Hotărârea nr. 27/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în sedinta extraordinară în data de 13 februarie 2015,

Având în vedere ,initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarare,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică -Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi,

Având în vedere referatul de specialitate nr.10629 /03.02.2015 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale

Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr.27 din 19 ianuarie 2015,

Având în vedere Fundamentarea Bugetului De Venituri Si Cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Citadin S.A. Iasi,

Având în vedere Bugetul De Venituri Si Cheltuieli pe anul 2015 cu anexele 1, 2 ,5 al S.C. Citadin S.A. Iasi,

Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile Legii contabilitătii nr.82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;

Având in vedere prevederile ORDINULUI nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexelor de fundamentare a acestuia publicat in Monitorul Oficial nr. 823 din 23 decembrie 2013;

Având in vedere prevederile O.G.26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; aprobat

de Legea 47/2014 si modificata prin Ordonanța De Urgență nr. 88 din 23 decembrie 2014 ,

Având in vedere prevederile Legii nr 186 - legea bugetului pe anul 2015 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 960 din data de 30 decembrie 2014,

Având in vedere prevederile nr 187 - legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 publicata in Monitorul Oficial nr 961 din 30 noiembrie 2014,

Având in vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International,

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,

Având în vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă,

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE :

Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI cuprins in anexele 1, 2 si 5 care fac parte integrantă din prezenta hotarare.

(2)    Se aprobă „Estimarea bugetelor de venituri si cheltuieli, pentru anii 2016-2017 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI.”

(3)    In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati .

Art.2 Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Directiei Economice si Finantelor Publice Locale Iasi, S.C. Citadin S.A. Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de S.C. Citadin S.A. Iasi.

Aducerea la cunostiintă publică a prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetateni .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Calin Scripcaru


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

consilieri

locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 27 din 13 februarie 2015

Operatorul economic.S.C. CITADIN S.A. IASI

Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C

Cod unic de înregistrare....15946407.

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

2015

%

7=6/5

Aprobat

Preliminat / Realizat

conform

HG/Ordin

comun

conform

Hotararii

C.A.

0

1

2

3

4

4a

5

6

7

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

32 612.70

31 808.00

33 880.85

106.52

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din

2

32 512.70

31 731.54

33 780.85

106.46

a)

cdainrep:roducția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

24 322.33

23 249.34

25 079.85

107.87

a1)

din vânzarea produselor

4

208.45

285.33

300.00

105.14

a2)

din servicii prestate

5

24 105.08

22 940.85

24 753.85

107.90

a3)

din redevențe și chirii

6

6.80

5.57

7.00

125.67

a4)

alte venituri

7

2.00

17.59

19.00

108.02

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

9

(cR1d.

1s0u+bRvedn.1ți1i,)c, fd. ipnrecavered:erilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

1.19

1.19

2.00

168.07

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

8 138.74

8 414.80

8 632.00

102.58

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

50.44

66.21

67.00

101.19

f1)

din amenzi și penalități

15

36.87

49.70

50.00

100.60

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

13.57

16.51

17.00

102.97

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

100.00

76.46

100.00

130.79

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

60.00

43.18

60.00

138.95

d)

din dobânzi

26

40.00

33.28

40.00

120.19

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

31 712.70

30 908.00

32 880.85

106.38

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

31 592.70

30 773.54

32 750.85

106.43

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

22 154.38

21 456.68

22 687.47

105.74

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

19 790.38

19 123.40

20 084.47

105.03

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

14 030.38

13 378.93

13 854.47

103.55

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4 100.00

4 100.00

4 100.00

100.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

450.00

509.54

450.00

88.31

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3 560.00

3 525.00

3 560.00

100.99

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

150.00

104.60

130.00

124.28

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1 350.00

1 350.00

1 800.00

133.33

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

160.00

189.87

200.00

105.34

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

378.00

393.84

408.00

103.60

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

250.00

254.53

260.00

102.15

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

8.00

6.77

8.00

118.17

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

8.00

6.77

8.00

118.17

c)

prime de asigurare

45

120.00

132.54

140.00

105.63

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

1 986.00

1 939.44

2 195.00

113.18

a)

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78),

cheltuieli cu colaboratorii

47

20.00

16.98

20.00

117.79

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

-0.36

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

20.00

23.70

25.00

105.49

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

20.00

23.70

25.00

105.49

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

13.00

8.00

13.00

162.50

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

3.00

3.00

3.00

100.00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

10.00

5.00

10.00

200.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

1.00

0.35

0.00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2.00

1.39

2.00

143.88

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2.00

1.39

2.00

143.88

-interna

65

2.00

1.39

2.00

143.88

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

35.00

35.39

35.00

98.90

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

40.00

36.53

40.00

109.50

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

55.00

14.62

60.00

410.40

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15.00

14.62

20.00

136.80

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

40.00

40.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli (inchirieri utilaje)

78

1 800.00

1 802.84

2 000.00

110.94

B C

(Rd.

heltuieli cu impozite, taxe și văisăminte asimilate

80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

183.47

121.48

190.00

156.40

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de expioataie a iesuiseioi mineiaie

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele

81

38.47

35.06

40.00

114.09

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

145.00

86.42

150.00

173.57

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

86

7 754.85

7 746.52

8 120.26

104.82

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

5 745.50

5 737.20

6 104.26

106.40

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

5 695.50

5 686.81

6 054.26

106.46

a) salarii de bază

89

4 445.50

4 445.50

4 776.76

107.45

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

1 250.00

1 241.31

1 277.50

102.92

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

50.00

50.39

50.00

99.23

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

93

l,- ctiuchmetoedidfiecăcrieleșăș,i cfo. mLeplgeiitănrril.e1u9l3te/2ri0o0a6re, ,cudinmcoadrifeic: ările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

50.00

50.39

50.00

99.23

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,

103

C4

aCdhmelitnuiisetlriaatoferrsepnetecicaol,natrltaectcuolumi isdiei smi caonmdaitestei a altor organe de conducere si

104

376.41

381.69

500.00

131.00

cao) npteronlt,rucodmireisciitosrii/cdoirmeictteotrea(tRd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:

105

250.00

259.96

350.00

134.64

-componenta fixă

106

250.00

259.96

350.00

134.64

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

81.02

81.02

93.60

115.53

-componenta fixă

109

81.02

81.02

93.60

115.53

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

45.39

40.71

56.40

138.54

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații

113

1 632.94

1 627.63

1 516.00

93.14

lae)gcahle. p(Rrivdi.n1d14co+nRtdri.b1u1ț5ia+lRada.1si1g6u+răRrdi .s1o1c7ia+lRed.118+Rd.119), din care:

114

1 184.85

1 184.08

1 035.57

87.46

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

30.36

29.81

32.02

107.41

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

315.71

315.46

340.82

108.04

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

82.02

80.48

87.59

108.83

e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

20.00

17.80

20.00

112.36

D. A

(Rd.

lte cheltuieli de exploatare

120

1 500.00

1 448.86

1 753.12

121.00

a)

121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

220.00

168.33

200.00

118.81

- către bugetul general consolidat

122

165.00

119.12

150.00

125.92

- către alți creditori

123

55.00

49.21

50.00

101.61

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

1.16

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1 280.00

1 246.25

1 520.00

121.97

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128

33.12

33.12

100.00

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1

)-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2

)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

33.12

33.12

100.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.1

)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- din participarea salariaților la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

120.00

134.46

130.00

96.68

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

60.00

56.83

60.00

105.58

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

60.00

56.83

60.00

105.58

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:

140

60.00

77.63

70.00

90.17

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

60.00

77.63

70.00

90.17

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

900.00

900.00

1 000.00

111.11

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)

150

5 745.50

5 737.20

6 104.26

106.40

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:

151

5 695.50

5 686.81

6 054.26

106.46

cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata

151a

134.00

cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

151b

119.46

3

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

260.00

260.00

260.00

100.00

4

Nr.mediu de salariați

153

267.00

266.00

265.00

99.62

nr.de personal efectiv angajat pe perioada determinata

153a

10

nr.de personal mediu angajat pe perioada determinata

153b

10

5

a)

Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile

154

1 777.62

1 781.58

1 903.86

106.86

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

i55

i 793.23

i 797.37

i 9i9.58

i06.80

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total piersonal mediu (mii

i56

i2i 770.00

ii9 29i.00

i27 474.00

i06.86

b)

Productivitatea munRiiîn unități fizice pe total personal mediu (cantitate

i57

c1)

pErleodmuesnetefindietec/paelcrusloanpăr)odWu=cQtivPitFa/tRii dm. iu5n3cii in unități fizice, din care

i58

- cantitatea de produse finite (QPF)

i59

- pret mediu (p)

i60

- valoare=QPF x p

i6i

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.i6i/Rd.2

i62

7

Plăți restante

i63

4 700.00

4 700.00

4 600.00

97.87

8

Creanțe restante, din care:

i64

5 000.00

5 000.00

5 000.00

i00.00

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

i65

- de la operatori cu capital privat

i66

- de la bugetul de stat

i67

- de la bugetul local

i68

4 500.00

4 500.00

4 500.00

i00.00

- de la alte entitati

i69

500.00

500.00

500.00

i00.00

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.MARIA GHEORGHIU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

INTOCMIT,

Ec. Avadanei Elenuta

Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI

Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C

Cod unic de înregistrare....15946407.

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat

an

precedent

Propuneri an curent (2015)

%

Estimări an

2016

Estimări an

2017

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

31 808.00

33 880.85

106.52

34 897.28

35 839.50

103.00

102.70

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

31 731.54

33 780.85

106.46

34 794.28

35 733.72

103.00

102.70

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

76.46

100.00

130.79

103.00

105.78

103.00

102.70

3

Venituri extraordinare

6

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

30 908.00

32 880.85

106.38

33 867.28

34 781.69

103.00

102.70

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

30 773.54

32 750.85

106.43

33 733.38

34 644.18

103.00

102.70

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

21 456.68

22 687.47

105.74

23 368.09

23 999.03

103.00

102.70

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

121.48

190.00

156.40

195.70

200.98

103.00

102.70

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

7 746.52

8 120.26

104.82

8 363.87

8 589.69

103.00

102.70

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

5 737.20

6 104.26

106.40

6 287.39

6 457.15

103.00

102.70

C1

ch. cu salariile

13

5 686.81

6 054.26

106.46

6 235.89

6 404.26

103.00

102.70

C2

bonusuri

14

50.39

50.00

99.23

51.50

52.89

103.00

102.70

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de randat si a altor organe

de conducere si control, corisii si coritete

17

381.69

500.00

131.00

515.00

528.91

103.00

102.70

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1 627.63

1 516.00

93.14

1 561.48

1 603.64

103.00

102.70

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1 448.86

1 753.12

121.00

1 805.71

1 854.47

103.00

102.70

2

Cheltuieli financiare

20

134.46

130.00

96.68

133.90

137.52

103.00

102.70

3

Cheltuieli extraordinare

21

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

900.00

1 000.00

111.11

1 030.00

1 057.81

103.00

102.70

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

1

IRMePzeOrZvIeTUleLgUaIlePE PROFIT, din care:

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

900.00

1 000.00

111.11

1 030.00

1 057.81

103.00

102.70

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

30

7

2P6a,rt2ic7,ip2a8r,e2a9salariaților la profit în lirita a 10% din profitul

31

8

nMeint,irdiarr n5u0%raviărrsuălrtdinetenilvaeblulguentuli dsealsatraiut sdaeublaozcăalrînedciauzul

32

a)

re-gidiliovridaeuntodneocruvee, noirtiedbivuigdetnudlueicduevestnaite actionarilor, în cazul

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROP ENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli rateriale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclara si publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2 440.91

5 287.33

216.61

5 445.95

5 592.99

103.00

102.70

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2 440.91

5 287.33

216.61

5 445.95

5 592.99

103.00

102.70

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

260.00

260.00

100.00

260.00

260.00

100.00

100.00

2

Nr.mediu de salariați total

49

266.00

265.00

99.62

265.00

265.00

100.00

100.00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

50

1 797.37

1 919.58

106.80

1 977.17

2 030.55

103.00

102.70

4

bCazsatigchulelmtueideliiulolrundaernpaetusraălasraialatrdiaeltăer(nRinda.1t2p/Re db.a4z9a)/12*1000

51

1 781.58

1 903.86

106.86

1 960.98

2 013.92

103.00

102.70

5

cPhroedltucietilivliotratceua smaulanrciiilieîn(leui/npiteărțsiovaanloăr)ic(eRdp.e13to/Rtadl.4p9e)r/s1o2n*1a0l 00

52

119 291.50

127 474.90

106.86

131 299.15

134 844.22

103.00

102.70

6

Pmreodiuc(tmiviitaletie/apemrsuonacni iăî)n(Rudn.it2ă/Rți dfi.z4i9c)e pe total personal mediu

53

7

(Cchaenltiutaieteli ptortoadleuslae 1fi0n0it0e/lepi evresnoiatunrăi)totale    (Rd.7/Rd.1)x1000

54

971.71

970.41

99.87

970.41

970.41

100.00

100.00

8

Plăți restante

55

4 700.00

4 600.00

97.87

4 500.00

4 400.00

97.83

97.78

9

Creanțe restante

56

5 000.00

5 000.00

100.00

5 000.00

5 000.00

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. MARIA GHEORGHIU


SEF SERV.FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA


Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C Cod unic de înregistrare....15946407.

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr

Crt

INDICATORI

Prevederi an 2013

%

4=3/2

Prevederi an 2014

%

7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

(11 luni)

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

35 794.50

30 214.56

84.41

32 612.70

31 808.00

97.53

1

Venituri din exploatare

35 594.50

30 026.01

84.35

32 512.70

31 731.54

97.60

2.

Venituri financiare

200.00

188.55

94.27

100.00

76.41

76.41

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.MARIA GHEORGHIU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI

Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C

Cod unic de înregistrare....15946407.

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent (2015)

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

33 880.85

7 707.80

17 778.72

26 301.70

33 880.85

1

Venituri totale din exploatare

2

33 780.85

7 597.80

17 738.72

26 221.70

33 780.85

a)

din produc+avândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

25 079.85

6 082.80

14 103.72

21 966.70

25 079.85

a1)

din vânzarea produselor

4

300.00

60.00

140.00

220.00

300.00

a2)

din servicii prestate

5

24 753.85

6 017.80

13 951.72

21 726.70

24 753.85

a3)

din redevențe și chirii

6

7.00

1.00

3.00

5.00

7.00

a4)

alte venituri

7

19.00

4.00

9.00

15.00

19.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de

9

ac

f1ac

subvenții,cf. poevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

2.00

2.00

2.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

8 632.00

1 500.00

3 600.00

7 200.00

8 632.00

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),

14

67.00

15.00

35.00

53.00

67.00

fd1i)n

din amenzi și penalități

15

50.00

12.00

25.00

38.00

50.00

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

17.00

3.00

10.00

15.00

17.00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din

22

100.00

10.00

40.00

80.00

100.00

a)

cdainrei:mobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

60.00

9.00

30.00

45.00

60.00

d)

din dobânzi

26

40.00

1.00

10.00

35.00

40.00

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

32 880.85

7 607.80

17 378.72

25 601.70

32 880.85

1

Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

32 750.85

7 577.80

17 308.72

25 531.70

32 750.85

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

22 687.47

5 029.00

12 251.00

17 974.00

22 687.47

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),

32

20 084.47

4 360.00

10 920.00

16 000.00

20 084.47

a)

cdhinelctauriel:i cu materiile prime

33

13 854.47

3 000.00

7 800.00

11 200.00

13 854.47

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4 100.00

1 000.00

2 050.00

3 040.00

4 100.00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

450.00

100.00

250.00

350.00

450.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

3 560.00

890.00

1 780.00

2 670.00

3 560.00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

130.00

30.00

70.00

110.00

130.00

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

1 800.00

300.00

900.00

1 500.00

1 800.00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

200.00

30.00

100.00

150.00

200.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

40

408.00

97.00

214.00

311.00

408.00

a)

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

260.00

60.00

140.00

200.00

260.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

8.00

2.00

4.00

6.00

8.00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

8.00

2.00

4.00

6.00

8.00

c)

prime de asigurare

45

140.00

35.00

70.00

105.00

140.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

2 195.00

572.00

1 117.00

1 663.00

2 195.00

a)

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+

cheltuieli cu colaboratorii

47

20.00

5.00

10.00

15.00

20.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

c)

che

care

ltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din

:

50

25.00

6.00

13.00

19.00

25.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

25.00

6.00

13.00

19.00

25.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

13.00

3.00

6.00

9.00

13.00

d1)

ch.de sponsorizare a cluburilor sportive

58

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

d2)

ch. de sponsorizare a unităților de cult

59

d3)

ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale

60

d4)

alte cheltuieli cu sponsorizarea

61

10.00

3.00

6.00

10.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

2.00

1.00

2.00

2.00

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

2.00

1.00

2.00

2.00

-interna

65

2.00

1.00

2.00

2.00

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

35.00

8.00

17.00

28.00

35.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

40.00

10.00

20.00

30.00

40.00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

60.00

40.00

50.00

60.00

60.00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

20.00

10.00

20.00

20.00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

40.00

40.00

40.00

40.00

40.00

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.

109/2011

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)

alte cheltuieli

78

2 000.00

500.00

1 000.00

1 500.00

2 000.00

b Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate-

/PaI PAj-PaJ Q'I-lPaI QO-lDaI QP-lDaJ QjIxDaJ QC\ z-IÎk»

79

190.00

79.00

95.00

178.00

190.00

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

40.00

4.00

16.00

28.00

40.00

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

150.00

75.00

150.00

150.00

C. C

heltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din

86

8 120.26

2 029.80

4 059.60

6 089.40

8 120.26

care

C0

:Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)

87

6 104.26

1 525.50

3 051.00

4 576.50

6 104.26

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

6 054.26

1 513.00

3 026.00

4 539.00

6 054.26

a) salarii de bază

89

4 776.76

1 194.00

2 388.00

3 582.00

4 776.76

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază

90

1 277.50

319.00

638.00

957.00

1 277.50

c) alte bonificații (conform CCM)

91

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

92

50.00

12.50

25.00

37.50

50.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003

93

in- dticChoedteuldfeiscrael,șcău, cmf.oLdeigfiiciănrril.e1ș9i3c/2o0m06p,lectuărmileoduilftiecrăiroialere, ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichete de masă;

96

c) tichete de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul

98

ep)reacltedcehnet ltuieli conform CCM.

99

50.00

12.50

25.00

37.50

50.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din

100

ac)arceh:. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de

101

pb)ercsho.ncaul drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

102

jcu)dcehceăltuoir

elși tdie natură salarială aferente restructurarii,

103

C4

pCrhivealttuiziealriiia,faedremnitneisctorantorarcstpueluci adle, amltaencdoamt issiiiasailtcormoirtgetaene de

104

500.00

125.00

250.00

375.00

500.00

ac)onpednutcreuredisrei ctoonrti/rdoilr,eccotomriastii si comitete

105

350.00

87.50

175.00

262.50

350.00

-componenta fixă

106

350.00

87.50

175.00

262.50

350.00

-componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,

108

93.60

23.40

46.80

70.20

93.60

-aomponenta fixă

109

93.60

23.40

46.80

70.20

93.60

-componenta variabilă

110

c) pentru AGA și cenzori

111

56.40

14.10

28.20

42.30

56.40

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale

113

1 516.58

379.30

758.60

1 137.90

1 516.58

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114

1 035.57

258.80

517.61

0.00

1 035.57

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

32.02

8.19

16.38

24.57

32.02

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

340.82

85.18

170.35

255.53

340.82

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

88.17

22.13

44.26

66.39

88.17

feo) ncdhu. lpuriivdiendsalcaorniitribuțiia unității la schemele de pensii

118

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

20.00

5.00

10.00

15.00

20.00

D. Alte cheltuieli de exploatare

/PaI -IO-I-lDaI    -IOC-lDa! ^CxDaJ ^7xDaI -1 OQ\ aIÎ*» x^-xx-

120

1 753.12

440.00

903.12

1 290.00

1 753.12

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:

121

200.00

60.00

110.00

150.00

200.00

- către bugetul general consolidat

122

150.00

50.00

90.00

120.00

150.00

- către alți creditori

123

50.00

10.00

20.00

30.00

50.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)

alte cheltuieli

126

e)

cajhu.sctuărai mșiodretipzraerceiaeirmi poebniltirzuărpiileo

rdceorrepdoeravlealșoianre cșoi rpprorvailzeioane

127

1 520.00

380.00

760.00

1 140.00

1 520.00

f)

(Rd.129-Rd.131), din care:

128

33.12

33.12

33.12

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f1.1

)-provizioane privind participarea la profit a salariaților

130

f1.2

)- provizioane in legatura cu contractul de mandat

130a

33.12

33.12

33.12

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

131

f2.

1)

din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:

132

- proviz. din particip. salariatilor la profit

133

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

- venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:

136

130.00

30.00

70.00

100.00

130.00

a)

cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:

137

60.00

15.00

30.00

45.00

60.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

60.00

15.00

30.00

45.00

60.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din

140

70.00

20.00

35.00

50.00

70.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

70.00

20.00

35.00

50.00

70.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

145

1 000.00

100.00

400.00

700.00

1 000.00

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V

Plăți restante

149

4 600.00

4 600.00

4 600.00

4 600.00

4 600.00

VI

Creanțe restante

150

5 000.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

5 000.00

VII

Număr mediu lunar de personal pe trimestru

151

265

265

265

265

265

VIII

Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru

152

260

260

260

260

260

DIRECTOR GENERAL,


DIRECTOR ECONOMIC,

Ing. MARIUS IONESCU

Ec.MARIA GHEORGHIU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI

Data

finalizării

2014

Valoare

Aprobat

Realizat/

Prelimina

t

an curent

(2015)

an 2016

an 2017

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

din care:

3 607.53

2 440.91

5 287.33

4 123.84

3 945.84

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

1 280.00

1 222.03

1 520.00

1 720.00

1 950.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne (leasing)

1 800.00

1 218.88

2 565.00

2 790.00

b) - externe

4

Alte surse, din care:

rezerve ani precedenti

527.53

1 202.33

741.33

240.84

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

3 607.53

2 440.91

5 287.33

5 251.33

2 190.84

1

Investiții în curs, din care:

36.80

258.00

17.50

210.00

115.00

operatorului economic:

36.80

platforma depozitare agregate

XII 2014

1.00

103.70

amenaj.atelier reparatii, rampa

X 2014

1.00

59.96

pavilion admin.Baza prod.secundara

IX 2014

3.00

26.21

amenajare camera compresoare

XII 2014

3.80

9.00

amenajare atelier timplarie

XII 2014

11.00

59.13

RK instalatii sediu

IX 2014

17.00

17.50

al statului sau al unității administrativ teritoriale:

statului sau al unității adm inistrativ teritoriale:

închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv

2

Investiții noi, din care:

50.00

435.30

210.00

115.00

operatorului economic:

50.00

435.30

reabilitare termica a anvelopei cladirii sediu

IX 2014

50.00

51.50

amenajare drum industrial interior

294.70

extindere statie carburanti

53.80

extindere padocuri material antiderapant

35.30

hala utilaje terasiere

XII 2016

180.00

amenaj.padoc agregate statia betoane

XII2016

30.00

amenaj.platforma colectare deseuri

XII2017

50.00

amenaj.padocuri agregate cariera

XII 2017

65.00

al statului sau al unității administrativ teritoriale:

statului sau al unității administrativ teritoriale:

închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv

3

existente (modernizări), din care:

operatorului economic:

al statului sau al unității administrativ teritoriale:

statului sau al unității administrativ teritoriale:

închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2 818.50

1 434.96

3 874.52

4 346.99

1 381.50

5

Rambursări de rate aferente creditelor

702.23

747.95

960.01

694.34

694.34

pentru investiții, din care:

a) - interne

702.23

747.95

960.01

694.34

694.34

b)- externe

DIRECTOR GENERAL Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC SEF SERV.CONTABILITATE Ec.MARIA GHEORGHIU    Ec. CRISTINA POPA

INTOCMIT

Ec. Avadanei Elenuta

Operatorul economic...S.C. CITADIN S.A. IASI Sediul/Adresa...B-dul T.VLADIMIRESCU nr.32C Cod unic de înregistrare....15946407.

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr.

crt.

ARIERATE

SOLD

initial

an

curent

(N)

REDUCERI

a

sold

final an

curent

N

b

reduceri

total an

N+1

c

sold

final an

N+1

d

reduceri

total an

N+2

e

sold

final an

N+2

TOTAL

an

curent

(N)

din care:

Surse an curent (N)

incasari

creante

credite

alte

surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

4700.00

100.00

100.00

4600.00

100.00

4500.00

100.00

4400.00

1a.

- buget general consolidat

1770.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1b.

- alți creditori

2930.00

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.MARIA GHEORGHIU

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA

Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

DIRECTOR GENERAL,

Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec. MARIA GHEORGHIU


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE Ec. CRISTINA POPA


Nr.crt.

Valoarea

imprumut

ului

conform

contractul

Perioada

de

rambursa re în ani

Sold sf.

an

precedent

(2014)

Valoarea anuală scadentă în anul curent (2015)

Valoarea anuală scadentă în anul 2016

Valoarea anuală scadentă în anul 2017

TOTAL din care:

rate

dobânzi

diferențe

de curs

nefavorabi

le

comisioan

e

TOTAL

din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

comisioan

e

TOTAL

din care:

rate

dobânzi

diferențe de curs nefavorabi le

comisioan

e

0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16    17

18

A .Credite pentru activitatea curentă

Total A

B. Credite pentru investiții

1.345.500 EURO

4.507,43 m

ii lei 10

2 371.79

1008.65

960.01

30.86

17.78

740.56

710.12

19.29

11.15

715

701.66

8.54

4.8

Total B

Total

General

1008.65

960.01

30.86

17.78

740.56

694.34

19.29

11.15

715

701.66

8.54

4.8

INTOCMIT,

Ec. Avadanei Elenuta

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.

Măsuri

Termen

de

realizare

an precedent (N-1)

an curent (N)

an N+1

an N+2

Preliminat / Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

Rezultat

brut

Plăți

restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducere a plăților restante

1

1. Cresterea nr.clienti - vinzari si prestari servicii

X

X

1000

1030

1057.81

2

2. Incasarea la timp a prestatiilor

X

X

-4600

-4500

-4400

Masura n............

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

1000

-4600

1000

-4500

1057.81

-4400

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute

la Pct. I

1

Cauza 1.........................

X

X

2

Cauza 2.........................

X

X

Cauza n......................

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

1000

-4600

1030

-4500

1057.81

-4400

INTOCMIT,

Ec. Avadanei Elenuta

DIRECTOR GENERAL, Ing. MARIUS IONESCU


DIRECTOR ECONOMIC, Ec.MARIA GHEORGHIU


SEF SERVICIU FINANCIAR CON Ec. CRISTINA POPA