Hotărârea nr. 268/2015

HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL 188/26.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi” Str.Pantelimon Halipa Nr.14 Iasi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL 188/26.06.2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, Str.Pantelimon Halipa Nr.14, Iasi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 august 2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere referatul de specialitate nr.75736/20.08.2015, întocmit de Serviciul Investiții;

Avand in vedere adresa de solicitare nr.75012/18.08.2015, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.48/2010 care modifica Legea 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere Ordonanța de urgentănr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții, care face obiectul H.C.L. nr. 188/26.06.2014, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajare Bloc operator ORL la Spital Clinic de Recuperare Iasi”, in aprobare indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Transformare spatiu spalatorie dezafectata in vederea amenajarii Bloc operator ORL la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi”.

Indicatorii tehnico-economici aprobati raman neschimbati.

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Serviciului Investitii, Directiei Economice și Finante Publice Locale, Spitalului Clinic de Recuperare Iași și Institutiei Prefectului Judetului Iași

Art.3. Punerea in aplicare a prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si Finante Publice Locale

Aducerea la cunostinta publică a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 268 din 31 august 2015

2 / 2 la H.C.L. nr. 268 din 31 august 2015