Hotărârea nr. 266/2015

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iasi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici

aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iasi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.08.2015;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere adresa S.C. APAVITAL S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sun nr. 73.479 din 12.08.2015;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de SC APAVITAL SA cu privire la necesitatea aprobarii aprobarea Studiului de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iasi”;

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Investitii, inregistrat sub nr.75.366 din 19.08.2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului „Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Apavital SA Iasi”.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; S.C. Apavital S.A; ARSACIS; Directiei Programe și Servicii pentru Comunitate; Directia Economica si de Finante Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii, DAPPP și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3 : Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de SC Apavital S.A si ARSACIS.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Axinia    SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Nr. 266 din 31 august 2015

Total consilieri

locali

27

Prezenti

9

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

9

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 266 din 31 august 2015