Hotărârea nr. 271/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Poliţiei Locale Iasi la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional pentru anul 2015”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Poliției Locale Iași la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 7492 din 14.08.2015, emis de catre Poliția Locală Iași privind aprobarea participării Poliției Locale Iași la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”

Având în vedere prevederile art. 13 lit. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aurotitățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului și al unitatilor administrative-teritoriale;

Având în vedere Ordinul nr. 609/2015 al Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Poliției Locale lasi la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”.

Art.2 Se aprobă casarea autoturismelor uzate, din parcul propriu al Poliției Locale Iasi, conform Anexei 1, care cuprinde datele de identificare ale acestora și care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea a trei autoturisme noi prin “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național pentru anul 2015”.

Art. 4 Se aprobă utilizarea cuantumului total al primei de casare solicitat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculelor noi se suporta din bugetul Politei Locale Iasi.

Art. 5 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Poliției Locale Iași, Direcției Economice si de Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de catre Poliția Locală Iași.

Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 271 din 31 august 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 271 din 31 august 2015