Hotărârea nr. 270/2015

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi reactualizat

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 2.1.3 a H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand în vedere Nota de fundamentare intocmita de către Directia Tehnica si Investitii, inregistrata sub nr. 77392/ 26.08.2015;

Avand în vedere adresele nr. 56098/04.08.2015 și nr. 70281/31.07.2015; intocmite de către Serviciul juridic - Compartimentul de aplicare a legilor proprietății;

Avand în vedere dispozitiile art. 36 alin.(3) lit.c) coroborat cu dispozitiile art.37 din Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand în vedere prevederile Legii Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/ 1996, republicată;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 24/2007 republicată privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

Avand în vedere dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se modifică și se completează Anexa 2.1.3 din cadrul H.C.L. nr. 10/2015 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași reactualizat, ca urmare a măsurătorilor efectuate în teren, conform planurilor de amplasament anexate, astfel:

a)    - poziția nr. 56 ,,teren aferent loc de joacă strada Egalității nr. 30, bl. 802" va avea suprafața de 555,00 mp, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- poziția nr. 345 ,,teren aferent loc de joacă strada Toma Cozma nr. 11, bl. 568 " va avea suprafața de 680,00 mp, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

b)    Se completează inventarul domeniului public al Municipiului Iași Anexa 2.1.3 cu următoarele terenuri:

-    teren în suprafață de 308,00 mp, situat în Iași, Stradela Grădinari nr. 27, Cvartal 4 parcela CAT 474, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafață de 150,00 mp, situat în Iași, strada Milcov nr. 26, bl. 1204, Cvartal 5 parcela CAT 297, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-    teren în suprafață de 200 mp, situat în Iași Strada Profesor Inculeț nr. 21, bl. 681 Cvartal 62, parcela CR 3152 conform Anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Copie dupa prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului lasi, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției Tehnice și investiții, Instituției Arhitectului Șef - Serviciul GIS - Cadastru si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și de către Direcția Tehnică și Investiții - Biroul Administrare Mediu Urban.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărari va fi asigutrată de Centrul de informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 270 din 31 august 2015

3 / 3 la H.C.L. nr. 270 din 31 august 2015