Hotărârea nr. 269/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 40 din 26.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea reţelei de linii de tramvai în polul de creştere”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 40 din 26.02.2015 privind realizarea proiectului “Modernizarea rețelei de linii de tramvai în polul de creștere”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 76837/25.08.2015 întocmit de către Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional 20072013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul de intervenție 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creștere;

Având în vedere prevederile H.G. 1135/2011;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 40 din 26.02.2015, care va avea următorul conținut:

„Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 61.719.095,46 lei, cofinanțarea acestuia cu suma de 1.231.960,40 lei, reprezentând cota de 2,00% din costurile eligibile, finanțarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv cele suplimentare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2 Se înlocuiește anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 40 din 26.02.2015 cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte articole ale H.C.L. nr. 40 din 26.02.2015 rămân nemodificate.

Art. 4 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Dezvoltare și Proiecte Europene; ) Direcției Tehnice și Investiții; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, Piatra Neamț;Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Dezvoltare și Proiecte Europene, Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Economică și Fianțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

CONTRASEMNEAZĂ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Constantin Axinia    Denisa Liliana Ionașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 269 din 31 august 2015

ANEXA I la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 269/31 august 2015

BUGETUL PROIECTULUI

Nr

crCr

Denumirea capitolelor și subcapitolelor

CHELTUIELI

NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL

ELIGIBIL

TVA

NEELIGIBILA

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6=4+5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

887.142,32

212.914,16

1.100.056,48

0,00

1.3

Amenajări    pentru

protecția mediului

0,00

369.732,46

88.735,79

458.468,25

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

1.256.874,78

301.649,95

1.558.524,73

0,00

2

Cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

3.3

Proiectare și inginerie

0,00

215.000,00

51.600,00

266.600,00

0,00

3.4

Consultanță

0,00

180.000,00

43.200,00

223.200,00

0,00

3.5

Asistență tehnică

0,00

233.809,95

56.114,39

289.924,34

0,00

TOTAL CAPITOL 3

0,00

643.809,95

150.914,39

794.724,34

0,00

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

0,00

42.671.090,44

10.241.061,71

52.912.152,15

0,00

4.2

Dotari de specialitate

0,00

45.801,50

10.992,36

56.793,86

0,00

TOTAL CAPITOL 4

0,00

42.716.891,94

10.252.054,07

52.968.946,01

0,00

5

Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1

Organizarea de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.1

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

107.433,61

25.784,07

133.217,68

0,00

5.1.2

Cheltuieli conexe

organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2

Cote legale

0,00

787.253,68

0,00

787.253,68

0,00

TOTAL CAPITOL 5

0,00

894.687,29

25.784,07

920.471,36

0,00

6

Cap.6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1

Diverse și neprevăzute

97.641,82

4.271.689,19

1.025.205,41

5.296.894,60

23.434,04

TOTAL CAPITOL 6

97.641,82

4.271.689,19

1.025.205,41

5.296.894,60

23.434,04

7

Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1

Audit

0,00

7.704,00

1.848,96

9.552,96

0,00

7.2

Informare și publicitate

0,00

39.440,00

9.465,60

48.905,60

0,00

TOTAL CAPITOL 7

0,00

47.144,00

11.314,56

58.458,56

0,00

8

Cap.8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

97.641,82

49.831.097,15

11.766.922,45

61.598.019,60

23.434,04

SURSE DE FINANQARE A PROIECTULUI

NR.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

CRT.

(RON)

I

Valoarea totală a proiectului:

61.719.095,46

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului, inclusiv T.V.A.

121.075,86

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

61.598.019,60

c.

TVA neeligibil

23.434,04

II

Contribuția proprie în proiect:

1.353.036,26

a.

Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile

1.231.960,40

b.

Contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile

97.641,82

c.

TVA

23.434,04

III

Asistență financiară nerambursabilă solicitată

’_

60.366.059,20

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia

4 / 4 la H.C.L. nr. 269 din 31 august 2015