Hotărârea nr. 267/2015

HOTĂRÂRE Privind punerea la dispozitia proiectului “Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” a unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi pentru realizarea unor investitii (constructie/extindere/reabilitare)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind punerea la dispozitia proiectului “Investitii pentru exploatarea si

intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” a unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, pentru realizarea unor investitii (constructie/extindere/reabilitare)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 76803/25.08.2015, întocmită de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 73478/12.08.2015 a SC Apavital SA;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009;

Având în vedere prevederile H.C.L. 10/2015, privind însușirea inventarului

domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Adresa inregistrata cu nr. 73478/24.08.2015 a

Compartimentului de Aplicare a a Legilor Proprietatii;

Având în vedere Adresa inregistrata cu nr. 76522/24.08.2015 a Serviciului

Juridic;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „Investiții pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA IASI” a unor terenuri proprietate publica a Municipiului Iasi, pentru realizarea unor investitii (constructie/extindere/reabilitare) dup[ cum urmeaza:

1.    Retea canalizare str. C. Protopopescu, str. Marginei, str. Porumbului, str. Lt. Caranda, municipiul Iasi, judetul Iasi;

2.    Inlocuire conducta apa potabila str. Sarariei, sos. Sarariei si sos. Stefan cel Mare, municipiul Iasi, judetul Iasi;

3.    înlocuire conducta apa potabila str. Silvestru, tronson str. Garii - Podu de Piatra, municipiul Iasi, judetul Iasi;

4.    Reparatii, inlocuire si automatizare instalatii hidraulice si electrice Statie de pompare CUG, municipiul Iasi, judetul Iasi;

5.    Inlocuire retea apa bruta OL Dn 500 mm si apa potabila FP DN 400 mm Bdul T. Vladimirescu, tronson Pod T. Vladimirescu - Calea Chisinaului, municipiul Iasi, judetul Iasi;

6.    Inlocuire conducta distribuitie apa potabila si refacere bransamente sos. Nationala, municipiul Iasi, judetul Iasi;

7.    Deviere conducta apa Dn 600 mm, pasaj Pacurari, municipiul Iasi, judetul Iasi;

8.    Refacere izolatii la rezervoarele 2 x 10.000 mc si reparatii aerisiri rezervor 1 x 3.500 mc - Statia de pompare Aurora, municipiul Iasi, judetul Iasi;

9.    Lucrari suplimentare - Deviere conducta apa Dn 600 mm, pasaj Pacurari, municipiul Iasi, judetul Iasi;

10.    Inlocuire conducte apa potabila si refacere bransamente str. Cronicar Mustea, str. Mitropolit Varlaam strada si stradela Iarmaroc, str. Veniamin Costache, str. Duca Voda, municipiul Iasi, judetul Iasi,

Art. 2. Terenurile proprietate publica a municipiului îasi, pe care sunt amplasate bunurile ce urmeaza a fi reabilitate prin implementarea proiectului "Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la

2 / 3 la H.C.L. nr. 267 din 31 august 2015

nivelul ariei de operare a operatorului regional SC APAVITAL SA” sunt identificate conform planurilor 1-10, ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Acesta este

disponibil exclusiv pentru realizarea investitiilor propuse in proiect.

Art. 3. Prevederile prezentei hotarari completează in mod corespunzător Anexa(bunuri de retur) a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/14.07.2009, incheiat intre ARSACIS, Municipiul Iasi si SC Apavital SA.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnica si Investitii - Serviciul GIS Cadastru; ARSACIS; SC Apavital SA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Directiei Tehnica si Investitii -Serviciul GIS Cadastru; SC Apavital SA; Directia Economica si Finante Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Axinia


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Nr. 267 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 267 din 31 august 2015