) In cazurile de legitima aparare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de aparare si paza, fara somatie, daca nu exista timpul necesar pentru aceasta.

Art. 51

(1) Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta ierarhic. Imediat ce va fi posibil, raportul se intocmeste in scris. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane, fapta se comunica de indata procurorului competent, potrivit legii.

Art. 52

(1) Se interzice folosirea mijloacelor prevazute:

a) impotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcina si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor in care acestia savarsesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata ori integritatea corporala a persoanei;

b) in situatiile in care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

(2) Folosirea mijloacelor prevazute in Legea nr. 295/2004 pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de prezenta lege, inlatura caracterul penal al faptei.

(3) Persoanelor ranite li se da primul ajutor si se iau imediat masuri pentru acordarea ingrijirilor medicale.

Art. 53

(1) Procurarea de arme și muniții pentru dotarea personalului propriu al poliției locale precum si evidența și modul de păstrare și asigurare a securității acestora se face în condițiile Legii nr. 155/2010, ale HG nr. 1332/2010, ale Legii nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament-cadru.

Art. 54

(1)    În exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali și personalul contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local pot purta în timpul serviciului o singură armă din dotare, precum și cantitatea de munitie alocata fiecarei arme.

(2)    Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titular, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 33 alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 55

(1) În vederea asigurării manipulării armamentului din dotare în condiții de securitate, Politia Locala Iasi este obligata:

a) să desfășoare activități de verificare a personalului dotat cu arme și muniții, precum și a stării tehnice a armelor și a munițiilor, în condițiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 56

(1) Conducerea Poliției Locale trebuie să ia măsurile ce se impun pentru organizarea unei evidențe riguroase a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului și a structurilor proprii, păstrarea în condiții de deplină siguranță, portul, manipularea și folosirea lor în strictă conformitate cu dispozițiile legale, în scopul prevenirii pierderii, sustragerii, înstrăinării, degradării și producerii de accidente sau orice alte evenimente negative, potrivit legilor, ordinelor și instrucțiunilor de specialitate în vigoare.

Art. 57

(1)    Locurile de păstrare a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului Politiei Locale Iasi, precum și gestionarea materialelor respective se stabilesc la începutul fiecărui an calendaristic și ori de câte ori este necesar.

(2)    Dotarea individuală a personalului și asigurarea cu armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor, ale tabelelor de înzestrare și cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.

Art. 58

(1)    Odată cu primirea armamentului, a muniției și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă, personalul se instruiește de către șefii nemijlociți asupra modului de predare-primire, purtare și păstrare, funcționare, asupra regulilor de mânuire, a condițiilor legale în care se poate face uz de armă și a măsurilor de prevenire și limitare a accidentelor.

(2)    Înaintea și după executarea misiunilor, a ședințelor de pregătire și tragere, de instrucție și a altor activități la care se folosesc armamentul și munițiile se verifică existența și starea tehnică a acestora, precum și modul cum sunt cunoscute și respectate regulile de păstrare, purtare și manipulare a lor.

Art. 59

(1) Personalul care are în dotare armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și cel care participă la exploatarea acestor categorii de bunuri materiale este obligat să respecte regulile prevăzute în precizările și dispozițiile tehnice specifice, precum și pe cele stabilite în documentația tehnică a fiecărui mijloc în parte. Pe timpul îndeplinirii misiunilor personalul este obligat să manifeste maximum de vigilență în scopul înlăturării oricărei posibilități de sustragere, înstrăinare sau folosire de către persoane neautorizate ori de producere a unor accidente sau alte evenimente negative.

Art. 60

(1)    Armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special destinate, care prezintă o deplină siguranță și au amenajate dulapuri rastel, fișete sau lăzi din metal, prevăzute cu un sistem de închidere sigură, încuiate și sigilate.

(2)    Un rând de chei de la sistemul de închidere a acestor încăperi se păstrează permanent, în plicuri sau cutii sigilate, la personalul responsabilizat in acest sens.

Art. 61

(1)    Încăperile destinate păstrării armamentului, munițiilor și mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă trebuie prevăzute cu gratii și grilaje, montate la toate ferestrele și ușile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site metalice. În situația în care ușile de acces sunt confecționate din metal de cel puțin 5 mm grosime, nu este obligatorie montarea grilajelor.

(2)    Ușile și grilajele sunt prevăzute cu câte două încuietori sigure.

(3)    Grosimea barelor gratiilor și a grilajelor trebuie să fie de minimum 10 mm, iar dimensiunile maxime ale ochiurilor acestora de 150 x 150 mm. Gratiile și grilajele trebuie să fie încastrate în zid, iar balamalele se montează astfel încât să nu permită scoaterea lor.

(4)    Zilnic, la începutul și la terminarea programului de lucru, gestionarii bunurilor materiale verifică starea sigiliilor și a sistemului de alarmă.

(5)    Conducerea Politiei locale Iasi este obligata să facă demersurile legale, conform competențelor, pentru asigurarea condițiilor de păstrare regulamentare pentru armament și muniții.

Art. 62

(1) Ușile de acces în depozitele, magaziile și încăperile unde se păstrează armament, muniții și mijloace cu acțiune iritant-lacrimogenă, precum și ferestrele acestora trebuie prevăzute cu sisteme de alarmă contra efracției.

(2) Sistemele de alarmare trebuie cuplate la camera ofițerului de serviciu.

Art. 63

(1)    Pe timpul cât nu se află asupra polițiștilor locali și asupra personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, armamentul și muniția din dotarea individuală, precum și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în încăperi special amenajate sau la ofițerul de serviciu. Armamentul se păstrează în rastele, fișete sau lăzi metalice prevăzute cu tabele aprobate de șefii polițiilor locale, ce cuprind seria armamentului și deținătorul.

(2)    Muniția se păstrează în încăperi separate de armament, în lăzi metalice prevăzute cu încuietori adecvate. În documentul de predare-preluare a serviciului de zi se consemnează cantitativ armamentul și muniția existente la ofițerul de serviciu.

(3)    Acolo unde nu se pot asigura încăperi separate, muniția și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în aceeași cameră cu armamentul, în lăzi metalice separate, având grosimea pereților de cel puțin 3 mm, prevăzute cu încuietori sigure. Mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se păstrează în ambalajele originale.

Art. 64

(1)    Distribuirea armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea personalului poliției locale cu drept de utilizare a acestor mijloace de apărare, precum și retragerea acestora se fac, indiferent de situație, pe bază de tichet înlocuitor, semnătură în registrul special destinat și/sau documente justificative.

(2)    Predarea armamentului și a munițiilor se face numai personalului nominalizat sau înlocuitorilor de drept ai acestuia.

Art. 65

(1)    Tichetele înlocuitoare pentru predarea-preluarea armamentului și a munițiilor din dotarea individuală a personalului se iau în evidență în registrele special destinate lucrului cu documente clasificate.

(2)    Tichetele înlocuitoare se eliberează separat pentru predarea-preluarea armamentului, respectiv a munițiilor din dotare, și cuprind următoarele mențiuni: denumirea Poliției Locale Iasi, gradul, numele și prenumele polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local, tipul și seria armei, respectiv numărul de cartușe, semnătura directorului general, cu ștampila unității, precum și semnătura de primire a posesorului.

(3)    Cu ocazia inventarierii documentelor clasificate, la controale, convocări și alte asemenea activități, se verifică existența și starea tichetelor și se iau măsuri de înlocuire a celor necorespunzătoare.

Art. 66

(1)    Portul armamentului, al munițiilor și al mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotarea individuală a personalului este permis numai în interes de serviciu, cu aprobarea conducerii institutiei.

(2)    La terminarea misiunii sau a serviciului, armamentul, munițiile și mijloacele cu acțiune iritant-lacrimogenă se predau persoanelor responsabilizate de la care au fost primite.

Art. 67

(1)    La uniforma de serviciu, pistolul se poartă, în mod obligatoriu, numai în toc, pe centură.

(2)    Încărcătoarele cu cartușe se păstrează unul introdus în pistol, iar celălalt în locașul prevăzut din tocul de purtare.

Art. 68

(1)Pierderea, sustragerea, înstrăinarea, degradarea sau folosirea abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă din dotare constituie evenimente deosebite, abateri de la normele legale, ordinea interioară și disciplină, care atrag, potrivit legii, după caz, răspunderea materială, disciplinară sau penală.

(2)Cazurile de pierdere, sustragere, înstrăinare, degradare sau folosire abuzivă a armamentului, a munițiilor și a mijloacelor cu acțiune iritant-lacrimogenă se raportează imediat, pe cale ierarhică, iar șefii compartimentelor funcționale, împreună cu persoanele desemnate, dispun măsuri de cercetare pentru elucidarea completă a cazurilor și sancționarea celor vinovați, potrivit competențelor.

Art. 69

(1)Șeful poliției locale dispune retragerea armamentului și a munițiilor din dotarea personalului care se află în cercetare penală, dacă se constată că prezintă pericol pentru siguranța proprie sau a altor persoane ori în alte situații care impun această măsură.

Art. 70

(1)Poliția locală care deține bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și a informațiilor secret de stat trebuie să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și sistemele de alarmă împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora.

Art. 71

(1) Normele de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local sunt prevăzute în

Anexa nr. 3.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.72 Directorii general si general adjunct, șefii de servicii și birouri, pe baza atribuțiilor cuprinse în prezentul regulament, vor stabili sau completa, după caz, prin fișa postului, sarcinile de serviciu pentru fiecare post în parte, urmarind o încărcătură judicioasă a acestora conform pregătirii profesionale și funcției.

Art.73 Permanent, directorii general si general adjunct, șefii de servicii și birouri vor studia, analiza și propune măsuri pentru eficientizarea activității instituției.

Art.74 Furnizarea datelor legate de activitatea instituției se face numai cu aprobarea directorului general al Politiei Locale Iași sau a directorului general adjunct rămas la comandă, prin purtătorul de cuvant al instituției sau lucrătorul desemnat de conducerea Poliției Locale Iași.

Art.75 Pentru îmbunătățirea activității instituției, în funcție de evoluția situației operative de pe raza municipiului Iași, directorul general al Poliției Locale Iași, poate emite Dispoziții de zi, cu respectarea legilor în vigoare și în legătură cu serviciul.

Art.76 Anexele nr. 1 - 3

functionare .


fac parte integrantă din prezentul Regulament-cadru de organizare si

Art.77 Prezentul Regulament poate fi modificat, în funcție de necesități și cerințe, cu aprobarea directorului general al Poliției Locale Iași.

DIRECTOR GENERAL,

Grumeza Georgel

ANEXA 1 - la Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi

Articolele din care se compune uniforma polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local și durata maximă de uzură


Nr.

crt.

Denumirea articolului

Durata maximă de uzură

- an -

1

Costum de vară

2

2

Costum de iarnă

3

3

Șapcă pentru costum de vară

2

4

Șapcă pentru costum de iarnă

3

5

Basc

2

6

Șepcuță cu cozoroc

2

7

Pălărie (femei)

2

8

Căciulă

3

9

Cravată

1

10

Fular

3

11

Cămașă

1/2

12

Cămașă-bluză

1

13

Scurtă de vânt

2

14

Pulover

2

15

Costum de intervenții de vară

2

16

Costum de intervenții de iarnă

2

17

Pelerină de ploaie

3

18

Geacă/Scurtă îmblănită

3

19

Mănuși din piele

3

20

Pantofi de vară de culoare neagră

1

21

Pantofi de iarnă de culoare neagră

2

22

Ghete/Bocanci din piele de culoare neagră

2

23

Centura din piele

6

24

Curea din piele

6

25

Portcarnet

6 |

26

Portbaston din piele

6 |

27

Emblema pentru șapcă, basc, căciulă, pălărie și șepcuță

1 |

28

Ecuson

1 |

29

Insignă pentru piept

1 |

30

Epoleți

31

Portcătușe din piele

6 |

32

Fes

1 |

33

Vestă

1 |

34

Tricou

1/2 |

NOTE:

1.    Însemnele distinctive se asigură pentru fiecare articol de echipament (haină, cămașă-bluză, scurtă de vânt, scurtă îmblănită, pulover, pelerină de ploaie).

2.    După expirarea duratei de uzură sau după încetarea raporturilor de muncă, articolele de uniformă nu pot fi înstrăinate.

ANEXA 2 - la Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi

Descrierea uniformei de serviciu, a legitimației de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local

A. Uniforma de serviciu

Uniforma de serviciu pentru personalul poliției locale este confecționată în varianta vară-iarnă și se compune din:

1, 2. Haina/Sacoul se confecționează din stofă/tergal de culoare neagră, în varianta de vară, respectiv iarnă.

Croiala este dreaptă, puțin cambrată în talie (pentru a acoperi în întregime bazinul). Se încheie la un rând de nasturi.

Spatele hainei se confecționează din două bucăți, având cusătura pe mijloc, fără șliț. Are în partea inferioară, lateral, două buzunare ascunse, prevăzute cu clapă.

Haina/Sacoul este prevăzută/prevăzut pe umeri cu platcă pentru epoleți. Haina/Sacoul se poartă cu cămașă de culoare bleu și cravată de culoare neagră.

Pantalonul, în varianta vară-iarnă, se confecționează din aceleași materiale ca și haina, fiind de culoare neagră, cu vipușcă de culoare gri inclusă în cusătură. Are croiala dreaptă, fără manșetă, lungimea poate ajunge până la partea superioară a tocului încălțămintei, iar lărgimea ei este între 210 - 250 mm, în raport cu talia.

Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale și un buzunar la spate, închis cu clapă și nasture.

Pantalonul se confecționează cu betelie obișnuită și este prevăzut cu 4 găici lungi de 70 mm și late de 20 mm, prinse în partea superioară prin cusătura beteliei, iar în partea inferioară prinse cu nasture de format mic, astfel încât pantalonul să permită portul centurii a cărei lățime este de 50 mm.

Fusta, în variantă de vară, se confecționează, din același material ca și haina, fiind de culoare neagră. Croiala este dreaptă, lărgimea stabilindu-se în raport cu talia, iar lungimea este de 50 milimetri sub rotula genunchiului. Se poartă în locul pantalonului numai la costumul de vară.

3, 4. Șapca se confecționează din același material cu costumul de vară sau de iarnă, după caz.

Calota șepcii este de formă ovală, cu distanța de 20 mm între diametrul lățimii și diametrul lungimii, este întinsă cu ajutorul unei sârme din oțel, pentru a-și menține forma.

Banda are diametrul ce rezultă din mărimea șepcii și se confecționează din carton tare.

Pe partea exterioară a benzii se aplică o bandă de culoare gri țesută cu frunze de stejar. Șapca este căptușită cu țesătură de culoare asortată calotei.

Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovalizată, și se fixează la șapcă, înclinat.

Șapca este prevăzută deasupra cozorocului cu un șnur dublu de culoare neagră. Capetele șnurului sunt prinse pe linia colțurilor cozorocului cu câte un buton de culoare galbenă. Șapca are aplicată, în față - la centru - pe bandă, emblema.

Cozorocul de la șapca șefului poliției locale este prevăzut cu 3 rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de servicii cu două rânduri de frunze de stejar, pentru șefii de birouri și compartimente cu un rând de frunze de stejar, iar pentru funcționarii publici de execuție acesta este simplu.

Frunzele de stejar se confecționează din metal de culoare gri-argintiu.

5.    Bascul se confecționează din stofă tip postav, este de culoare neagră, iar în lateral, pe partea stângă, se aplică emblema.

6.    Șepcuța cu cozoroc se confecționează din țesătură tip bumbac (tercot) de culoare neagră. Calota se confecționează în clini și are inscripționat pe mijlocul ei "POLIȚIA LOCALĂ".

La spate este prevăzută cu un sistem reglabil de strângere.

În față, sub inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", este aplicată emblema pentru coifură.

7.    Pălăria pentru persoanele de sex feminin se confecționează din material textil (fetru) de culoare neagră; deasupra borului se montează o bandă pe care se aplică emblema specifică.

8.    Căciula este de culoare neagră, confecționată din stofa tip postav, prevăzută cu două clape din blană naturală de ovine.

Clapa din față este rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu doi nasturi și o bentiță pentru încheierea acestora deasupra capului sau sub bărbie.

La mijlocul clapei din față se aplică emblema.

Căciula este căptușită cu țesătură, asortată la culoarea calotei.

Pentru șeful poliției locale, blana de la căciulă este din astrahan (caracul).

9.    Cravata se confecționează din țesătură tip mătase și este de culoare neagră.

10.    Fularul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră.

11.    Cămașa se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu; mâneca este scurtă sau lungă.

Se poartă cu cravată sub veston sau scurtă de vânt.

12.    Cămașa-bluză se confecționează din țesătură tip bumbac (poplin sau tercot) de culoare bleu, închisă la gât și încheiată cu 5 nasturi; în partea superioară are două buzunare cu burduf și clape care se încheie cu câte un nasture de format mic.

Cămașa este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Cămașa-bluză se poartă deschisă la gât (sau cu cravata), cu partea inferioară introdusă în pantaloni sau în fustă. Poate fi purtată și sub haină, cu cravată.

13.    Scurta de vânt se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră.

Se poartă deschisă la gât, putând fi purtată și închisă datorită croiului cu revere răsfrânte; se încheie cu fermoar pe interior și la 4 nasturi pe exterior.

În partea de jos și la mâneci este prevăzută cu elastic.

Scurta de vânt este prevăzută cu două buzunare oblice ascunse, care se încheie cu fermoar, iar deasupra acestora, în partea superioară, sunt prevăzute cu banda reflectorizantă de 10 mm. Pe interior, în partea dreaptă, este prevăzută cu un buzunar care se încheie cu un nasture.

Scurta de vânt este prevăzută pe umeri cu platcă pentru epoleți.

Spatele este confecționat din 3 părți, una în partea de sus și două în partea de jos, prevăzute cu pense.

Lungimea trebuie să depășească talia cu 100 - 120 mm.

14.    Puloverul se confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare neagră cu anchior, cu sau fără mâneci.

Pe spatele mânecii sunt prevăzute cotiere din același material. La 5 cm de umeri pe mânecă se aplică

ecusonul "POLIȚIA LOCALĂ".

15.    16. Costumul de intervenție vară/iarnă este compus din bluzon și pantalon și se confecționează din material textil (tercot), de culoare neagră.

Bluzonul este confecționat la partea superioară a spatelui și piepților cu platcă matlasată și se încheie cu fermoar. Este prevăzut cu două buzunare cu clapă pe părțile superioare ale piepților.

Gulerul este tip tunică.

Mâneca este prevăzută cu manșetă și bazoane de protecție în dreptul coatelor. Pe mâneca dreaptă se aplică un buzunar cu clapă.

Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă -umăr.

Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în ghete/bocanci. În regiunea genunchilor și la partea superioară a reperelor spate este prevăzut cu bazoane. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

Costumul de intervenție pentru iarnă este dublat cu material nețesut, termoizolant.

17. Pelerina de ploaie are croiala tip raglan și este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi purtată și închisă.

Se încheie în față la un rând cu 4 nasturi ascunși, iar ajustarea în talie se face cu ajutorul unui cordon cu două catarame din metal sau înlocuitori.

Mâneca are croială raglan. Pelerina este prevăzută cu două buzunare așezate oblic (ascunse) cu nasturi (de 170 - 180 mm lungime și de 40 mm lățime) sub guler și se prinde cu 3 nasturi mici.

Gluga este confecționată din același material.

Pelerina de ploaie este de culoare neagră și se confecționează din material textil impermeabil.

În partea stângă sus are o bentiță cusută în exterior (lungă de 100 mm și lată de 30 mm) și prinsă cu un nasture sub rever, pe care se aplică tresele pentru ierarhizare.

18.    Scurta îmblănită se confecționează din tercot impermeabilizat, de culoare neagră, ușor matlasată, cu mesada detașabilă, de culoare asortată cu fața scurtei.

Modelul este tip sport, se încheie cu fermoar în interior și cu butoni în exterior, are guler pe gât, prevăzut cu șnur ascuns.

În talie și în partea de jos, pentru ajustare pe corp, este prevăzută tot cu șnur ascuns. Lateral (stânga-dreapta), în partea de jos, sunt dispuse două buzunare aplicate, drepte, cu clape care se încheie cu nasturi. În partea de sus (stânga-dreapta) va fi prevăzută cu buzunare drepte cu clape care se închid cu nasturi.

Pe clapa buzunarului de sus, din partea stângă, este prevăzută o bentiță (100 mm lungime și 30 mm lățime) cusută în partea dinspre umăr și prinsă cu un nasture în partea interioară, pe care se aplică tresele de ierarhizare.

Scurta îmblănită este prevăzută cu platcă pentru epoleți.

Lărgimea scurtei îmblănite se stabilește în raport cu talia, acoperind în întregime bazinul.

19.    Mănușile sunt din piele de culoare neagră.

20.    21. Pantofii sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, fără ornamentație, și se încheie cu șireturi. Pentru sezonul de vară se pot confecționa pantofi perforați, iar pentru femei aceștia pot avea decupaj.

22.    Bocancii sau ghetele sunt din piele de culoare neagră, prevăzuți cu bombeuri, au talpă și tocuri din cauciuc și se încheie cu șireturi sau cu fermoar.

23.    Centura este de culoare neagră, fără diagonală, are lățimea de 50 mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie. Pentru cei din domeniul rutier centura este de culoare albă, fără diagonală, are lățimea de 50 de mm și se încheie cu o cataramă din metal de culoare argintie.

24.    Cureaua este din piele de culoare neagră.

25.    Portcarnetul se confecționează din piele sau din înlocuitori, de culoare neagră, și se compune din două fețe prinse printr-un burduf. Partea din spate se rabatează sub formă de capac și se încheie în față printr-un buton sau tic-tuc. Se poartă fixat pe centură prin două găici.

26.    Portbaston din piele

27.    Emblema se aplică pe articole de coifură de către personalul poliției locale cu drept de a purta uniformă. Se confecționează din metal de culoare argintie sau material textil pe fond bleu, de formă ovală, cu diametrul de 40 de mm, la mijloc având stema României, încadrată cu frunze de stejar.

Pentru șeful poliției locale, adjunctul și șefii de servicii emblema este încadrată cu 3 rânduri de frunze de stejar, este bombată, având în centrul său stema României, și are imprimată în relief, în partea superioară, inscripția de culoare albă "ROMÂNIA", iar în partea inferioară "POLIȚIA LOCALĂ".

28.    Ecusonul pentru mânecă se confecționează din material textil, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se scrie "ROMÂNIA". Se poartă pe brațul stâng de către întregul personal cu drept de uniformă și se aplică la 5 cm de cusătura umărului.

29.    Insigna pentru piept se confecționează din metal, pe fond de culoare bleu, având în partea superioară inscripția "POLIȚIA LOCALĂ", sub care este trecut numele localității, la mijloc stema României, încadrată cu un rând de lauri, iar în partea inferioară se înscriu numărul matricol și inscripția "ROMÂNIA".

30.    Epoleții sunt confecționați din material textil, de culoare neagră, cu margine gri-argintiu, pe care sunt aplicate gradele profesionale.

31.    Portcătușe din piele

32.    Fesul se confecționează din fire acrilice de culoare neagră.

33.    Vesta multifuncțională se confecționează din material textil de culoare neagră.

34.    Tricoul se confecționează din tricot de bumbac de culoare neagră. Croiala este cu guler sau la baza gâtului, are mâneca scurtă și este prevăzut pe umeri cu epoleți din material fond.

B.    Legitimația de serviciu

Legitimația de serviciu se confecționează din imitație de piele (ecologică), cu dimensiunile de 200 x 80 mm, cu deschidere pe verticală, cuprinzând următoarele mențiuni:

a)    rândul întâi central - tricolorul României, încadrat într-un chenar dreptunghiular cu dimensiunile de 5 x

65 mm;

b)    în partea de sus central, rândul al doilea - ROMÂNIA, sub denumirea țării - JUDEȚUL;

c)    rândul al treilea - COMUNA/ORAȘUL/MUNICIPIUL/SECTORUL; ’

d)    rândul al patrulea, aliniat stânga - POLIȚIA LOCALĂ;

e)    rândul al patrulea, aliniat stânga LEGITIMAȚIE;

f)    rândul al cincilea categoria de personal din care face parte deținătorul (POLIȚIST LOCAL/FUNCȚIONAR PUBLIC/PERSONAL CONTRACTUAL);

g)    rândul al șaselea aliniat stânga - numărul legitimației;

h)    după aceasta se înscriu, unele sub altele, numele și prenumele deținătorului, numărul matricol, data emiterii legitimației, semnătura șefului poliției locale din care face parte deținătorul și ștampila structurii;

i)    în colțul din dreapta jos va fi aplicată fotografia deținătorului;

j)    în partea inferioară a legitimației se alocă 6 spații orizontale pentru aplicarea vizelor anuale care se semnează de către șeful poliției locale.

Fotografia titularului utilizată are dimensiunile de 3 cm x 4 cm și este executată color (în uniforma de serviciu/sau într-o ținută decentă, pentru persoanele încadrate în poliția locală care nu poartă uniformă).

C.    Însemnele distinctive de ierarhizare

În raport cu funcțiile îndeplinite, însemnele distinctive de ierarhizare au următoarele forme și mărimi:

a)    șeful poliției locale - 3 stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

b)    adjunctul șefului - două stele tip octogon metalice sau textile, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezate pe epolet;

c)    șeful de serviciu - o stea tip octogon metalică sau textilă, cu lățimea de 25 mm, de culoare gri-argintiu, așezată pe epolet;

d)    șeful de birou sau compartiment - 3 trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

e)    funcționarul public superior - două trese din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezate paralel pe epolet, având între ele o distanță de 3 mm;

f)    funcționarul public principal - o tresă din metal sau textil, de culoare gri-argintiu, în formă de V, cu lățimea de 5 mm, așezată pe epolet;

g)    funcționarul public asistent - epolet fără tresă.

ANEXA 3- la Regulamentul de organizare si functionare a Politiei Locale Iasi

Norme de dotare cu armament și mijloace specifice de protecție a polițiștilor locali și a personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor de interes local


Nr.

crt.

Denumirea

materialelor

U/M

Criterii de dotare și mod de repartizare

1.

Pistol

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

2.

Pistol cu muniție

neletală

Cpl.

Câte unul pentru 40 - 60% din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

3.

Cartuș pentru pistol

Buc.

Câte 24 pentru fiecare pistol

4.

Cartuș pentru pistolul cu gaze

Buc.

Câte 30 pentru fiecare pistol cu gaze

5.

Baston pentru autoapărare

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

6.

Baston cu șoc electric

Buc.

Câte unul pentru 40 - 60% din efectivele de polițiști locali cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază, ce execută misiuni cu un grad scăzut de risc

7.

Portbaston

Buc.

Câte unul pentru fiecare baston din cauciuc

8.

Cătușă pentru mâini

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice

9.

Portcătușe

Buc.

Câte unul pentru fiecare cătușă

10.

Pulverizator de mână cu substanță iritant-lacrimogenă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice și fiecare personal contractual care desfășoară activități de pază

11.

Vestă (ham) cu

elemente

reflectorizante

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

12.

Costum (bluză +

pantaloni) de

protecție împotriva ploii, cu elemente reflectorizante

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

13.

Costum de protecție pentru iarnă (scurtă matlasată și pantaloni)

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și în domeniul mediului, care execută misiuni în teren

14.

Costum de protecție pentru vară (bluză + pantaloni)

Cpl.

15.

Mănuși albe

Per.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

16.

Scurtă

reflectorizantă

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice

17.

Vestă pentru protecție împotriva frigului

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice care execută misiuni în teren

18.

Fluier

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice, precum și în domeniul pazei bunurilor care execută misiuni în teren

19.

Radiotelefon

portabil

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice, al circulației pe drumurile publice/ personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni

20.

Portcarnet

Buc.

Câte unul pentru fiecare polițist local/ personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local care execută misiuni în teren

21.

Uniformă de serviciu

Cpl.

Câte unul pentru fiecare polițist local/ personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor de interes local

49